Alakoulujen vierailut

Tämä sivu on tällä hetkellä päivitettävänä. Lisää vierailupaketteja on siis tulossa pian!

Alakoulun vierailuilla harjoitellaan ryhmätyöskentelyn taitoja, innostutaan tieteestä ja tutustutaan ongelmanratkaisuun ohjatun tutkimuksellisuuden kautta. Kaikki työpajat tukevat siten seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 ympäristöopin opetuksen tavoitteita:

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen S1-S6  
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana S1-S6 L1, L7
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen S1-S6 L1, L5
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin S1-S6 L1, L2, L5
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan S1-S6 L2, L3
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä S1-S6 L1

Työpajakohtaiset tavoitteet on esitelty pajojen kuvauksissa.

Yliopiston kampuksella

Luonnon monimuotoisuus -paja

Eläinmuseolla oppilaat tutustuvat aluksi opastetusti eläinmuseoon ja siellä esillä oleviin lajinäytteisiin, sekä eläinmuseolla tehtävään tutkimukseen. Tehtäväosioissa oppilaat pääsevät tutustumaan lajien luokitteluun ja tunnistamiseen, sekä pohtimaan, miksi lajien välillä on eroja. Oppilaat pääsevät itse etsimään lajien ominaisia tuntomerkkejä ja pohtimaan niiden yhteyttä lajien elinympäristöön ja elintapoihin.  

Maaperäeliöosuudessa oppilaat tutustuvat maaperässä eläviin lajeihin ja niiden merkitykseen ekosysteemissä. Tehtäväosioissa oppilaat tutustuvat maaperäeliöiden tutkimukseen. Oppilaat hakevat näytteet (ei talvella) maastosta, oppivat käyttämään funnelia, sekä mikroskopoivat maaperänäytettä. Oppilaat tutustuvat myös maaperäeliöiden määrityskaavioon. 

Yhteys opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee 1.-2. luokkien osalta ympäristöopin tavoitteita T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä, T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin ja T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä 

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee 3.-6. luokkien osalta tavoitteita T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen ja T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen sekä sopii sisältökokonaisuuksiin S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan ja S4 Ympäristön tutkiminen. Lisäksi se tukee kuvataiteen tavoitetta T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. 

Tutkitaan tiheyttä! -paja

Tutkitaan tiheyttä! -työpajassa oppilaat pohtivat tiheyden käsitettä kellumiseen liittyvien tutkimusten avulla. Työpajan aikana opetellaan muun muassa tutkimuksen tekemisen vaiheita sekä laboratoriotyöskentelyn taitoja kuten punnitsemista, tulosten taulukointia ja pipetointia. Oppilaat täyttävät työpajan aikana tehtävävihkoa. Lopuksi oppilaat pääsevät tutkimaan myös veden suolapitoisuuden sekä lämpötilan vaikutusta kappaleiden kellumiseen. Työpaja on suunniteltu 4.-6. -luokkalaisille. 


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Työpaja tukee vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 ympäristöopin tehtävää fysiikan kannalta edesauttamalla luonnon ilmiöiden ymmärtämistä ja niiden selittämistä omista tutkimuksista saatavan tiedon avulla. Kemian opetusta työpaja tukee veden ja muiden aineiden ominaisuuksien sekä niissä tapahtuvien muutosten tutkimisen osalta. Työpajassa oppilaita kannustetaan myös ongelmanratkaisuun tutkimustehtävien avulla. Työpaja herättää oppilaissa mielenkiintoa eri tieteenaloja kohtaan ja edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden tutustua ympäristöopin tieteenaloihin sekä niihin liittyviin oppimispolkuihin.

Työpaja tukee erityisesti seuraavia vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman ympäristöopin opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita ja laaja-alaista osaamista:

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen S1-S6 L3
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä S1-S6 L1, L5
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle S2, S4-S6 L1
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle S2, S4-S6 L1

 

 

Ruissalon kasvitieteellisellä puutarhalla

Matematiikkaa luonnossa -paja

Ohjaa oppilaasi matematiikan maailmaan uudella ja hauskalla tavalla: Tässä työpajassa etsitään muun muassa matematiikan kauneutta luonnossa esiintyvien matemaattisten kuvioiden kautta, käsitellään erään yksinkertaisen lukujonon, ns. Fibonacci-jonon esiintymistä kasvihuoneen kasvien rakenteissa, havainnoidaan kasvien spiraalirakennetta ja tutkitaan, miten tämä spiraalirakenne liittyy taitelijoiden suosimaan kultaiseen leikkaukseen.  Työpajassa oppilaat pääsevät myös etsimään sellaisia kasveja, joilla on itsesimilaarisia osia, toisin sanoen kasvin jotkut lehtimuodot toistuvat eri kokoisina: tämä havainto johdattaa meidät matemaattiseen käsitteeseen fraktaali. Työpajan lopputehtäväosiossa suunnitellaan ja toteutetaan oma kasvi, joka liittyy jollakin tavalla Fibonacci-jonoon.