Uusi kansainvälinen kertomuksen ja muistin tutkimuksen verkosto

Tutkimusverkostossa Narrative and Memory: Ethics, Aesthetics, Politics (2017–2019) eri alojen tutkijat pureutuvat kulttuurisen muistin ja kerronnallisten käytäntöjen kytköksiin. Verkoston ensimmäinen symposium ylirajaisista kertomisen ja muistamisen muodoista järjestetään Tallinnassa maaliskuussa 2017.

NSU:n kokoukseen Gdanskissa osallistuneen taiteilija Lucy Lyonsin piirros.
NSU:n kokoukseen Gdanskissa osallistuneen taiteilija Lucy Lyonsin piirros.

Pohjoismaissa on toiminut vuodesta 1950 lähtien riippumaton, Pohjoismaiden neuvoston rahoittama akateeminen instituutio Nordic Summer University (NSU), jonka toiminnan ytimessä ovat poikkitieteelliset, kolmevuotiset tutkimusverkostot. Kukin temaattinen tutkimusverkosto järjestää kolmena talvena symposiumin yhteistyössä pohjoismaisen tai balttialaisen yliopiston kanssa; kesäisin verkostot kokoontuvat yhteiseen tapahtumaan. Hain rahoitusta uudelle verkostolle tallinnalaisen kirjallisuudentutkijan Eneken Laanesin kanssa, pääsin kesällä 2016 haastatteluun, ja verkostolle myönnettiin rahoitus vuosiksi 2017–2019.

Kansainvälinen verkosto Narrative and Memory: Ethics, Aesthetics, Politics tuo yhteen eri aloilta tulevat kertomuksen ja muistin kytkösten tutkijat. Se pureutuu kerronnallisten merkityksenannon tapojen ja kulttuurisen muistin käytäntöjen monisyiseen vuorovaikutukseen. Miten tämä vuorovaikutus määrittää kulttuurista itseymmärrystä ja mitä eettisiä, poliittisia ja esteettisiä kysymyksiä siihen kytkeytyy? Miten omaelämäkerralliset ja eri taiteiden tarinankerronnan käytännöt mahdollistavat erilaisia tapoja käsitellä sotaa ja pakolaisuutta?

Pohjoismaisten tutkimusverkostojen vetäjät koolla Gdanskissa syyskuussa 2016. Kuva: Hanna Meretoja.
Pohjoismaisten tutkimusverkostojen vetäjät koolla Gdanskissa syyskuussa 2016. Kuva: Hanna Meretoja.

Verkosto pyrkii kehittämään uusia tieteidenvälisiä lähestymistapoja siihen, miten kirjallisuus, audiovisuaaliset taiteet, sosiaalinen media ja omaelämäkerralliset ilmaisumuodot käsittelevät 1900- ja 2000-lukujen eurooppalaisia konflikteja ja miten erilaiset kertomisen ja muistamisen muodot vaeltavat yli kansallisten rajojen. Miten esimerkiksi kulttuurisesti välittyneet ylirajaiset tavat merkityksellistää holokaustia ja sotienjälkeistä muuttoliikettä toimivat muistamisen muotoina, joita käytetään toisenlaisten kulttuuristen kokemusten – kuten balttien kokeman stalinistisen sorron, Kosovon ja Ukrainan sotien tai nykyisen pakolaiskriisin – tulkinnassa? Mitä eettisiä ja poliittisia kysymyksiä liittyy transkulttuurisiin muistamisen käytäntöihin?

Tutkimme, voivatko taiteet kehittää vertailevia lähestymistapoja, joissa väkivallan ja pakolaisuuden kokemuksia käsitellään eettisesti monisyisemmin kuin valtamedian poliittisessa diskurssissa – luomalla merkityksellisiä yhteyksiä, jotka eivät merkitse erilaisten kokemusten samaistamista toisiinsa. Olemme kiinnostuneita siitä, miten muistaminen ja kuvittelu kytkeytyvät toisiinsa ja miten menneestä voi oppia etsiessämme ratkaisuja nykyisiin kriiseihin ja konflikteihin.

Osallistuin NSU:n tutkimusverkostojen vetäjien kokoukseen Gdanskissa 16.–18. syyskuuta. Järjestämme verkostomme ensimmäisen symposiumin Tallinnan yliopistossa 17.–19.3.2017. Pääpuhujina on kaksi johtavaa kulttuurisen muistin tutkijaa: Michael Rothberg ja Ann Rigney. Toivottavasti monet Turun yliopiston kertomuksen ja muistin tutkijat lähettävät esitelmäehdotuksen symposiumiin. SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory järjestää verkoston loppusymposiumin vuonna 2019. Haluaisin myös kannustaa muita tiedekuntamme tutkijoita hakemaan NSU:n verkostorahoitusta.

Hanna Meretoja on yleisen kirjallisuustieteen professori ja johtaa tutkimuskeskusta SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory.