Master theses graduated from the project

Learning ethics

Rinne, Jenni 2011: Hoitotyön opettajan ammattietiikka hoitotyön opiskelijoiden arvioimana

Berglund, Mari-Talvikki 2010: Kätilöopiskelijoiden kokemuksia eettisen osaamisensa kehittymisestä kätilökoulutuksen aikana

Tenhunen, Leena 2010: Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden (1997) tuntemus – kysely teho-osastojen sairaanhoitajille

Arola, Marjo 2009: Etiikka terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöissä

Iltanen, Silja 2007: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot potilaan oikeuksista ja oikeussuojakeinoista sekä käsitykset niiden toteutumisesta

Hiippala, Hannele 2004: Tutkimuseettisten kysymysten pohdinta hoitotieteellisissä pro gradu -tutkielmissa

Ajanko, Sirke 2003: Valmistuvien kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden eettinen päättely

Auvinen, Jaana 2001: Etiikan oppiminen. Analyysi sairaanhoitajaopiskelijoiden moraalisen arviointikyvyn kehittymisestä koulutuksen aikana.

Hirn, Heli 2001: Elinsiirtotoiminta valmistuvien sairaanhoitajien näkökulmasta – asenteet, tiedot ja koulutus

Numminen, Olivia 2000: Ethics Education in Nursing in Finland

Baumann, Marja-Riitta & Ruotsalainen, Taru 1996: Potilaslähtöisyys opetuksessa sairaanhoidonopiskelijoiden ja -opettajien suunnitelmien pohjalta arvoituna

Evaluation of the realisation of ethical concepts

Haapala, Heidi 2017: Moral distress, moral sensitivity and burnout experienced by psychiatric nurses

Nyman, Elina 2017: Collegiality in Nursing: Young Newly Graduated Nurses’ Experiences of Collegiality

Tuuttila, Tiina 2017: Nurses experiences of ethical challanges in the immigrant’s mental health nursing

Airola, Jenni 2016: Nurses’ experiences of workplace bullying and it’s relationship to nursing and patient care

Jätyri, Nina 2016: Hoitotyön johtajien tuen tarve hoitotyön eettisessä johtamisessa

Lehtola, Hanna 2016: Moral courage in children’s nursing care

Pohjanoksa, Johanna 2016: Whistleblowing process in Finnish health care

Rannikko, Sunna 2016: A substantive theory of the realization of stroke patients’ dignity in hospital care

Rantala, Sari 2016: Nurses’ awareness of ethical guidelines and how to use them to support nursing on the internal medicine wards

Arala, Katariina 2015: Nurse’s collegiality

Paavila, Sari 2015: Nurse’s collegiality

Repo, Hanna 2015:Graduating nursing students’ cultural competence and ethnic attitudes

Saanisto, Mari 2015: Patient’s privacy in the operating department – Nurses’ perspective

Taatila, Johanna 2015: Ethical leadeship as a way to promote work-related well-being

Koivula-Tynnilä, Hannele 2014: Potilaan tiedollinen yksityisyys heräämössä

Haapala, Riina 2012: Kulttuuriresepti terveydenhuollossa – edut ja haitat

Laukkanen, Laura 2012: Hoitotyön johtajien eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Suokari, Tanja 2012: Hoitotahto ja siihen yhteydessä olevat tekijät Suomessa

Kortepohja, Sari 2011: Oikeudenmukaisuus päivystyspoliklinikalla potilaiden kokemana.

Kulju Kati 2011: Eettiset ongelmat fysioterapeutin työssä

Lukana, Anne 2011: Hoitajat ja potilaat 1900-luvun Suomessa

Anttila, Tiina 2010: Kotihoidon asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, sitä edistävät ja estävät tekijät hoitajien kuvaamana

Kaitala, Elina 2010: “Tää on yhtä eettistä pohdintaa koko työ” Hoitajien kohtaamat eettiset ongelmat ruiskuhuumeiden käyttäjien terveysneuvontapistetyössä

Poikkeus, Tarja 2010: Hoitotyön eettisyyden johtaminen – rekrytointi, kehityskeskustelut ja eettisten ongelmien käsittelytavat

Eklöf, Niina 2009: The characteristics of using interpreters in immigrants nursing – the experience of nurses

Koskenniemi, Jaana 2009: Elderly hip fracture patients and their next of kin’s experiences about dignity in hospital

Manneros, Jaana 2009: Aikuispotilaan yksityisyyden toteutuminen suuhygienistin kliinisessä työssä terveyskeskuksessa

Paavola, Piia 2009: Ikääntyneiden potilaiden oikeuksien toteutuminen laitoshoidossa – omaisten / läheisten näkökulma

Peltomaa, Karolina 2008: Potilasturvallisuus intraoperatiivisessa anestesiahoitotyössä

Romppanen, Taina 2008: Tehohoidon eettisyys sairaanhoitajien kokemana

Aitamaa Elina 2008: Eettisten ohjeiden käyttö hoitotyön johtamisessa

Hemmilä Katri 2007: Totuuden kertominen hoitotyössä

Kassinen Jaana 2006: Potilaan tiedollinen yksityisyys neurologisella vuodeosastolla

Kinnunen Maarit 2006: Yksityisyys kotisairaanhoidossa – asiakkaan näkökulma yksityisyyttä edistävistä ja estävistä tekijöistä

Pylkkänen Eve 2006: Eettiset ongelmat synnytyksen hoitotyössä – kätilöiden kokemukset

Sundblon Anna 2006: Eettiset ongelmat suuhygienistin työssä

Keinänen Sauli 2005: Ikääntyneiden kuntalaisten käsityksiä hoitoonpääsyoikeuden toteutumisesta terveyskeskuksessa

Salo-Sirkiä Arja 2005: Potilaan ohjauksessa käytettävien kirjallisten potilasohjeiden arviointi diagnostisessa radiografiassa

Elonen Marjo 2003: Asiakaslähtöinen hoitotyö sisätautien ja kirurgian yksiköissä

Laine Heidi 2003: Asiakaslähtöisyys psykiatrisessa hoitotyössä

Ylönen Minna 2003: Asiakaslähtöinen hoitotyö hoivasairaanhoidossa

Aatsinki Petteri 2002: Potilaan yksityisyys röntgentutkimusten yhteydessä

Graubner Claudia 2002: Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien vanhuspotilaiden näkökulma

Helkomaa Päivi 2002: Iäkkäiden fyysinen yksityisyys vanhainkodissa -iäkkäiden ja heidän omaistensa kokemana

Hovikoski Kristiina 2002: Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu synnyttäneiden äitien näkökulmasta

Konsell Outi 2002: Psykiatrisen potilaan tiedonsaanti kriisiosastolla

Nieminen Nina: Potilaiden kokemukset tietosuojansa toteutumisessa laboratoriossa

Hautala Lea 2001: Organisaatioetiikka ja eettiset ongelmat kotisairaanhoitohenkilökunnan kokemana

Jokelainen Maarit 2001: Psykiatristen sairaanhoitajien kokema organisaatioetiikka ja pakkokeinojen eettisyys

Ojala Sanna 2001: Tietoinen suostumus, autonomia ja yksityisyys – potilaiden ja hoitohenkilökunnan määritteleminä Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa

Strandell Camilla 2001: Yksityisen lääkäriaseman palvelun laatu – kuvaus asiakkaiden tyytyväisyydestä

Thure-Toivanen Tiina 2001: Päiväkirurgisen gynekologisen potilaan yksityisyys – odotukset, kokemukset ja toiminta yksityisyyden toteutumisessa potilaan näkökulmasta

Antila, Maija-Liisa 2000: Kirurgisen potilaan autonomia ja yksityisyys

Itäsaari Sanna 1999: Vammainen lapsi hoitotyön asiakkaana – analyysi vanhempien käsityksistä

Matala Marianne 1999: “Onko oikein…” Moraalisten ongelmien kokeminen hoitotyössä

Varjus Sirkka-LIisa 1999: Työn autonomia ja merkitys tehosairaanhoitajan kokemana

Kajan Elina 1997: Omaisten osallistuminen vanhuspotilaan hoitoon laitoksessa

Suhonen Riitta 1997: Yksilöllinen hoito potilaan kokemana

Nyrhinen Tarja 1996: Potilaan oikeuksien toteutuminen laboratoriotutkimusten yhteydessä

Teeri Sari 1996: Dementoituneiden potilaiden oikeuksien toteutuminen laitoshoidossa – omaisten näkökulma

Jantunen Katariina & Puumalainen Anne 1994: Potilaan yksityisyys sairaalassa

Martiskainen Mervi 1994: Sairaanhoitajien käsityksiä potilaan oikeuksien toteutumisesta sairaalassa

Kurittu Kristiina 1993: Potilaiden käsityksiä oikeuksiensa toteutumisesta sairaalassa

Koivuniemi Päivi 1992: Potilasasiamies potilaan oikeuksien edustajana

Silfver Pirkko 1992: Hoitohenkilökunnan näkemyksiä hankalaksi koetusta potilaasta