Palautteen antamisen tärkeys – Kimmo Suupohja

Palautteen antamisen tärkeys, Kimmo Suupohja (Valmet Automotive, TSE exe seniorimentori)

Jokaisella ihmisellä on mielipiteen vapaus ja oikeus sanoa asiat niin kuin hän haluaa. Jokainen lauseemme ja sanamme saa kuitenkin aikaan jonkinlaisen reaktion kuulijassa. Mietimmekö aina sitä minkälaisen reaktion haluamme saada ja onko aikaansaatu reaktio se mikä oli tavoitteemme? Jos sanon pomolleni: ”Sinä olet idiootti”, minkälaisen reaktion haluan saada aikaan? Onko tavoitteeni loukata ja suututtaa keskustelukumppanini, parantaa yhteistyötä vai vain purkaa omaa pahaa oloani?

Hyvässä ja toimivassa työyhteisössä asiallisen palautteen antaminen on tärkeää. Meidän jokaisen velvollisuus on antaa palautetta toinen toisellemme. Esimiehen alaisilleen, alaisten esimiehelleen ja toinen toisellemme työkavereiden kesken. Palautteen annossa merkitsee juuri palautteen aikaansaama reaktio. Jos olemme tyytyväisiä tiimimme toimintaan ja haluamme, että tiimi toimii jatkossakin hyvin, on tärkeää antaa tästä positiivista palautetta. Näin saavutamme vahvistuksen sille, että teemme työmme hyvin. Positiivinen palaute on erityisen tärkeää kun tiimi on ylittänyt tavoitteensa ja suoriutunet erityisen hyvin.

Jos näemme jonkun henkilön toiminnassa parannettavaa, on tärkeää että tämä palaute annetaan rakentavasti niin, että palautteen saajan reaktio saa hänessä aikaan oppimista ja paremman suorituksen. Epäasiallinen ja negatiivinen palaute ei yleensä saa aikaan kehitystä. Se saa aikaan ärtymystä, huonoa ilmapiiriä ja jopa pelkoa. Pelko, ärtymys ja huono ilmapiiri eivät paranna toimintaamme. Palautteen antoon ei kuulu oman pahan olon purkaminen työkavereille, esimiehelle tai alaisille. Omaa pahaa oloa voi purkaa rauhoittumalla, luonnossa kävelyllä, kuntoilemalla tai yhdessä ammattilaisen kanssa.

Positiivisen tai kehittävän palautteen antaminen on yksi työelämän ja koko henkilökohtaisen elämämme tärkeimpiä taitoja. Kiinnittäkäämme huomiota siihen.

Hyvää kevään jatkoa,
Kimmo

___

(In English)

The importance of giving feedback, Kimmo Suupohja (Valmet Automotive, TSE exe senior mentor)

Every person has freedom of opinion and the right to say things the way they want. However, each of our sentences and words creates some kind of reaction in the listener. Do we always think about what kind of reaction we want to get and is the reaction achieved what was our goal? If I say to my boss, “You’re an idiot,” what kind of reaction do I want to elicit? Is my goal to offend and anger my counter partner, to improve cooperation, or just to relieve my own bad feeling?

In a good and functioning work community, giving factual feedback is important. It is the duty of each of us to give feedback to each other. A manager to his subordinates, subordinates to their manager, and one to another among coworkers. When giving feedback, it is the reaction caused by the feedback that matters. If we are satisfied with our team’s work and we want the team to continue to work well, it is important to give positive feedback. This is how we achieve confirmation that we are doing our job well. Positive feedback is especially important when the team has exceeded its goals and performed particularly well.

If we see something to be improved in a person’s performance, it is important that this feedback is given constructively so that the reaction of the recipient of the feedback causes him to learn and perform better. Inappropriate and negative feedback usually does not lead to development. It creates irritation, a bad atmosphere and even fear. Fear, irritation and a bad atmosphere do not improve our performance. Giving feedback does not include venting one’s bad mood to co-workers, superiors or subordinates. You can release your bad feeling by calming down, walking in nature, exercising or together with a professional.

Giving positive or constructive feedback is one of the most important skills in working life and in our entire personal life. Let’s pay attention to that.

Have a nice spring,
Kimmo