Kuvituskuva, jossa polku erkanee kahdeksi. Kuva: Jens Lelie / Unsplash

Filosofian tohtoreiden urapolkupuheenvuorot: moniosaaminen voimavarana

Humanistisen tiedekunnan väitöskirjatutkijoiden yhdistys JUNecto ry järjesti 12.4.2024 Arcanumissa jo perinteeksi muodostuneen Urasuunnittelupäivän yhteistyössä tiedekunnan tohtoriohjelmien Junon ja Utulingin kanssa. Päivässä kuultiin neljän filosofian tohtorin urapolkupuheenvuorot sekä tietoiskut Turun yliopiston Tutkimus- ja Työelämäpalveluilta.

Tänä vuonna Urasuunnittelupäivä keskittyi erityisesti akateemiselle uralle lähteneiden filosofian tohtoreiden urapolkuihin. Kokemuksiaan jakoivat ranskan kielen apulaisprofessori Johanna Isosävi Helsingin yliopistosta, uskontotieteen tutkijatohtori Jere Kyyrö Helsingin ja Turun yliopistoista, suomen kielen tutkijatohtori Lotta Aarikka Itä-Suomen yliopistosta sekä yleisen kirjallisuustieteen akatemiatutkija Avril Tynan Turun yliopistosta.

Tutkimusta ja paljon muuta

Puheenvuorot osoittivat, miten tutkijan työ on harvoin suoraviivaista. Yksinään jo akateemiset urapolut eroavat toisistaan huomattavasti esimerkiksi työsuhteiden ja rahoituskausien vaihdellessa. Akateemiselle uralle myös päädytään eri tavoin: toisille tutkijanura on ollut itsestäänselvyys ja tavoite, toiset ovat päätyneet siihen sattumalta. Isosäville ja Tynanille kansainvälisyys on ollut vahvasti läsnä uran eri vaiheissa. Kyyrö taas on opiskellut uutta alaa tutkimuskausien lomassa. Aarikalla tärkeä harrastus opiskelijajärjestössä muuttui työksi yliopistolla ja antoi sysäyksen tutkijanuralle.

Urapolkupuheenvuoroissa korostui varsinaisen tutkimuksen lisäksi tutkijanuraan olennaisesti kuuluvat lukuisat muut tehtävät. Tutkijat muun muassa opettavat ja ohjaavat kandidaatin- ja maisterintutkielmia sekä väitöskirjoja. He laativat hankehakemuksia ja raportoivat tutkimuksestaan rahoittajille, toimivat erilaisissa hallinnollisissa työryhmissä ja osallistuvat seminaareihin ja konferensseihin. Lisäksi tutkijat toimittavat tieteellisiä lehtiä sekä ovat mukana yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa esimerkiksi kirjoittamalla yleistajuisia tekstejä ja antamalla haastatteluja. Kyyrö kiitteli tutkijan työn monipuolisuutta, sillä eri tehtävien ansiosta tutkijalla on mahdollisuus kiinnittyä entistä vahvemmin tiedeyhteisöön. Isosävi muistutti kuitenkin tasapainosta: esimerkiksi väitöskirjatutkijalle tutkimuksen tulisi olla tärkeyslistan kärjessä, mutta muun kokemuksen kerryttämistä ei myöskään saisi unohtaa.

Tutkijan vahvuutena monipuoliset työelämätaidot

Erilaiset tehtävät vuorostaan vaativat monipuolisia työelämätaitoja. Esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita, hankehakemuksia ja yleistajuisia blogitekstejä kirjoitetaan hyvin erilaisella kielellä. Myös opettaminen eroaa merkittävästi konferenssiesitelmän pitämisestä. Puheenvuoroissa korostui muun muassa avarakatseisuus niin tutkimusta kuin ihmisiä ja mahdollisuuksia kohtaan. Tutkijan on hyvä verkostoitua ja rakentaa yhteistyösuhteita muiden asiantuntijoiden kanssa. Muiden tutkimusaiheista kiinnostuminen voi parhaimmillaan luoda tärkeitä sosiaalisia verkostoja, yhteistyössä toteutettuja hankkeita ja vertaistukea. Esimerkiksi Aarikalle yliopistotyössä arvokkaimpia taitoja on uteliaisuus ja totuuden etsiminen, ja hän kannustaakin luottamaan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tavoittelemaan itseä innostavia asioita.

Isosävi huomautti pitkäjänteisyyden merkityksestä kirjoitus- ja julkaisuprosessien aikana. Isosävin mielestä tutkijan on myös hyvä osata asettaa itselleen pienempiä ja suurempia tavoitteita, joita kohti pyrkiä. Myös Kyyrö painotti suunnitelmallisuutta esimerkiksi rahoitusta haettaessa. Tasapainon tärkeys korostui useiden tutkijoiden puheenvuoroissa. Koska tutkijan uraan kuuluu paljon muita tehtäviä, on olennaista osata tasapainoilla eri työtehtävien välillä ja organisoida omia projekteja. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää punnita aika ajoin tehtävien kuormittavuus. Toisaalta itseään on hyvä rohkaista tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja astumaan mukavuusalueen ulkopuolelle.

Väitöskirjatutkijoille suunnattu Urasuunnittelupäivä näytti millaisia työelämän moniosaajia yliopistossa työskentelevät tutkijat ovat. Tutkijan työ rakentuu monista tärkeistä elementeistä, joissa eri työelämätaidot vuorottelevat. Kaiken kaikkiaan tutkijat osoittivat, että monipuolinen osaaminen ja joustavuus ovat avainasemassa menestyksekkäässä työskentelyssä niin akateemisessa maailmassa kuin työelämässä yleisestikin.

Kirjoittajat Jenna Saarni ja Liina Repo ovat väitöskirjatutkijoita kieli- ja käännöstieteiden Utuling-tohtoriohjelmassa sekä JUNecto ry:n hallituksen jäseniä.