Reflektiv grammatikkunskap i språkökontext (Refgram)

Detta projekt syftar till att öka förståelsen av den metaspråkliga kunskapens betydelse i språkinlärning och -användning. Vi undersöker kvalitén av metaspråklig kunskap om svenska och finska hos gymnasister i språkögymnasier i Finland. Med metaspråklig kunskap avser vi sådan reflektiv explicit kunskap om grammatiken som man kan redogöra för, alltså tecken på förmåga “att förstå språket och utnyttja sin kunskap om språket, dess strukturer och funktioner samt sambanden mellan olika språk” (e-GGLP 2019). Den metaspråkliga kunskapen undersöks genom test och språkliga aktiviteter. Unikt för detta projekt är den tvåspråkiga inlärningskontexten, språköar i Finland, där gymnasisterna använder såväl svenska som finska i sin vardag. Projektets resultat bidrar med ökad kunskap om metaspråklig kunskap, närmare bestämt dess kvalité i en tvåspråkig inlärningskontext. Studiens resultat kan uppfattas som en replik i den pågående diskussionen om grammatikens nytta i språkinlärning. Ökad kunskap om naturen och utvecklingen av metaspråklig kunskap är avgörande för att kunna utvärdera dess roll i språkinlärning och -användning. Resultaten kan tillämpas i språkundervisning och de är speciellt av vikt för undervisning i minoritetspråkskontexter där elevens språkkunskaper kan vara avgörande för skolframgång.

Projektet startade hösten 2023 finansieras av Svenska kulturfonden i Finland.

Forskare i projektet:

  • Fil.dr Outi Toropainen (projektledare)
  • Professor Sinikka Lahtinen

Sakkunniga:

  • Professor Urpo Nikanne, Åbo Akademi
  • Biträdande professor Sofie Henricson, Helsingfors universitet

Publikationer:

Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka. 2023. Metaspråket – en del av grammatikinlärningen och -undervisningen? I: Arena 2/2023:15–16.

Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka. 2024. Reflektointi osaksi kieliopin opetusta ja oppimista? I: Hiiskuttua 5/2 2024.