Kommunikativa mönster på två språk i Finland (KoM2Språk)

I projektet utforskas förhållandet mellan språk, kultur och kommunikation. Som ett tvåspråkigt land med två typologiskt sett mycket olika nationalspråk, finska och svenska, erbjuder Finland en utmärkt miljö för att studera detta. Den långvariga kontakten mellan finska och svenska har lämnat många spår i båda språken, särskilt inom ordförrådet, men också inom grammatik och språkbruk. Med undantag av några enskilda studier som fokuserat på specifika språkdrag har det ändå gjorts förvånansvärt få jämförelser av kommunikativa mönster i finska och finlandssvenska i direkt jämförbara empiriska material. Syftet med projektet är att bidra till att fylla denna forskningslucka. Vi vill vi utreda hur lika de kommunikativa mönstren de facto är i finlandssvenska och finska jämfört med sverigesvenska, och i hur hög grad de kan sägas avspegla kulturella preferenser i Finland. Därtill vill vi utreda vilken roll språkens struktur spelar för vad man kan och väljer att uttrycka, och vilka likheter man kan finna även i de fall då de språkliga strukturerna är rätt olika i svenska och finska.

Den teoretiska ramen för projektet är interaktionell sociolingvistik, där man relaterar kommunikativa strategier hos enskilda individer i samtal till de större sociala och kulturella gemenskaper som individerna ingår i. I projektet jämförs kommunikation på finlandssvenska och finska i två typer av samtal: servicesamtal vid biljettluckor och handledningssamtal med studenter på universitetsnivå. Båda typerna av samtal är institutionella, dvs. de har ett visst syfte och styrs i hög grad av den samtalsdeltagare som uppträder i sin yrkesroll (expedit, lärare). Hur förhållandet mellan deltagarna hanteras spelar en framträdande roll i institutionella samtal. Man kan även förvänta sig att deltagarna i samtalen tillämpar kommunikativa strategier som avspeglar kulturella rutiner och förväntningar i de samhällen där de äger rum. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i olika grader av formalitet och direkthet, vilket i sin tur avspeglar hur man förhåller sig till auktoritet.

I forskningen utnyttjar vi för svenskans del transkriberade samtal från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) som pågick 2013–2020. För finskans del har vi tillgång till ett mindre antal samtal på finska från samma projekt. Därtill samlar vi in mer material på finska för att skapa jämförbara uppsättningar av servicesamtal och handledningssamtal svenska och finska.

Vår primära målgrupp är forskare i svenska/nordiska språk och finska, men vi riktar oss även till forskare utanför Finland och Sverige som sysslar med liknande frågor gällande förhållandet mellan språk och kultur. En vidare målgrupp är de som jobbar med kommunikation över lands- och språkgränser, särskilt i institutionella kontexter.

Projektet startar hösten 2023 finansieras av Svenska kulturfonden i Finland.

Forskare i projektet:

  • Professor Camilla Wide (projektledare)
  • Fil.dr Eveliina Tolvanen
  • Fil.dr Anu Rouhikoski
  • Docent Tommi Kurki

Läs mer om projektet på vår webbplats.