Julkaisut

Tutkimusjulkaisuja

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 

Kaipainen, J. & Lindfors, E. (2021). Reducing occupational safety incidents as a precondition to teaching technology in special education. In E. Lindfors & M. Rönkkö (eds.) Technology in our hands. Creative pedagogy and ambitious teacher education. Techne Series A, 28(2), 340–347. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4349/3841

Leino, M. & Lindfors, E. (2021). Safety Culture in Craft, Design and Technology Workshops – An analysis of safety documents in teacher education. In E. Lindfors & M. Rönkkö (eds.) Technology in our hands. Creative pedagogy and ambitious teacher education. Techne Series A, 28(2), 332–339. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4358/3842

Lindfors, E., Hilander, A., Lahtivirta, J. & Somerkoski, B. (2021). Turva(llisuus)kävely opetusmenetelmänä: mitä, miksi ja miten? – A safety walk as a teaching method: what, why and how? In E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (eds.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä [In the core of teaching and learning]. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia [Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Publications in Subject Didactics], 19, 169–193. http://hdl.handle.net/10138/333969

Puolitaival, M., Lindfors., E. & Somerkoski, B. (2021). Koronapandemia nuorten turvallisuuskäsitysten määrittäjänä. In A. Puustinen (ed.) Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2021 [Annual Publication of Emergency Services, Safety and Security Studies]. Pelastusopiston julkaisu, D-sarja N/2021. Pelastusopisto, Kuopio, 76-90. http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D1_2021.pdf

Somerkoski, B. & Lindfors, E. (2021). Turvallisuuspedagogiikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa – Safety pedagogic content in the Finnish National Core Curriculum. In E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (eds.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä [In the core of teaching and learning]. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia [Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Publications in Subject Didactics], 19, 53–78. http://hdl.handle.net/10138/333969

Lindfors, E., Somerkoski, B., Waitinen, M., Jyrhämä, R., Sormunen, K & Seppälä, T. (2020).Opettajankoulutuksen omatoimisen varautumisen tilannekuva ja kehittämissuuntia. Teoksessa: A. Puustinen (toim.) Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2020. Pelastusopisto:Kuopio, 55 – 82 http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D2_2020.pdf

Suomi, R., Lindfors, E. & Somerkoski, B. (2020). Location information services of automated external defibrillators (AEDs) Teoksessa N. Wickramasinghe: Optimizing Health Monitoring Systems with Wireless Technology.

 Somerkoski, B., Kivijärvi, T., Somerkoski, P. (2020). Harrastustoiminta hyvinvoinnin edistäjänä: sopimuspalokuntien nuorisotoiminta ja sosiaalinen vahvistuminen aikuisten näkökulmasta. Teoksessa: A. Puustinen (toim.) Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2020, Pelastusopisto:Kuopio, 83 – 106  http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D2_2020.pdf

Lindfors, E. (2020). Incident data in enhancing school safety: an example from Finland. International Journal of Telemedicine and Clinical Practices,  3(3),  209–222. https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijtmcp.

 Somerkoski, B., Luimula, M., Oliva, D. & Tarkkanen, K. Digital Learning Environments – Constructing Augmented and Virtual Reality in Fire Safety. ACM. 2020 the 11th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management, and E-Learning IC4E 2020, Osaka, Japani 10-12.1.2020 https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3377571.3377615

Somerkoski, B. (2019).  Skills and knowledge as a basis for safety competence in teacher education curriculum. Fighting Inequalities. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 11(4), 258–266. https://doi.org/10.23996/fjhw.86832

Somerkoski, B., Kärki, T. & Lindfors, E. (2019). Learning Outcomes: Safety Education for Comprehensive School Pupils. European Journal of Social and Behavioural Sciences, vol. XXVI, 3009 – 3020. https://doi.org/10.15405/

Puolitaival, M. & Lindfors, E. (2019). Turvallisuuskasvatuksen tavoitteiden tilannekuva perusopetuksessa – dokumenttiaineistoon perustuvaa pohdintaa. [Situation picture on safety education goals – consideration in the context of basic education] In M. Rautiainen & M. Tarnanen (Eds.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin [From research to classrooms] Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 15 [Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Publications in Subject Didactics 15], 119–138. http://hdl.handle.net/10138/298542

Somerkoski, B., Kärki, T. & Lindfors, E. (2019). Koulun ulkopuoliset turvallisuusasiantuntijat opetustyön tukena. Teoksessa M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 15, 265–281. http://hdl.handle.net/10138/298542 ​

Lindfors, E. & Somerkoski, B. (2018). Turvallisuuden edistäminen oppimisympäristössä [Promoting safety in learning environments]. In M. Hiltunen & P. Granö (Eds.) Suhteessa maailmaan [In relation to the world]. Ympäristöt oppimisen avaajina [Environments as places to learn] Rovaniemi: Lapland University Press, 291–305. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-934-6

Somerkoski, B. (2018). Chasing Professional Phronesis in Safety and Well-being: Teacher Education Curriculum as a Case. Teoksessa: H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till. (Eds.) Fighting Inequalities. Communications in Computer and Information Science, vol 907. Springer, Cham.  Conference proceedings. 7th International Conference on Well-being in the Information Society,  27 – 29 Aug 2018, Turku, Finland.

Lindfors, E. (2018). What happens in lessons? Risks and incidents at schools. In H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till (eds.) Fight Inequalities. WIS 2018 Proceedings. Springer, 91-102.

Lindfors E., & Teperi A-M. (2018). Incidents in Schools – Incident Analysis in Developing Safety Management. In: Nazir S., Teperi AM., Polak-Sopińska A. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 785. Springer, Cham, pp 462-471. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93882-0_44

Lindfors, E. , Somerkoski, B. , Kärki, T. & Kokki, E. (2017). Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta. Teoksessa M. Kallio, R. Juvonen ja A. Kaasinen (Toim.), Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktinen tutkimusseura. Helsinki: Helsingin yliopisto. 109 – 125

Somerkoski, B. Green (2017). Cross: Application for analyzing School injuries. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 9, (4), 2017, 322–329. https://doi.org/10.23996/fjhw.65178

Somerkoski, B. (2017). Green Cross: Collecting injury data at schools Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference. Teoksessa P. Tuomi ja A. Perttula (Toim.) CEUR- Workshop Proceedings, 1827. GamiFIN2017, 9 – 10th of May, Pori Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1857/

Somerkoski, B. (2016). Safety at School context: making Injuries and Non-events Visible with a Digital Application. Communications in Computer and Information Science 636. Building Sustainable Health Ecosystems. 6th International conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2016, Tampere, Finland, 114–125.

Somerkoski, B. (2015). Injuries at school: Digital application as a safety audition tool. Conference Proceedings. The 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, FL, USA, 50–53.

Vertaisarvioimattomat artikkelit

Somerkoski B. (2019). Onnettomuuksien ehkäisyn laatutekijät Suomen pelastuslaitoksilla. Palotutkimuksen päivät. Palotutkimusraati. Espoo 3.-4.9.2019, 42 – 46.

Somerkoski, B., Waitinen, M. & Lindfors, E.  (2017).Omatoimisen varautumisen auditointi oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä. Palotutkimuksen päivät. Palotutkimusraati. Espoo 29.- 30.8.2017, 91–95.

Tutkimusraportit

Teperi, A.-M., Lindfors, E., Kurki, A.-L., Somerkoski, B., Ratilainen, H., Tiikkaja, M., Uusitalo, H., Lantto, E. & Pajal, R. (2018). Turvallisuuden edistäminen opetusalalla: EduSafe-projektin loppuraportti. Työterveyslaitos: Helsinki.https://www.julkari.fi/handle/10024/136842

Somerkoski, B. (2018). Project EVAPREM. Final report. Conclusions. http://www.evaprem.eu/comparison/conclusions

Opinnäytteet

Kokko, E. & Laaksonen, A. (2019). Opettajien näkemyksiä käsityön oppimisympäristön työturvallisuudesta. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu –tutkielma.

Jalava, T. (2017). Sormetko sirkkelissä? Perusopetuksen käsityönopettajille sattuneet työtapaturmat, niiden syyt ja seuraukset vuosina 2005-2013. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/143642

Junnila, J.-M. (2017). Sormet vaarassa! : Yläkoulun oppilaille tapahtuneet tapaturmat käsityössä vuosina 2005-2012. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/143339

Suvikas, V. (2016). Mobiili oppimateriaali ja QR-koodit käsityön opetuksessa ja konekohtaisessa perehdytyksessä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/124567

Hilander, A. & Lahtivirta, J. (2015). Turvakävely turvallisuuskasvatuksen menetelmänä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/118702

Kemppinen, M. & Koskivirta, V. (2015). Sosiaalisen ilmapiirin yhteys työturvallisuuteen perusopetuksen käsityön opetuksessa. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu – tutkielma.
http://www.doria.fi/handle/10024/113771

Kivikangas, A. & Lahtinen, J. ( 2015). Käsityön aineenopettajan turvallisuusasenne ja sen välittyminen oppimisympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.utupub.fi/handle/10024/119862

Leino, M. & Vainionpää, J. (2015). Läheltä piti vai pitikö? Opiskelijalähtöinen tiedonkeruu työturvallisuuskulttuurin kehittäjänä pedagogisessa ympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.doria.fi/handle/10024/116550