Tuntemattomalla päähän?

Uusi hanke nostaa esiin kaunokirjallisuuden merkityksen kulttuurisen kielenoppimisen olennaisena tekijänä. Hankkeessa ei paukuteta osallistujia “Tuntemattomalla päähän” vaan osallistetaan heidät keskusteluun, jonka avulla tuntemattomasta kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista tulee tuttua ja yhteisesti jaettua.

Turun yliopistossa on alkanut Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen (20202023) hanke Tuntemattomalla päähän? Kaunokirjallisuus aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen edistäjänä. Hankkeen keskeisin ajatus on, että kaunokirjallisuutta tulisi hyödyntää suomen kielen opetuksessa huomattavasti laajemmin ja monipuolisemmin kuin aiemmin on tehty.

Hankkeen perustana on näkemys suomalaisen kaunokirjallisuuden keskeisyydestä sekä kielen että kulttuurin oppimisessa. Kirjallisuus on kieltä, ja jokainen maahan muuttanut tarvitsee kielitaitoa kotoutuakseen ja tullakseen puhujayhteisön ja yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Filologia yhdistää kielen ja kirjallisuuden

Hanke on lähtökohdiltaan monitieteinen, ja siihen osallistuu sekä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen että Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkijoita. Hankkeessa nivotaan yhteen tutkijoiden filologinen, pedagoginen, kielitieteellinen ja kirjallisuudentutkimuksellinen asiantuntemus. Hankkeen johtaja Viola Parente-Čapkova on itse oppinut suomen kielen aikuisiällä ja hänellä on vankka kokemus suomen kieltä ja Suomen kirjallisuutta yhdistävän filologian opetuksesta jo Prahan Kaarlen yliopistosta 1990-luvulta.

Kohti ylirajaista pedagogiikkaa

Hanketta luonnehtii kielellinen ja kulttuurinen ylirajaisuus, joka tuottaa uudenlaista pedagogista tietämystä. Tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuvia opetuksellisia strategioita ja opetusmateriaalia erityisesti korkeakoulutettujen maahan muuttaneiden opetukseen. Hankkeen osallistujia ovat ensisijaisesti Suomeen muuttaneet korkeakoulutetut ja -koulutettavat, joiden kotoutumista ja työnhakua Suomen kirjallisuuden, kulttuurin ja kielen syvempi tuntemus edistää huomattavasti.

Hanke nivoutuu lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan yhteen Hanna Jokelan johtaman KOROKE-kieliklinikan kanssa. KOROKE – kieli- ja ohjausklinikka korkeakoulutetuille (2019–2021) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka toteuttamisesta vastaavat suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine ja Brahea-keskus.

Hankkeessa järjestetään osallistujille lukupiirejä sekä työpajoja, joita vetää kirjailija Alexandra Salmela, itsekin ei-syntyperäinen suomen kielen puhuja, joka kirjoittaa suomeksi. Työryhmään kuuluvat lisäksi tutkijat Kati Launis, Niina Kekki, Hanna Jokela, Riitta Jytilä sekä Prahan Kaarlen yliopistosta Lenka Fárová.

Lisätietoa hankkeen sivuilta: http://www.tuntemattomalla-paahan.com

Riitta Jytilä

Riitta Jytilä työskentelee tutkijana Tuntemattomalla päähän -hankkeessa.