Kommunikativa mönster på två språk i Finland (KoM2Språk)

I projektet utforskas förhållandet mellan språk, kultur och kommunikation. Vi utreder hur lika de kommunikativa mönstren är i finlandssvenska och finska jämfört med sverigesvenska, och i hur hög grad de kan sägas avspegla kulturella preferenser i Finland. 

Projektet utgör en fortsättning på forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (Riksbankens jubileumsfond 2013–2020). Den teoretiska ramen för projektet är interaktionell sociolingvistik, där man relaterar kommunikativa strategier hos enskilda individer i samtal till de större sociala och kulturella gemenskaper som individerna ingår i. I projektet jämförs kommunikation på finlandssvenska och finska i två typer av samtal: servicesamtal vid biljettluckor och handledningssamtal med studenter på universitetsnivå.

Projektet startade hösten 2023 finansieras av Svenska kulturfonden i Finland.

Läs mer om projektets syfte