RINNALLA – Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

Lasten sosiaalisemotionaaliset vaikeudet ovat yksi eniten tuen tarvetta aiheuttavista haasteista. Taidelähtöiset ja kerronnalliset taidot ovat puutteellisesti käytössä varhaiskasvatuksessa sosiaalisemotionaalisen kyvykkyyden näkökulmasta. Hankkeen täydennyskoulutus toteutetiin asiantuntijoiden ja mentorien toimesta lapsiryhmissä yhdessä päiväkodin henklöstön ja lasten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli arvioida, tutkia ja selvittää menetelmien merkitystä sosioemotionaalisten taitojen oppimisessa ja testata täydennyskoulutusmallia, joka ei ole irrallaan varhaiskasvatuksen henkilöstön arjesta.

Rinnalla-hankkeen toiminta keskittyi VASU 2018 -mukaiseen taiteelliseen kokemiseen ja sen kykyyn edistää sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusosaamista ja myönteistä minäkuvaa. Se kehitti lapsille soveltuvia, tutkimusperustaisia menetelmiä sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimiseen ja tuki hankkeen aikana ja luotujen materiaalien avulla tukee edelleen varhaiskasvatuksen henkilöstön kykyä käyttää menetelmiä sekä työssään että vanhempia aktivoiden. Keskiössä ovat taidelähtöiset, kirjallisuusterapeuttiset ja kerronnalliset menetelmät (Deep Talk, Learning Story, Pritney, TARU, musiikki). Tavoitteena on luoda lapset osallisina huomioiva, autenttisessa ympäristössä tapahtuva täydennyskoulutuksen malli, joka edistää henkilökunnan yhdessä oppimista ja toiminnan arviointia, kehittää menetelmiä ja lisätä varhaiskasvatuksen tutkijoiden ja opettajien verkostoitumista.

Rinnalla-hankkeella oli OPH:n rahoitus 2018 joulukuusta 2020 joulukuun loppuun. Hankkeen keskeisinä toimijoina olivat Turun ja Oulun yliopistot. Rinnalla-hankkeen johtajana toimi KT Marita Neitola (marita.neitola@utu.fi).

Uusimmat blogikirjoitukset