Publications and media

Scientific publications

Kinnari, H. & Silvennoinen, H. (2023). Subjectivities of the Lifelong Learner in ‘Humanistic Generation’ – Critical Policy Analysis of Lifelong Learning Policies among Discourses of UNESCO, the Council of Europe and the OECDInternational Journal of Lifelong Education 42 (4), 424–440.

Laalo, H., Kinnari, H., Silvennoinen, H. & Haltia, N. (2023). Boosting employability through fostering an entrepreneurial mindset: Critical analysis of employability and entrepreneurship in EU policy documents. In P. Siivonen, U. Isopahkala-Bouret, M. Tomlinson, M. Korhonen & N. Haltia (eds) Rethinking Graduate Employability in Context: Discourse, Policy and Practice, 73–92Palgrave Macmillan.

Järvinen, T. & Silvennoinen, H. (2023). Educational Policies, Lifelong Learning, and Social Diversity. In  M. Berends, B. Schneider  & S. Lamb (eds) Sage Handbook of Sociology of Education. London: Sage Publications.

Silvennoinen, H., Varjo, J. & Kalalahti, M. (2023). Koulutus suomalaisessa luokkatutkimuksessa[Education in Finnish Class Research. In Finnish] In M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & M. Vilkman (eds) Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4. Tampere University Press.

Laalo, H., Koskinen, H., Stenholm, P. & Siivonen, P. (2023) Shaping and negotiating entrepreneurial selves in academic entrepreneurship education. Journal of Praxis in Higher Education, 5 (1), 69–92.

Silvennoinen, H., Herrala, K., Kinnari, H. & Laalo, H. (2023). Luokka-asema ja työn suomat kehittymismahdollisuudet[Class Position and Affordances for Self-development at Work. In Finnish] In M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & M. Vilkman (eds) Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4. Tampere University Press.

Kinnari, H. (2022). Elinikäisen oppimisen sisällöstä kamppailevat monet merkitykset. [Many meanings contend with the content of lifelong learning. In Finnish] Aikuiskasvatus 42 (4), 322-325.

Kinnari, H., Laalo, H. & Silvennoinen, H. (2022). ”Kohti merkityksellistä elämää” – jatkuva oppiminen tulevaisuuden hallintana[”Towards a meaningful life” – continuous learning as a way of managing the future. In Finnish] In S. Lemmetty & K. Collin (eds) Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä [Continuous learning and Adult Pedagogy in Work]56–87. SoPhi 150. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hörkkö, E., Silvennoinen, H. & Järvinen, T. (2022). Työssä oppimisen mahdollisuudet ja luottamus palkansaajien kokemina Suomessa vuosina 2004–2016[Employees’ experiences of workplace learning opportunities and workplace trust in Finland, 2004–2016. In Finnish] Työelämän tutkimus 20 (3), 305–332.

Halava, H., Kumlander, S., Kinnari, H., Berg, V. & Teerilahti, S. (2022) Hyvinvointia itsemyötätunnolla ja työtä kehittämällä. [With self-compassion and skill development towards the well-being of doctors and society. In Finnish] Lääkärilehti, 21-22, (77), 1002-1005. 

Siirilä, J., Mäki, K. & Kinnari, H. (2021). Jatkuva oppiminen oppilaitosten ulkopuolella – yhteisiä tulkintoja ja merkityksiä rakentamassa. [Continual learning outside educational institutions – building common interpretations and meanings] Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23 (2), 65-82.

Rinne, R., Silvennoinen, H. & Varjo, J. (2021). Kansallinen koulutuspolitiikka ylikansallisten hallintamallien paineessa[National education policy under pressure from supranational governance models. In Finnish] In J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen (eds) Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83, 41–72. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA.

Silvennoinen, H., Kinnari, H. & Laalo, H. (2021). Euroopan unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot ja niiden näkyvyys perusasteen ja toisen asteen koulutuspolitiikassa Suomessa[The European Union’s key competences for lifelong learning and their manifestation in primary and secondary education policy in Finland. In Finnish] In J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen (eds) Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83, 245–281. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA.

Kinnari, H. (2020). Elinikäisestä kasvajasta kykypääomakoneeksi. Elinikäinen oppiminen yrittäjämäisen talouden aikakaudella. Aikuiskasvatus 40(4), 305–319. https://doi.org/10.33336/aik.100535

Kinnari, H. (2020). Elinikäinen oppiminen ihmistä määrittämässä. Genealoginen analyysi EU:n, OECD:n ja UNESCOn politiikasta. Kasvatusalan tutkimuksia 81. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Media