Tuottavuudella ja digitalisaatiolla kestävää kilpailukykyä Satakuntaan (ProDigy)

          Euroopan Unionin osarahoittama logo

Projektin tiedot

ProDigy-hankkeen tavoitteena on Satakunnan tuottavuuden alhaisen tason syiden selvittäminen sekä data-pohjaisten ratkaisujen kautta löytää tuottavuuden tehostamisen kannalta keskeisimmät kehityskohteet meriteollisuudessa, rakennettavien tietomallien sekä digitaalinen kaksonen -tyyppisten ratkaisujen kautta.

Hankkeen makrotason tavoitteena on vahvistaa Satakunnan maakunnan älykästä erikoistumista tuottavuuden kasvussa ja kilpailukyvyssä. Teollisuuden vihreää siirtymää voidaan edistää vaikuttavasti, kun tekoälyä ja data-analytiikkaa hyödynnetään teollisuuden arvoverkostoissa.

Hankkeen mikrotason tavoitteena on tukea yritysten ja tutkimuksen yhteiskehittämistä hyödyntäen tutkimusinfrastruktuureja ja edistäen testausta ja kokeiluja. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. laivan tietomallien rakentamista digitaalisten kaksosten (engl. digital twin) avulla.

Rakennettavat tietomallit sekä digital twin -ratkaisut on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin myös muualla, kuten laitevalmistusteollisuudessa. On havaittu, että digitaalisen kaksosen avulla tehty suunnittelu ja testaus vähentää prototyyppivaiheen kustannuksia jopa 30-50 % ja tuote suunnittelun läpimenoaikaa 20-30 %. Menetelmästä on erityisesti hyötyä uusien tuotesukupolvien suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä tuotteen koko elinkaaren hallinnassa.

Hankkeen toimenpiteet vahvistavat TSE Porin ja konetekniikan TKI-konsepteihin perustuvaa koordinoitua tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä elinkeinoelämän kestävää kilpailukykyä Satakunnassa.

Toteutus

Hankeen toteuttavat Turun yliopiston (TY) Turun kauppakorkeakoulu (TSE) ja Teknillisen tiedekunnan kone- ja materiaalitekniikan laitos. Toteutusaika on 1.4.2023-30.6.2024. ProDigy-hanke (A80028) on saanut rahoitusta Satakuntaliitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta (Toimintalinja 1. Innovatiivinen Suomi, Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi). Hankkeella edistetään kestävän siirtymän TKI-toimintaa ja tuottavuudella sekä digitalisaatiolla kestävää kilpailukykyä.

Lisätietoja

  • Päivikki Kuoppakangas, TSE Pori, paivikki.kuoppakangas@utu.fi
  • Jani Heikkinen, TY konetekniikka, jani.heikkinen@utu.fi
  • Anne Erkkilä-Välimäki, TSE Pori, anne.erkkila-valimaki@utu.fi

Uutiset, Artikkelit ja Tapahtumat