Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista puuttumalla suunnitelmallisesti epäkohtiin. Jokainen opettaja ja koulun henkilöstöön kuuluva tekee omalta osaltaan oppilashuoltotyötä huomioimalla oppilaiden erilaiset tarpeet ja tilanteet sekä huolehtimalla turvallisesta ja myönteisestä ilmapiiristä. Tämän onnistumiseksi tarvitaan yhteistyötä oppilaan, huoltajien, opettaja- ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja muiden tahojen kanssa. Oppilashuoltohenkilöstö osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen ja järjestämiseen sekä yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamiseen yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi-, kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Oppimisen tuki

Oppilaan oppimisen ohjaaminen ja koulunkäynnin tukeminen perustuvat oppilaan tuntemiseen. Oppilaan tulee kokea, että hänestä välitetään ja huolehditaan. Opettaja huomioi oppilaan edellytykset ja erilaiset tarpeet ryhmässä ja yksilöllisessä ohjauksessa. Hän tekee yhteistyötä huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa.Tukea annetaan kolmiportaisesti sen mukaan, miten paljon oppilas tukea tarvitsee.Yleisen tuen suunnittelussa mietitään tuen tarve ja käytettävissä olevat tukimuodot, koulunkäynnin onnistuminen omassa ryhmässä ja koulussa, erilaisten tukimuotojen käyttö ja tarvittavan tuen kesto. Lasta opettavat opettajat toimivat yhteistyössä ja sopivat huoltajien kanssa tukimuodoista. Pyritään mahdollisimman aikaiseen ja ennakoivaan tukeen.Jos yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen, joka perustuu rehtorin päätökseen. Lapsen oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteet. Tuki on monipuolisempaa tai vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki sekä ongelmien kasautumista ehkäisevää.

Erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan vaikeudet ovat merkittäviä. Oppilaan kasvun ja kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi annetuilla tukitoimilla. Tavoitteena on saada oppilas palaamaan tehostetun tuen piiriin. Mikäli paluu ei toteudu, tavoitteena on saavuttaa oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja saada perusopetuksen päättötodistus.

Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta, muista perusopetuksen tukimuodoista sekä tiiviistä yhteistyöstä oppilaan ja huoltajan sekä oppilasta opettavien opettajien, muun henkilökunnan ja asiantuntijoiden kesken. Erityisen tuen vaiheessa oppilaan oppiaineiden oppimääriä voidaan yksilöllistää. Yksilöllistämisen tarpeen arvioimiseksi ja oppilaan oppimisvaikeuksien selvittämiseksi voidaan tarvita laaja-alaisia tutkimuksia ja yhteistyötä eri asiantuntijoiden kesken.