FI / SE

Turun yliopisto: Meri ja merenkulku

Meren ja merenkulun temaattinen kokonaisuus perustuu vahvaan monitieteisen tutkimusperustaan, jossa eri tieteenalojen mereen ja rannikkoympäristöihin sekä niihin liittyvään talouteen ja kulttuuriin kohdistuva tutkimus yhdistyy.

Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat Itämeren tilaan vaikuttavat luonnon prosessit ja ympäristömuutokset, merihistoria ja rannikkoyhteisöjen tutkimus, miehittämätön meriliikenne sekä digitalisaatio merenkulun ja meriteollisuuden aloilla.

Åbo Akademi: Havet

Vi har profilerat oss inom Östersjöforskningen länge. Marinbiologin är ett forskningsintensivt ämne som har en stark internationell ställning. ”Havet” är ett av profileringsområden inom forskning som 2017 skapats gemensamt med Åbo universitet.

För Åbo Akademis del bygger det vidare på forskning som redan många år gjorts vid ämnena marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi. Målsättningen med profileringsområdet är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar tillväxt globalt.

Den övergripande ambitionen med profileringsområdet Havet är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet med fokus på Östersjön och på de nordiska havsområdena, inklusive arktiska marina ekosystem.

Speciellt fokus sätts på utveckling inom marinekologi i kustområden i förhållande till en föränderlig miljö; analys och evaluering av politiska och administrativa institutioners inverkan på Östersjöregionen; utveckling och implementering av hållbara, storskaliga infrastruktursystem, speciellt inom transport och energi samt mångvetenskaplig expertrådgivning till samhälle, beslutsfattare, nationella och internationella expertorgan, NGO’s och affärsliv.