Publications

Tutkimusjulkaisuja – Research publications

 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Refereed publications

Somerkoski, B. (2018). Chasing Professional Phronesis in Safety and Well-being: Teacher Education Curriculum as a Case. Teoksessa: H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till. (Eds.) Fighting Inequalities. Communications in Computer and Information Science, vol 907. Springer, Cham.  Conference proceedings. 7th International Conference on Well-being in the Information Society,  27 – 29 Aug 2018, Turku, Finland.

Lindfors, E. (2018). What happens in lessons? Risks and incidents at schools. In H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till (eds.) Fight Inequalities. WIS 2018 Proceedings. Springer, 91-102.

Lindfors E., & Teperi AM. (2018) Incidents in Schools – Incident Analysis in Developing Safety Management. In: Nazir S., Teperi AM., Polak-Sopińska A. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 785. Springer, Cham, pp 462-471. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93882-0_44

Lindfors, E. , Somerkoski, B. , Kärki, T. & Kokki, E. (2017). Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta. Teoksessa M. Kallio, R. Juvonen ja A. Kaasinen (Toim.), Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktinen tutkimusseura. Helsinki: Helsingin yliopisto. 109 – 125

Somerkoski, B. Green (2017). Cross: Application for analyzing School injuries. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 9, (4), 2017, 322–329. https://doi.org/10.23996/fjhw.65178

Somerkoski, B. (2017). Green Cross: Collecting injury data at schools Somerkoski, B. Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference. Teoksessa P. Tuomi ja A. Perttula (Toim.) CEUR- Workshop Proceedings, 1827. GamiFIN2017, 9 – 10th of May, Pori Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1857/

Somerkoski, B. (2016). Safety at School context: making Injuries and Non-events Visible with a Digital Application. Communications in Computer and Information Science 636. Building Sustainable Health Ecosystems. 6th International conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2016, Tampere, Finland, 114–125.

Somerkoski, B. (2015). Injuries at school: Digital application as a safety audition tool. Conference Proceedings. The 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, FL, USA, 50–53.

Vertaisarvioimattomat artikkelit

Non-refereed publications

Somerkoski B. (2019). Onnettomuuksien ehkäisyn laatutekijät Suomen pelastuslaitoksilla. Palotutkimuksen päivät. Palotutkimusraati. Espoo 3.-4.9.2019, 42 – 46.

Somerkoski, B., Waitinen, M. & Lindfors, E.  (2017).Omatoimisen varautumisen auditointi oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä. Palotutkimuksen päivät. Palotutkimusraati. Espoo 29.- 30.8.2017, 91–95.

Tutkimusraportit

Research reports

Teperi, A.-M., Lindfors, E., Kurki, A.-L., Somerkoski, B., Ratilainen, H., Tiikkaja, M., Uusitalo, H., Lantto, E. & Pajal, R. (2018). Turvallisuuden edistäminen opetusalalla: EduSafe-projektin loppuraportti. Työterveyslaitos: Helsinki. https://www.tsr.fi/documents/20181/303551/116179-loppuraportti-EduSafe_Loppuraportti_17082018.pdf

Somerkoski, B. (2018). Project EVAPREM. Final report. Conclusions. http://www.evaprem.eu/comparison/conclusions

Opinnäytteet

Thesis

Jalava, T. (2017). Sormetko sirkkelissä? Perusopetuksen käsityönopettajille sattuneet työtapaturmat, niiden syyt ja seuraukset vuosina 2005-2013. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/143642

Junnila, J.-M. (2017). Sormet vaarassa! : Yläkoulun oppilaille tapahtuneet tapaturmat käsityössä vuosina 2005-2012. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/143339

Suvikas, V. (2016). Mobiili oppimateriaali ja QR-koodit käsityön opetuksessa ja konekohtaisessa perehdytyksessä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/124567

Hilander, A. & Lahtivirta, J. (2015). Turvakävely turvallisuuskasvatuksen menetelmänä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/118702

Kemppinen, M. & Koskivirta, V. (2015). Sosiaalisen ilmapiirin yhteys työturvallisuuteen perusopetuksen käsityön opetuksessa. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu – tutkielma.
http://www.doria.fi/handle/10024/113771

Kivikangas, A. & Lahtinen, J. ( 2015). Käsityön aineenopettajan turvallisuusasenne ja sen välittyminen oppimisympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/119862

Leino, M. & Vainionpää, J. (2015). Läheltä piti vai pitikö? Opiskelijalähtöinen tiedonkeruu työturvallisuuskulttuurin kehittäjänä pedagogisessa ympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.doria.fi/handle/10024/116550