Turvallisuus-opinnot

Opiskele turvallisuutta Turun yliopistossa!

Turvallisuus on ajankohtainen ja meitä kaikkia koskettava asia. Turvallisuus liittyy esimerkiksi organisaatioihin, asiakkaisiin, ympäristöön, terveyteen, tietojenhallintaan, teknologiaan ja elintarkkeisiin. Turun yliopistossa on tarjolla paljon eri tiedekuntien tarjoamia turvallisuuteen liittyviä opintoja, joita voi opiskella joko tutkinto-opiskelijana tai avoimen yliopiston kautta opintojaksosta riippuen.

Tälle sivulle on koottu turvallisuus-teemaisia Turun yliopiston opintoja eri tiedekunnista. Katso lisätietoja myös opinto-oppaasta – linkit löydät alta!

Turvallisuus-opintojen kokonaisuutta koordinoi Sote-akatemia: sote@utu.fi

Tervetuloa opiskelemaan turvallisuutta!

 

Ilmoittautuminen opintojaksoille


Lukuvuoden 2023–24 turvallisuuteen liittyvät opintojaksot

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Turvallisuuskulttuuri toiminnallisessa oppimisessa, 4 op (KÄSK0004) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opintojakso suuntautuu laajasti oppilaitosturvallisuuteen ja antaa valmiuksia toimia oppilaitoksen turvallisuusvastaavan tehtävissä.
  Lisätietoja opinto-oppaassa

Kauppakorkeakoulu

 • Management of Information System Security, 6 op (TJ093150) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opiskelija perehtyy organisaation tietoturvajohtamisen perusteisiin, miten organisaatiot hallinnoivat ja suunnittelevat IT-palvelun jatkuvuutta sekä oppii ratkaisemaan ja keskustelemaan käytännön turvallisuuteen ja jatkuvuuteen liittyvistä ongelmista.
  Lisätietoja opinto-oppaassa

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan, 5 op (SOTE0025) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Tutustut omavalvonnan merkitykseen osana suomalaista sote-järjestelmää, keskeisiin omavalvonnan käsitteisiin, periaatteisiin ja toimintataoihin sekä riskienhallintaan ja inhimillisten tekijöiden merkitykseen turvallisuuden hallinnassa.
  Lisätietoja opintojakson omalta kotisivulta
 • Potilasturvallisuuden opinnot
  • Potilasturvallisuuden perusteet, 1 op (MEDV3001) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
   Opiskelija tietää potilasturvallisuutta ohjaavat säädökset, keskeiset käsitteet ja toimijat, ymmärtää potilasturvallisuuden moniulotteisuuden, inhimillisten tekijöiden ja systeemin riippuvuuden sekä ammattihenkilön vastuun turvallisuuden varmistamisesta.
   Lisätietoja opinto-oppaasta
  • Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt, 1 op (MEDV3002) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
   Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessin kulun ja osaa tunnistaa potilasturvallisuusriskejä sekä tuntee ja osaa soveltaa potilasturvallisuutta varmistavia menettelyjä.
   Lisätietoja opinto-oppaasta
  • Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen, 1 op (MEDV3003) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
   Opiskelija ymmärtää oman ja organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden, tuntee laadun ja turvallisuuden kehittämisen menetelmiä sekä tiedostaa virheistä ja onnistumisista oppimisen merkityksen potilasturvallisuuden parantamiselle.
   Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, 3 op (SOTE0027) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Turvallisuusjohtamisen perusteet on verkko-opintojakso, joka antaa perustiedot asiakas- ja potilasturvallisuuden käsitteistä sekä lainsäädännöstä. Opintojen aikana tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusjohtamisjärjestelmään sekä perehdyt turvallisuuskulttuurin muodostumiseen ja sen tukemiseen.
  Lisätietoa opintojakson omalta kotisivulta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Johdatus bioturvallisuuteen, 2 op (BIOL8002)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opiskelija tutustuu bioturvan käsitteeseen, miten bioturvallisuutta voi edistää eri aloilla ja tutkimusympäristöissä sekä millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia bioturvallisuuden vaarantumisella saattaa olla.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Biologisen riskin arviointi, 3 op (BIOL8003)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opiskelija tunnistaa biologisia riskejä erilaisissa ympäristöissä, pystyy arvioimaan riskin todennäköisyyttä ja haitan vaikuttavuutta ihmiselle tai ympäristölle sekä toteuttamaan biologisen riskiarvioinnin.
  Lisätietoja opinto-oppaassa
 • Säteilyn käyttö ja turvallisuus, 4 op (FFYS6041)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Perehdyttää opiskelijan säteilyn käyttöön teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa, sekä säteilysuojelun periaatteisiin.
  Lisätietoja opinto-oppaassa

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Corporate Crime, Law and Power, 12 op (OTMU1084)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  An understanding of the problems of definition, recognition and measurement of corporate crime and how those might be overcome. An understanding of the complex relationships between the law, corporations and power in both historical and contemporary contexts.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Graduryhmä: Normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen sääntely  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Ryhmässä perehdytään normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen kansalliseen sääntelyyn.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Graduryhmä: Oikeus poikkeusoloissa ja COVID-19 -pandemian aikana  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Oikeustieteelliseen kirjoittamiseen liittyvien sääntöjen sekä tasokkaan kirjallisen ja suullisen argumentoinnin harjoittelu käyttäen substanssina poikkeusolojen sääntelyä ja erityisesti COVID-19-pandemianhallinnan oikeudellisia ulottuvuuksia ja siihen liittyviä ongelmakokonaisuuksia.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Graduryhmä: Rikollisuus, kontrolli ja valta  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Kurssilla tarkastellaan rikollisuutta ja siihen reagointia yhteiskuntatieteellisestä, erityisesti kriittisen kriminologian näkökulmasta. Lisäksi analysoidaan kriittisesti turvallisuus- ja rikollisuusdiskursseja, sekä näihin liittyvään lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia ja uudistuksia.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Oikeussosiologia ja kriminologia, 6 op (ONOM1013)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opintojaksolla käsitellään oikeussosiologian, valtavirtakriminologian ja kriittisen kriminologian keskeisiä teorioita, peruskäsitteitä ja tutkimusasetelmia.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Oikeussuoja COVID-19 -pandemian aikana, 12 op (OTMU1099)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opintojaksolla käsitellään oikeussuojan painopisteitä hallintoprosessissa, pandemian aikaisia oikeussuojamekanismeja ja niiden toimintaa sekä perus- ja ihmisoikeuksi pandemian aikana.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Reading group: Regulatory Approaches for White-Collar and Corporate Crimes, 5 op (OTMV1119)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  This reading group, will discuss different regulatory approaches to white collar and corporate crime, including corporate criminal liability, risk and compliance management systems, corporate social responsibility, naming and shaming strategies, pre-trial settlements and alternative conflict resolution methods such as DPAs and NPAs.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Rikosoikeus, 8 op (ONOM1011)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.
  Opintojaksolla käsitellään rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohtia, rikosvastuun yleisiä edellytyksiä, keskeisiä rikostyyppejä sekä rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteitä.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Suomen poliisitoimen historia, 12 op (OTMU3032)  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Kurssi käsittelee poliisitoimen historiaa Suomessa. Pääpaino on suomalaisen poliisin historiassa itsenäisyyden alusta 2000-luvun alkuun, mutta myös osana laajempaa kansainvälistä perspektiiviä.
  Lisätietoja opinto-oppaasta

Teknillinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Sota, tiedustelu ja turvallisuus (A3.3) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Linja, jolla opiskelija saa kokonaiskuvan sodan arjesta ja siitä, miten niin sotilaat kuin siviilitkin ovat sodan kokeneet.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Uhkakuvien anatomia – Suomen sisäisen turvallisuuden poliittinen historia, 5 op (POLH0026) Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.
  Opintojaksossa perehdytään Suomen sisäisen turvallisuuden historiaan ja nykyhetkeen turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta.
  Lisätietoja opinto-oppaasta
 • Tulossa keväällä 2023: Itämeren alueen turvallisuuskysymyksiä

Lisätietoja Turvallisuus-opinnoista:
sote@utu.fi