Team members

Team members

    

Professor Helena Leino-Kilpi, PhD, RN
Professor Riitta Suhonen, PhD, RN
Professor (acting), docent Mari Kangasniemi
University lecturer, docent Minna Stolt, PhD, Podiatrist
Professor Leena Salminen, PhD, PHN (in connection of Research in Nursing Education Project)
Olivia Numminen PhD, Post-doc researcher (in the field of Moral courage) Doctoral thesis

Statisticians:

Pauli Puukka, MSocSci
Jouko Katajisto, MSocSci
Miko Pasanen, MSocSci

Doctoral candidates in the programme:
Katariina Arala: Collegiality in nursing
Janika Koskenvuori: Collegiality in laboratories
Laura Laukkanen: Ethical leadership
Johanna Wiisak (os. Pohjanoksa): Whistle-blowing in health care
Sunna Rannikko: The Ethical Pathway of Patients with Stroke
Hanna Repo: Cultural competence

Secondary supervisors of doctoral candidates:
Professor Riitta Suhonen (Arala, Laukkanen, Rannikko, Wiisak)
Professor Helena Leino-Kilpi (Koskenniemi)
Professor Leena Salminen (Repo)
Docent Minna Stolt (Koskenvuori)

Master and bachelor students in the field of the programme (currently working):
Monika Bürki, Veera Finardi, Tina Hiltunen, Katariina Hokkanen, Katja Ikonen, Johanna Karlsson, Sonja Kippo, Iina Koskinen, Miia Korpela, Jari Kukkaisniemi, Elina Lähteenmäki, Ville Nurmi, Martina Pitkänen, Satu Rantanen, Sanna Salla, Sini Suopelto, Laura Tallgren

Graduated doctoral candidates:
Jaana Koskenniemi 2021: Respect in nursing care as perceived by older patients
Elina Aitamaa 2020: Ethics in nursing management: Identifying ethical problems and methods used by nurse managers to solve these
Kati Kulju 2020: Ethical competence of a physiotherapist : Concept and evaluation
Tarja Poikkeus 2019: Support for nurses’ ethical competence − organizational and individual support by nurse leaders
Niina Eklöf 2018: Somali asylum seekers and refugees in Finnish health care – focus on privacy and the use of interpreters
Anne Isotalo 2017: Elektiivisen leikkauspotilaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa Suomessa
Leena Walta 2012: Potilaan hoitaminen diagnostisessa radiografiassa ja sen kuormittavuus röntgenhoitajan arvioimana – tavoitteena inhimillinen ja turvallinen kuvantamistapahtuma
Sinikka Brunou 2009: Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat
Anne Heikkinen 2007: Privacy in occupational health care – ethical examination – Abstract
Tarja Nyrhinen 2007: Ethics in diagnostic genetic testing – Abstract
Sari Teeri 2007: Ethical problems in long-term care of older patients in the field of integrity – Abstract

Graduated master students and their theses

Kippo, Sonja 2021: Sairaanhoitajien kokemukset omatuntoon perustuvasta kieltäytymisestä

Pajakoski, Elina 2021: Nurses’ self-assessed moral courage in primary health care : a cross-sectional study

Gustafsson, Noora 2020: Sairaanhoitajien moraalinen rohkeus ja sen yhteys työpaikan eettiseen ilmastoon ja sairaanhoitajien sosiodemografisiin taustamuuttujiin

Hauhio, Nora 2020: Hoitotyöntekijöiden moraalisen rohkeuden itsearvioitu taso ja sen yhteys heidän sosiodemografisiin taustamuuttujiinsa

Ilmakunnas, Ilona 2020: Potilaan päätöksentekokompetenssin arviointikäytännöt hoitajien näkökulmasta ja potilaan päätöksenteko erikoissairaanhoidossa

Jakobsson, Kaisa 2020: Tehohoitajien kokema työpaikkakiusaaminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Tolvanen, Anna 2020: Eettisesti onnistunut toiminta – analyysi fysioterapeuttien kokemuksista

Jokinen, Anu 2019: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen eettiset kysymykset: integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Ketonen, Mia 2018: ”Velvollisuus hoitaa” tartuntatautipotilaan hoidossa

Stricher, Elina 2018: Raskaudenaikaiseen tupakointiin puuttuminen

Varemäki, Iida 2018: Eettinen organisaatiokulttuuri ja ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus terveydenhuollossa

Haapala, Heidi 2017: Moral distress, moral sensitivity and burnout experienced by psychiatric nurses

Hintsala, Hanna 2017: Sukupuoli-identiteetin tutkimusten läpikäyneiden kokemuksia

Koskenvuori, Janika 2017: Laboratoriohoitajien kollegiaalisuus kliinisessä laboratoriotyössä

Koskimies, Eini 2017: Potilaan tiedollinen yksityisyys ensihoidossa – ensihoitajien näkökulma

Nyman, Elina 2017: Collegiality in Nursing: Young Newly Graduated Nurses’ Experiences of Collegiality

Tuuttila, Tiina 2017: Nurses experiences of ethical challanges in the immigrant’s mental health nursing

Airola, Jenni 2016: Nurses’ experiences of workplace bullying and it’s relationship to nursing and patient care

Jätyri, Nina 2016: Hoitotyön johtajien tuen tarve hoitotyön eettisessä johtamisessa

Lehtola, Hanna 2016: Moral courage in children’s nursing care

Pohjanoksa, Johanna 2016: Whistleblowing process in Finnish health care

Rannikko, Sunna 2016: A substantive theory of the realization of stroke patients’ dignity in hospital care

Rantala, Sari 2016: Nurses’ awareness of ethical guidelines and how to use them to support nursing on the internal medicine wards

Arala, Katariina 2015: Nurse’s collegiality

Paavila, Sari 2015: Nurse’s collegiality

Repo, Hanna 2015: Graduating nursing students’ cultural competence and ethnic attitudes

Saanisto, Mari 2015: Patient’s privacy in the operating department – Nurses’ perspective

Taatila, Johanna 2015: Ethical leadeship as a way to promote work-related well-being

Koivula-Tynnilä, Hannele 2014: Potilaan tiedollinen yksityisyys heräämössä

Haapala, Riina 2012: Kulttuuriresepti terveydenhuollossa – edut ja haitat

Laukkanen, Laura 2012: Hoitotyön johtajien eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Suokari, Tanja 2012: Hoitotahto ja siihen yhteydessä olevat tekijät Suomessa

Kortepohja, Sari 2011: Oikeudenmukaisuus päivystyspoliklinikalla potilaiden kokemana.

Kulju Kati 2011: Eettiset ongelmat fysioterapeutin työssä

Lukana, Anne 2011: Hoitajat ja potilaat 1900-luvun Suomessa

Rinne, Jenni 2011: Hoitotyön opettajan ammattietiikka hoitotyön opiskelijoiden arvioimana

Anttila, Tiina 2010: Kotihoidon asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, sitä edistävät ja estävät tekijät hoitajien kuvaamana

Berglund, Mari-Talvikki 2010: Kätilöopiskelijoiden kokemuksia eettisen osaamisensa kehittymisestä kätilökoulutuksen aikana

Kaitala, Elina 2010: “Tää on yhtä eettistä pohdintaa koko työ” Hoitajien kohtaamat eettiset ongelmat ruiskuhuumeiden käyttäjien terveysneuvontapistetyössä

Poikkeus, Tarja 2010: Hoitotyön eettisyyden johtaminen – rekrytointi, kehityskeskustelut ja eettisten ongelmien käsittelytavat

Tenhunen, Leena 2010: Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden (1997) tuntemus – kysely teho-osastojen sairaanhoitajille

Arola, Marjo 2009: Etiikka terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöissä

Eklöf, Niina 2009: The characteristics of using interpreters in immigrants nursing – the experience of nurses

Koskenniemi, Jaana 2009: Elderly hip fracture patients and their next of kin’s experiences about dignity in hospital

Manneros, Jaana 2009: Aikuispotilaan yksityisyyden toteutuminen suuhygienistin kliinisessä työssä terveyskeskuksessa

Paavola, Piia 2009: Ikääntyneiden potilaiden oikeuksien toteutuminen laitoshoidossa – omaisten / läheisten näkökulma

Peltomaa, Karolina 2008: Potilasturvallisuus intraoperatiivisessa anestesiahoitotyössä

Romppanen, Taina 2008: Tehohoidon eettisyys sairaanhoitajien kokemana

Aitamaa Elina 2008: Eettisten ohjeiden käyttö hoitotyön johtamisessa

Hemmilä Katri 2007: Totuuden kertominen hoitotyössä

Iltanen, Silja 2007: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot potilaan oikeuksista ja oikeussuojakeinoista sekä käsitykset niiden toteutumisesta

Kassinen Jaana 2006: Potilaan tiedollinen yksityisyys neurologisella vuodeosastolla

Kinnunen Maarit 2006: Yksityisyys kotisairaanhoidossa – asiakkaan näkökulma yksityisyyttä edistävistä ja estävistä tekijöistä

Pylkkänen Eve 2006: Eettiset ongelmat synnytyksen hoitotyössä – kätilöiden kokemukset

Sundblon Anna 2006: Eettiset ongelmat suuhygienistin työssä

Keinänen Sauli 2005: Ikääntyneiden kuntalaisten käsityksiä hoitoonpääsyoikeuden toteutumisesta terveyskeskuksessa

Salo-Sirkiä Arja 2005: Potilaan ohjauksessa käytettävien kirjallisten potilasohjeiden arviointi diagnostisessa radiografiassa

Hiippala, Hannele 2004: Tutkimuseettisten kysymysten pohdinta hoitotieteellisissä pro gradu -tutkielmissa

Ajanko, Sirke 2003: Valmistuvien kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden eettinen päättely

Elonen Marjo 2003: Asiakaslähtöinen hoitotyö sisätautien ja kirurgian yksiköissä

Laine Heidi 2003: Asiakaslähtöisyys psykiatrisessa hoitotyössä

Ylönen Minna 2003: Asiakaslähtöinen hoitotyö hoivasairaanhoidossa

Aatsinki Petteri 2002: Potilaan yksityisyys röntgentutkimusten yhteydessä

Graubner Claudia 2002: Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien vanhuspotilaiden näkökulma

Helkomaa Päivi 2002: Iäkkäiden fyysinen yksityisyys vanhainkodissa -iäkkäiden ja heidän omaistensa kokemana

Hovikoski Kristiina 2002: Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu synnyttäneiden äitien näkökulmasta

Konsell Outi 2002: Psykiatrisen potilaan tiedonsaanti kriisiosastolla

Nieminen Nina: Potilaiden kokemukset tietosuojansa toteutumisessa laboratoriossa

Auvinen, Jaana 2001: Etiikan oppiminen. Analyysi sairaanhoitajaopiskelijoiden moraalisen arviointikyvyn kehittymisestä koulutuksen aikana.

Hautala Lea 2001: Organisaatioetiikka ja eettiset ongelmat kotisairaanhoitohenkilökunnan kokemana

Hirn, Heli 2001: Elinsiirtotoiminta valmistuvien sairaanhoitajien näkökulmasta – asenteet, tiedot ja koulutus

Jokelainen Maarit 2001: Psykiatristen sairaanhoitajien kokema organisaatioetiikka ja pakkokeinojen eettisyys

Ojala Sanna 2001: Tietoinen suostumus, autonomia ja yksityisyys – potilaiden ja hoitohenkilökunnan määritteleminä Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa

Strandell Camilla 2001: Yksityisen lääkäriaseman palvelun laatu – kuvaus asiakkaiden tyytyväisyydestä

Thure-Toivanen Tiina 2001: Päiväkirurgisen gynekologisen potilaan yksityisyys – odotukset, kokemukset ja toiminta yksityisyyden toteutumisessa potilaan näkökulmasta

Antila, Maija-Liisa 2000: Kirurgisen potilaan autonomia ja yksityisyys

Numminen, Olivia 2000: Ethics Education in Nursing in Finland

Itäsaari Sanna 1999: Vammainen lapsi hoitotyön asiakkaana – analyysi vanhempien käsityksistä

Matala Marianne 1999: “Onko oikein…” Moraalisten ongelmien kokeminen hoitotyössä

Varjus Sirkka-LIisa 1999: Työn autonomia ja merkitys tehosairaanhoitajan kokemana

Kajan Elina 1997: Omaisten osallistuminen vanhuspotilaan hoitoon laitoksessa

Suhonen Riitta 1997: Yksilöllinen hoito potilaan kokemana

Baumann, Marja-Riitta & Ruotsalainen, Taru 1996: Potilaslähtöisyys opetuksessa sairaanhoidonopiskelijoiden ja -opettajien suunnitelmien pohjalta arvoituna

Nyrhinen Tarja 1996: Potilaan oikeuksien toteutuminen laboratoriotutkimusten yhteydessä

Teeri Sari 1996: Dementoituneiden potilaiden oikeuksien toteutuminen laitoshoidossa – omaisten näkökulma

Jantunen Katariina & Puumalainen Anne 1994: Potilaan yksityisyys sairaalassa

Martiskainen Mervi 1994: Sairaanhoitajien käsityksiä potilaan oikeuksien toteutumisesta sairaalassa

Kurittu Kristiina 1993: Potilaiden käsityksiä oikeuksiensa toteutumisesta sairaalassa

Koivuniemi Päivi 1992: Potilasasiamies potilaan oikeuksien edustajana

Silfver Pirkko 1992: Hoitohenkilökunnan näkemyksiä hankalaksi koetusta potilaasta