POLKU-sisällöt

OPINTOKOKONAISUUS: POLKU – Aktiivisen lukijuuden kautta positiiviseen lukijayhteisöön 15 op

 POLKU-TÄYDENNYSKOULUTUKSEN OPS (hyväksytty 23.6.20209)

Nimi: Askelmerkkejä lukemisen polulla

 Laajuus: I op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee uusinta tutkimusta ja pedagogiikkaa

 • varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lukemisesta,
 • lukijuuden kehittymisestä,
 • lukijayhteisöön liittyvistä tekijöistä
 • monikielisyyden merkityksestä lukemiseen

Sisältö

Tutkimusperustainen näkemys perusopetuksen lukemiseen, sitoutuneiden lukijoiden kehittymiseen sekä lukijayhteisön syntyyn liittyvistä tekijöistä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt

Toteutustavat

Luennot 6 t

Ryhmäopetus 6 h

Itsenäinen työskentely 15 t

Lisätiedot

Osa opetuksessa tapahtuu verkossa. Opintojakso saattaa sisältää lukupiirityöskentelyä.

Kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava kirjallisuus esitellään opintojakson alussa.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. 2019. Lukukipina. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Tainio, L., Ahlholm, A., Grünthal, S., Happonen, S.,  Juvonen, R., Karvonen, U. & Routarinne, S. (toim.) (2020). Suomen kieli ja kirjallisuus koulussa. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 18. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura / Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. http://hdl.handle.net/10138/316123

Nimi: Matka lukijuuteen ja yhteisölliseen lukemiseen

Laajuus: 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee

 • lukijana kasvamiseen vaikuttavia tekijöitä, siihen liittyvää pedagogiikkaa ja tutkimusta
 • perhelukemisen pedagogiikka ja tutkimusta
 • lukijayhteisön synnyttämisen pedagogisia keinoja

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida

 • lukijuuteen, lukijayhteisöpedagogiikkaan ja perhelukemiseen hankkimaansa pedagogista tietotaitoa lukijana ja kasvattajana monimuotoisissa ja –kielisissä yhteisöissä

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja ohjata

 • lukukulttuuria ja omaa lukijuutta tukevaa toimintaa omassa työympäristössä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on kuvata lukijuuteen kasvua erityisesti opettajan lukijuudesta lähtien. Opintojakson aikana opettaja ymmärtää omaa lukijuuteensa vaikuttavia tekijöitä ja oman lukijuutensa merkityksen ympäristön lukemiseen ohjaamisessa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan lukijayhteisön kokemukselliseen merkitykseen ja lukijayhteisön synnyttämisen pedagogisiin keinoihin. Opintojaksolla opitaan suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan lukukulttuuria ja omaa lukijuutta tukevaa toimintaa omassa työympäristössä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, interventio

Toteutustavat

Luennot 6 t

Ryhmäopetus 12 h

Itsenäinen työskentely 62 t

Lisätiedot

Osa opetuksessa tapahtuu verkossa. Opintojakso saattaa sisältää lukupiirityöskentelyä.

Kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava kirjallisuus esitellään opintojakson alussa.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. 2019. Lukukipina. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Tainio, L., Ahlholm, A., Grünthal, S., Happonen, S.,  Juvonen, R., Karvonen, U. & Routarinne, S. (toim.) (2020). Suomen kieli ja kirjallisuus koulussa. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 18. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura / Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. http://hdl.handle.net/10138/316123

 

Nimi: Matka itseen ja yhteisöön

Laajuus: 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee

 • kirjallisuusterapeuttisen ja –kasvatuksen periaatteet ja merkityksen
 • taidelähtöisiä menetelmiä tekstin tulkinnan kuvaamisessa

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida

 • eläytyvään lukemiseen ja dialogiseen merkityksenantoon perustuvan kokonaisuuden

Sisältö

Opintojaksossa saadaan kokemuksia sekä henkilökohtaisesta että yhteisöllisestä eläytyvästä lukemisesta ja saada kokemuksia yhteisöllisestä tekstin merkityksenannosta. Lisäksi opitaan taidelähtöisiä menetelmiä tekstien tulkintaan sekä opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan eläytyvään lukemiseen ja dialogiseen merkityksenantoon perustuva opetuskokonaisuus.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, interventio

Toteutustavat

Luennot 6 t

Ryhmäopetus 12 h

Itsenäinen työskentely 62 t

Lisätiedot

Osa opetuksessa tapahtuu verkossa. Opintojakso saattaa sisältää lukupiirityöskentelyä.

Kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava kirjallisuus esitellään opintojakson alussa.

 

Nimi: Matkoja kirjoittamiseen

Laajuus: 3 op

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee

 • lukemiseen sitouttavaa kirjoittamista ja tähän liittyviä työtapoja, kuten R2L-pedagogiikka, ennakointikertomus-menetelmä, tekstien dramatisointi, tekstuaaliset interventiot ja luova kirjoittaminen

Opiskelija osaa soveltaa, suunnitella ja arvioida

 • taidelähtöisiä, kirjoittamista ja lukemista yhdistäviä työtapoja ja opetuskokonaisuuksia

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on syventää lukuelämyksiä ja lukemiseen sitoutumista kirjoittamisen keinoin. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin lukemista tukeviin työtapoihin, kuten R2L-pedagogiikkaan, ennakointikertomuksiin, tekstin dramatisointiin, tekstuaalisiin interventioihin ja luovan kirjoittamisen menetelmiin. Jakson aikana saadaan kokemuksia luetun työstämisestä kirjoittamalla, opitaan lisää taidelähtöisiä menetelmiä tekstien tulkintaan sekä opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lukemisen ja kirjoittamisen yhteyttä korostavia opetuskokonaisuuksia.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, interventio

Toteutustavat

Luennot 6 t

Ryhmäopetus 12 h

Itsenäinen työskentely 62 t

Lisätiedot

Osa opetuksessa tapahtuu verkossa. Opintojakso saattaa sisältää lukupiirityöskentelyä.

Kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava kirjallisuus esitellään opintojakson alussa.

 

Nimi: Tie lukemiseen on auki! – Kehittämisprojekti

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja arvioida

 • lukemista edistävän toimintakulttuurin muutoksen yhteisössä

Opiskelija ymmärtää

 • yhteisöllisen ja yksilöllisen merkityksenannon merkityksen positiivisen lukemisen kulttuurin synnyssä

Opiskelija tunnistaa

 • lukemiseen liittyviä hyviä lukemisen käytänteitä erilaisussa yhteisössä

Sisältö

Kehittämisprojekti-opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sekä henkilökohtaisen että yhteisöllisen lukemisen yhteisöllisyyten ja yksilölliseen lukijuuteen perustuvan toimintakulttuurin muutoksen. Lähtökohtana on opintojaksoilla opittu ja koettu sekä jo olemassa olevat hyvät käytänteet. Tavoitteena on pysyvä muutos. Jälkimmäisessä koulutuspäivässä Polku-opintokokonaisuuden suorittaneet jakavat syntyneitä käytänteitä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, interventio

Toteutustavat

Luennot 12 t

Ryhmäopetus 12 t

Itsenäinen työskentely 111 t

Lisätiedot

Osa opetuksessa tapahtuu verkossa. Opintojakso saattaa sisältää lukupiirityöskentelyä. Koulutuspäivät suunnitellaan yhdessä opintokokonaisuuteen osallistuvien kanssa keväällä ja ne toteutuvat syyslukukaudella 2021.

Kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava kirjallisuus esitellään opintojakson alussa.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. 2019. Lukukipina. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Tainio, L., Ahlholm, A., Grünthal, S., Happonen, S.,  Juvonen, R., Karvonen, U. & Routarinne, S. (toim.) (2020). Suomen kieli ja kirjallisuus koulussa. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 18. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura / Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. http://hdl.handle.net/10138/316123