Lean- ja laatukehittäjän koulutus

Koulutuksen tavoitteena on sekä oppia tuntemaan Leanin ja laadunhallinnan periaatteet ja menetelmät että lisätä ymmärrystä terveydenhuollon laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden mittaamisesta.

Lean- ja laatukehittäjän koulutus on mahdollista suorittaa 1–2 vuoden aikana. Koulutettava laatii itselleen työ- ja elämäntilanteeseensa sopivan etenemistavan. Koulutusohjelma muodostuu teoreettisista kurssimuotoisista opinnoista ja ohjatusta projektityöstä ja se toteutetaan osana Turun yliopiston Medimerc-johtamiskoulutusta.

Kurssikäytännöt lean- ja laatukoulutuksessa

Koulutusohjelman rakenne

10 op laajuiseen koulutukseen kouluttautuja valitsee kurssitarjonnastamme laatukoulutukseen soveltuviksi merkittyjä teoreettisia kursseja. Medimerc -kurssit ovat pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia. Kurssiin sisältyvät luennot ja ennakko- tai lopputehtävät, joissa sovelletaan kurssilla opittua asiaa omaan työyhteisöön.

Kurssit suoritettuaan kouluttautuja laatii lyhyen palautteen koulutuksesta ja arvioi henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa toteutumista. Kun mentori on tarkastanut ja hyväksynyt sekä allekirjoittanut palautteen, se toimitetaan 10 op todistushakemuksen liitteenä Medimerc-toimistoon.

Laajempaan, 15 op koulutukseen kuuluu edellä mainittujen, kurssimuotoisten opintojen lisäksi 5 op laajuinen, omassa työyhteisössä toteutettava Lean- tai laatuaiheinen kehittämisprojekti ja sen raportointi. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia koulutettavan työtä, johon sisältyy sekä aineiston ja kirjallisuuden hakeminen ja läpikäynti että projektin laatiminen ja projektiraportin kirjoittaminen.

Kurssit ja projektityön suoritettuaan kouluttautuja laatii lyhyen palautteen koulutuksesta ja arvioi henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa toteutumista. Kun mentori on tarkastanut ja hyväksynyt sekä allekirjoittanut palautteen, se toimitetaan 15 op todistushakemuksen liitteenä Medimerc-toimistoon.

KURSSITARJONTA
Lean- ja laatukehittäjän koulutuksen kurssit ovat osa kurssitarjontaamme. Kurssitarjonnan ydin muodostuu vuoden tai kahden vuoden välein tarjottavista kahden opintopisteen laajuisista kursseista. Kurssit ovat itsenäisiä eikä niiden suoritusjärjestyksellä ole merkitystä.

Mikäli koulutettava haluaa lukea hyväkseen Medimerc -koulutuksen ulkopuolella hankitun suoritteen, tulee sille hakea hyväksyntä etukäteen. Aiemmat kurssisuoritteet tulee hyväksyttää sekä omalla mentorilla että johtamiskoulutuksen vastuuhenkilöllä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kurssitarjonnan runko kahdelle vuodelle:

Asiakaslähtöisyys terveydenhuollossa ​​2 op
​​​​Ajankäytön hallinnalla hyvinvointiin ​​2 op
Esimies työhyvinvoinnin johtajana ​2 op
​Laatutyökalut ja lean 2 op
Lääketieteellinen päätöksenteko ja terveydenhuollon laadunhallinta 2 op
​​​Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa ​2 op
​​Projektinhallinta terveydenhuollossa 2 op
​​Prosessijohtamisen periaatteet  ja soveltaminen terveydenhuollossa 2 op
Terveydenhuollon arviointi 2 op
Tiimityöstä henkilöstöjohtamiseen ​​2 op
Työn ilo ja itsensä kehittäminen 2 op

Rekisteröityminen ja maksut

Lean- ja laatukehittäjän koulutusta suorittavan tulee rekisteröityä Turun yliopiston lomakkeella Lean- ja laatukehittäjän koulutukseen rekisteröityminen.

Rekisteröitymislomakkeen liitteenä kouluttautujan tulee toimittaa Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Koulutettavan tulee sopia itselleen esimiesasemassa tai vastaavassa toimessa oleva henkilö, joka toimii hänen henkilökohtaisena ohjaajanaan/mentorinaan. Mentori vastaa koulutusedellytysten toteutumisesta koulutuspaikassa ja koulutettavan oppimisen ja osaamisen arvioinnista.

Turun yliopistossa suoritettavasta 10 tai 15 opintopisteen laajuisesta koulutuksesta peritään 500 euron rekisteröitymismaksu (+alv 24%), joka laskutetaan rekisteröitymisen jälkeen. Tällä maksulla katetaan mm. koulutuksen organisoinnista ja hallinnoinnista koituneita kustannuksia, opintosuoritusten rekisterien ylläpitoon sekä projektityöskentelyn tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyviä menoja.

Rekisteröitymismaksun lisäksi pätevyyttä suorittava huolehtii teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen kurssimaksuista. Medimerc -johtamiskoulutuksen yksi kurssi maksaa  300 euroa (+alv 24%).

Suoritusten aikataulu

Lean- ja laatukehittäjän koulutuksen aluksi koulutettava laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Mentorin tarkastettua ja hyväksyttyä suunnitelman koulutettava täyttää lomakkeen Lean- ja laatukehittäjän koulutukseen rekisteröityminen ja toimittaa sen HOPS:in mukana Medimercin toimistoon.

Monipuolinen kurssitarjonta ja projektiaiheen valinnanvapaus sallivat jokaiselle osallistujalle sopivan aikataulun laatimisen. Tavoitteena on, että koulutus suoritetaan noin 1½ vuoden aikana. Perustellusti koulutuksen suoritusaikaa voidaan pidentää korkeintaan kahteen vuoteen.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lean- ja laatukehittäjän 10 ja 15 opintopisteen laajuisiin opintoihin koulutettava laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka koulutettava laatii ennen koulutuksen aloittamista.

HOPS on kouluttautujan itselleen laatima suunnitelma laatukoulutuksen suorittamisesta ja tavoitteista. Sen tarkoitus on aktivoida kouluttautuja pohtimaan lähtökohtiaan ja opintojensa päämäärää. Opintosuunnitelmasta on hyvä keskustella oman mentorin kanssa ja hyväksyttää se hänellä. HOPS on esseemuotoinen 1-2 sivun mittainen kirjoitelma, johon tulee kuvata nykyosaaminen, asettaa henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja pohtia keinoja niiden saavuttamiseksi.

NYKYOSAAMINEN JA TAUSTA
Kuvaa taustaasi pohtien työtehtäviesi vaikutusta omaan laatuosaamiseesi. Nykytilanteen analysointi voi sisältää omien vahvuuksiesi ja kehittymiskohteidesi pohdintaa tai laatuun liittyviä havaintoja omasta työympäristöstäsi. Halutessasi voit käyttää apuna esim. SWOT-analyysiä (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats).

OPPIMISTAVOITTEET
Laadi laatuopinnoille omat henkilökohtaiset tavoitteesi, joihin vaikuttaa nykyosaamisesi ohella se, miten aiot osaamistasi tulevaisuudessa käyttää. Kirjaa myös mahdolliset työnantajasi asettamat tavoitteet HOPSiin.

KEINOT
Pohdi, millaisia keinoja tarvitset tavoitteisiin pääsemiseksi, kuten kehittämis-, tutkimus- tai arviointihankkeisiin osallistuminen, kurssit ja muu koulutus, kirjat ja lehdet. Osa tavoitteista edellyttää käytännön työskentelyä, osaan kurssit ja itseopiskelu sopivat paremmin. Kerro, miten teoreettiset kurssimuotoiset opinnot tukevat suunniteltua projektityötä.

1. Teoreettiset opinnot 10 op
Valitse kurssitarjonnastamme Lean- ja laatukoulutukseen soveltuviksi merkittyjä kursseja.

2. Laatuprojekti 5 op
Kuvaa projektityön aihe ja suunnitelma aikatauluineen. 1 op vastaa 27 tuntia työtä.

Arviointi ja valmistuminen

Henkilökohtainen mentori arvioi ja hyväksyy kouluttautujan projektityöskentelyn laajuuden opintopisteinä ja laatii tästä vapaamuotoisen lausunnon. 1 op vastaa 27 tuntia työtä. Lausunnossa tulee ilmetä, miten hyvin alkuperäinen suunnitelma on toteutunut ja missä laajuuksissa eri asiakokonaisuuksia on koulutukseen sisältynyt.
Medimerc- koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Mentori tarkistaa ja hyväksyy sekä allekirjoittaa kouluttautujan laatiman palautteen koulutuksesta ja arvion henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumisesta.

Kun kaikki suoritukset ovat valmiit, kouluttautuja toimittaa Lean- ja laatukehittäjän koulutus – hakemuksen  todistuksen saamiseksi.

  • 10 op todistushakemuksen liitteenä tulee olla kouluttautujan antama palaute, jonka mentori on allekirjoittanut.
  • 15 op todistushakemuksen liitteenä tulee olla projektityön raportti, mentorin lausunto sekä kouluttautujan antama palaute, jonka mentori on allekirjoittanut.

Vastuuhenkilöt

Lean- ja laatukehittäjän koulutuksen vastuuhenkilönä toimii Medimerc -koulutusprojektin vastuullinen johtaja, Heli Halava.

TARKEMMAT TIEDUSTELUT:

Miina Kankaanranta
koulutussuunnittelija
p. 040 353 7481
medimerc(a)utu.fi