Turvallisuus-opinnot

Opiskele turvallisuutta Turun yliopistossa!

Turvallisuus on ajankohtainen ja meitä kaikkia koskettava asia. Turvallisuus liittyy esimerkiksi organisaatioihin, asiakkaisiin, ympäristöön, terveyteen, tietojenhallintaan, teknologiaan ja elintarkkeisiin. Turun yliopistossa on tarjolla paljon eri tiedekuntien tarjoamia turvallisuuteen liittyviä opintoja, joita voi opiskella joko tutkinto-opiskelijana tai avoimen yliopiston kautta opintojaksosta riippuen.

Tälle sivulle on koottu turvallisuus-teemaisia Turun yliopiston opintoja eri tiedekunnista. Katso lisätietoja myös opinto-oppaasta – linkit löydät alta!

Kehitämme turvallisuus-opintojen tarjontaa aktiivisesti. Jatkossa on tulossa kokonaan uusia avauksia sekä mahdollisuus opintokokonaisuuden suorittamiseen.

Turvallisuus-opintojen kokonaisuutta koordinoi Sote-akatemia: sote@utu.fi

Tervetuloa opiskelemaan turvallisuutta!

 

Ilmoittautuminen opintojaksoille

Osa opintojaksoista tulee opinto-oppaaseen vasta alkukesästä 2022.


Lukuvuoden 2022–23 turvallisuuteen liittyvät opintojaksot

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Turvallisuuskulttuuri toiminnallisessa oppimisessa, 4 op (KÄSK0004) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opintojakso suuntautuu laajasti oppilaitosturvallisuuteen ja antaa valmiuksia toimia oppilaitoksen turvallisuusvastaavan tehtävissä.
  Lisätietoja opinto-oppaassa

Kauppakorkeakoulu

 • Management of Information System Security, 6 op (TJ093150) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opiskelija perehtyy organisaation tietoturvajohtamisen perusteisiin, miten organisaatiot hallinnoivat ja suunnittelevat IT-palvelun jatkuvuutta sekä oppii ratkaisemaan ja keskustelemaan käytännön turvallisuuteen ja jatkuvuuteen liittyvistä ongelmista.
  Lisätietoja opinto-oppaassa

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt, 1 op (MEDV3002) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessin kulun ja osaa tunnistaa potilasturvallisuusriskejä sekä tuntee ja osaa soveltaa potilasturvallisuutta varmistavia menettelyjä.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan, 5 op (SOTE0025) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Tutustut omavalvonnan merkitykseen osana suomalaista sote-järjestelmää, keskeisiin omavalvonnan käsitteisiin, periaatteisiin ja toimintataoihin sekä riskienhallintaan ja inhimillisten tekijöiden merkitykseen turvallisuuden hallinnassa.
  Lisätietoja opintojakson omalta kotisivulta
 • Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen, 1 op (MEDV3003) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opiskelija ymmärtää oman ja organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden, tuntee laadun ja turvallisuuden kehittämisen menetelmiä sekä tiedostaa virheistä ja onnistumisista oppimisen merkityksen potilasturvallisuuden parantamiselle.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Potilasturvallisuuden perusteet, 1 op (MEDV3001) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opiskelija tietää potilasturvallisuutta ohjaavat säädökset, keskeiset käsitteet ja toimijat, ymmärtää potilasturvallisuuden moniulotteisuuden, inhimillisten tekijöiden ja systeemin riippuvuuden sekä ammattihenkilön vastuun turvallisuuden varmistamisesta.
  Lisätietoja opinto-oppaasta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Johdatus bioturvallisuuteen, 2 op (BIOL8002) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opiskelija tutustuu bioturvan käsitteeseen, miten bioturvallisuutta voi edistää eri aloilla ja tutkimusympäristöissä sekä millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia bioturvallisuuden vaarantumisella saattaa olla.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Biologisen riskin arviointi, 3 op (BIOL8003) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opiskelija tunnistaa biologisia riskejä erilaisissa ympäristöissä, pystyy arvioimaan riskin todennäköisyyttä ja haitan vaikuttavuutta ihmiselle tai ympäristölle sekä toteuttamaan biologisen riskiarvioinnin.
  Lisätietoja opinto-oppaassa
 • Säteilyn käyttö ja turvallisuus, 4 op (FFYS6041)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Perehdyttää opiskelija säteilyn käyttöön teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa, sekä säteilysuojelun periaatteisiin.
  Lisätietoja opinto-oppaassa

Teknillinen tiedekunta

 • Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus, 1 op (DTEK1068 ) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen, 5 op (DTEK9116 ) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Kyberturvallisuusteknologia, 5 op (DTEK2071) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Lisätietoja opinto-oppaasta

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Sota, tiedustelu ja turvallisuus (A3.3) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Linja, jolla opiskelija saa kokonaiskuvan sodan arjesta ja siitä, miten niin sotilaat kuin siviilitkin ovat sodan kokeneet.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Uhkakuvien anatomia – Suomen sisäisen turvallisuuden poliittinen historia, 5 op (POLH0026) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opintojaksossa perehdytään Suomen sisäisen turvallisuuden historiaan ja nykyhetkeen turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Tulossa keväällä 2023: Itämeren alueen turvallisuuskysymyksiä

Lisätietoja Turvallisuus-opinnoista:
sote@utu.fi