Alakoulujen vierailut

Tämä sivu on tällä hetkellä päivitettävänä. Lisää vierailupaketteja on siis tulossa pian!

Koululuokat ovat lämpimästi tervetulleita vierailulle yliopistolle. Tarjoamme työpajoja monelta eri alalta, myös monitieteisesti, sekä yliopistonmäen että Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan tiloissa.. Alakoulun vierailuilla harjoitellaan ryhmätyöskentelyn taitoja, innostutaan tieteestä ja tutustutaan ongelmanratkaisuun ohjatun tutkimuksellisuuden kautta.

Työpajojen yhteys opetussuunnitelmaan

Kaikki työpajat tukevat vähintään seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 ympäristöopin opetuksen tavoitteita:

Opetuksen tavoitteetTavoitteisiin liittyvät sisältöalueetLaaja-alainen osaaminen
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleenS1-S6
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtanaS1-S6L1, L7
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäenS1-S6L1, L5
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoinS1-S6L1, L2, L5
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaanS1-S6L2, L3
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöäS1-S6L1

Työpajakohtaiset tavoitteet on esitelty pajojen kuvauksissa.

Yliopiston kampuksella

Luonnon monimuotoisuus -paja

Eläinmuseolla oppilaat tutustuvat aluksi opastetusti eläinmuseoon ja siellä esillä oleviin lajinäytteisiin, sekä eläinmuseolla tehtävään tutkimukseen. Tehtäväosioissa oppilaat pääsevät itse etsimään lajeja tiettyjen tuntomerkkien perusteella, tutustumaan lajien luokitteluun ja tunnistamiseen sekä pohtimaan, miksi lajien välillä on eroja. Tehtävät on rakennettu verkkopohjaiseen järjestelmään, joten niitä tehdään ensisijaisesti oppilaiden omilla tai koulun älypuhelimilla tai tableteilla, joko yksin tai pareittain. Tarvittaessa tehtävistä voidaan tulostaa myös paperiversiot.

Maaperäeliöosuudessa oppilaat tutustuvat maaperässä eläviin selkärangattomiin eläimiin ja niiden merkitykseen ekosysteemissä. Tehtäväosiossa oppilaat tutustuvat maaperäeliöiden tutkimukseen. Oppilaat hakevat näytteet (ei talvella) maastosta, oppivat käyttämään funnelia sekä mikroskopoivat maaperänäytteitä ja oppivat tunnistamaan selkärangattomien ryhmiä määrityskaavion avulla.

Pajan kesto kokonaisuudessaan 1-2 tuntia, sopimuksen mukaan. Jos ryhmässä on yli 15 oppilasta, se jaetaan kahtia, jolloin puolet kerrallaan on maaperä-osiossa ja puolet eläinmuseolla.

Yhteys opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee 1.-2. luokkien osalta seuraavia ympäristöopin tavoitteita ja sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä S3-4L1, L6 
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin S3-4L1, L4 
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä S3-4L1, L4 

3.-6. luokkien osalta vierailu tukee seuraavia opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä sivun yläosassa mainittujen lisäksi.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
Ympäristöoppi   
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen S3-4
L1 
Kuvataide   
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen S1-3 L2-5 

 

Tutkitaan tiheyttä! -paja

Tutkitaan tiheyttä! -työpajassa oppilaat pohtivat tiheyden käsitettä kellumiseen liittyvien tutkimusten avulla. Työpajan aikana opetellaan muun muassa tutkimuksen tekemisen vaiheita sekä laboratoriotyöskentelyn taitoja kuten punnitsemista, tulosten taulukointia ja pipetointia. Oppilaat täyttävät työpajan aikana tehtävävihkoa. Lopuksi oppilaat pääsevät tutkimaan myös veden suolapitoisuuden sekä lämpötilan vaikutusta kappaleiden kellumiseen. Työpaja on suunniteltu 4.-6. -luokkalaisille. 


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 ympäristöopin tehtävää fysiikan kannalta edesauttamalla luonnon ilmiöiden ymmärtämistä ja niiden selittämistä omista tutkimuksista saatavan tiedon avulla. Kemian opetusta työpaja tukee veden ja muiden aineiden ominaisuuksien sekä niissä tapahtuvien muutosten tutkimisen osalta. Työpajassa oppilaita kannustetaan myös ongelmanratkaisuun tutkimustehtävien avulla. Työpaja herättää oppilaissa mielenkiintoa eri tieteenaloja kohtaan ja edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden tutustua ympäristöopin tieteenaloihin sekä niihin liittyviin oppimispolkuihin.

Työpaja tukee erityisesti seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman ympäristöopin opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita ja laaja-alaista osaamista:

 

Opetuksen tavoitteetTavoitteisiin liittyvät sisältöalueetLaaja-alainen osaaminen
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellenS1-S6L3
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitäS1-S6L1, L5
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselleS2, S4-S6L1
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselleS2, S4-S6L1

 

 

Lumoavat luonnonvärit -paja

Työpajassa pohditaan, miten luonnossa näkyvät värit syntyvät, kuinka ihminen on hyödyntänyt niitä entisaikoina ja nykyään sekä miten luonnon väriaineiden saatavuus on vaikuttanut siihen, miten eri värejä on käytetty. Oppilaat pääsevät värjäämään lankoja luonnosta eristämillään väriaineilla ja tekemään langoista omat avaimenperät.

Työpajassa yhdistellään biologiaa, historiaa, taidetta ja kemiaa. Työpajan kesto 2–3,5 tuntia riippuen siitä, tehdäänkö avaimenperät valmiiksi vierailun aikana.  

Yhteys opetussuunnitelmaan 

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 suunnitelmaa usean oppiaineen osalta. Paja tukee ympäristöopin ja käsityön opetuksen tavoitteita. Lisäksi pajassa tarkastellaan myös värien historiaa: mitä värejä eri aikoina on käytetty, kuka niitä on käyttänyt ja miksi. Alla olevasta taulukosta näet, mitä tavoitteita ja sisältöjä paja tukee.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
Ympäristöoppi   
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen S2, S5
L1 
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan
perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 
S2, S5
L1 
Historia   
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena S1-5 L1-7 
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja S1-5 L2.4, L6, L7 
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille 
S1-5 L2, L4, L7 
Käsityö   
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 
S2-5L1-2 
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityö-
prosessi ja sen dokumentointi 
S2-5L1, L5 

Ruissalon kasvitieteellisellä puutarhalla

Matematiikkaa luonnossa -paja

Ohjaa oppilaasi matematiikan maailmaan uudella ja hauskalla tavalla: Tässä työpajassa etsitään muun muassa matematiikan kauneutta luonnossa esiintyvien matemaattisten kuvioiden kautta, käsitellään erään yksinkertaisen lukujonon, ns. Fibonacci-jonon esiintymistä kasvihuoneen kasvien rakenteissa, havainnoidaan kasvien spiraalirakennetta ja tutkitaan, miten tämä spiraalirakenne liittyy taitelijoiden suosimaan kultaiseen leikkaukseen.  Työpajassa oppilaat pääsevät myös etsimään sellaisia kasveja, joilla on itsesimilaarisia osia, toisin sanoen kasvin jotkut lehtimuodot toistuvat eri kokoisina: tämä havainto johdattaa meidät matemaattiseen käsitteeseen fraktaali. Työpajan lopputehtäväosiossa suunnitellaan ja toteutetaan oma kasvi, joka liittyy jollakin tavalla Fibonacci-jonoon.