Ohjeita kirjoittajille

Julkaisun tehtävä ja sisältö

Humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu Hiiskuttua kertoo monipuolisesti tiedekunnan toiminnasta yliopiston sisällä ja sen ulkopuolelle. Hiiskutussa julkaistaan tiedekunnassa tehtävää tutkimusta, hankkeita, tapahtumia, opetusta, opiskelua, ihmisiä ynnä erilaisia ajankohtaisia tapahtumia koskevia juttuja teksteinä, videoina ja podcasteina. Teemanumeroiden lisäksi julkaistaan sisältöjä läpi vuoden. Otamme vastaan sisältöjä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Julkaisu kuuluu luokkaan D1 UTUCRIS-järjestelmässä.

Kirjoitus- ja toimintaohjeet

 1. Lähetä teksti sähköpostissa Word- tai rtf-tiedostona ilman mitään erityisiä muotoiluja osoitteeseen: hiiskuttua@utu.fi.
 2. Tekstin pituus voi olla 3000–7000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmän katsaustyyppisen tekstin voi pitää tiiviinä, mutta pohdiskelevalle esseelle sopii pidempikin merkkimäärä. 
 3. Julkaisu on suunnattu laajalle yleisölle, joten kielen tulee olla hyvää yleiskieltä. Vältä vaikeaa ammattikieltä ja monimutkaisia rakenteita.
 4. Liitä tekstin alkuun korkeintaan kolmen virkkeen mittainen ingressi. 
 5. Otsikoihin kannattaa panostaa – houkuttelevan iskevä (lyhyt ja napakka) pääotsikko ja informatiiviset tekstiä jäsentävät väliotsikot herättävät lukijan kiinnostuksen. 
 6. Tekstiin ei tarvitse merkitä lähde-/kirjallisuusviitteitä. Niiden sijaan voit tarvittaessa liittää tekstiin muutamia linkkejä lisäaineiston pariin. 
 7. Laadi tekstin loppuun lyhyt, yhden virkkeen mittainen kirjoittajaesittely (Kirjoittaja on…). 
 8. Perinteisten artikkelien ohella voimme julkaista myös kuvaesseitä, tiederunoja tai audiovisuaalisia julkaisuja.
 9. Muista iloita tiedeviestinnästä! 

Kuvat:

 1. Hyvä määrä kuvia on 1-3 kappaletta, mutta aiheesta riippuen voi olla enemmänkin.
 2. Varmista, että sinulla on oikeus kuvien käyttöön. Ohjeita esim: Tekijänoikeus – Kuvasto.
 3. Jos kuvissa on henkilöitä, toivomme kuvia, joissa henkilö tai toiminta näkyy selkeästi. Yleiskuvat opetussaleista tai seminaareista eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisia.
 4. Toimita kuvat erillisinä JPEG-tiedostoina, ei tekstidokumenttiin liitettynä. Jos kuvilla on määrätty paikka tekstissä, merkitse se sulkeisiin.
 5. Pääkuva: Jutun alkuun kannattaa miettiä pääkuva, joka näkyy Hiiskutun etusivulla. Tämän tulee olla vaakakuva. Koska kuva näkyy aloituksessa pienenä, pienet yksityiskohdat eivät erotu. Pääkuvaan ei voi liittää kuvatekstiä. Kuvan tekijätieto voidaan lisätä artikkelin loppuun. Pääkuva voi olla myös kuvituskuvatyyppinen.
 6. Muut kuvat: Liitä kuviin napakka kuvateksti ja kuvan tekijätieto.
 7. Jotta kuvasisältö on saavutettavissa, on tarpeen sisällyttää siihen vaihtoehtoinen teksti. Näin esimerkiksi ruudunlukuohjelmaa käyttävät saavat yleiskäsityksen myös kuvasisällöstä. Tekstin ei tarvitse olla pitkä, perusasiat riittävät. Ohjeita: Kuvien vaihtoehtoiset tekstit – Saavutettavasti.fi.
 8. Kuvien koko: Pääkuvaksi vaakakuva, vähintään 450×300 pikseliä. Tekstin lomaan menee sekä vaaka- että pystykuvia, leveys max 1000 pikseliä.
 9. Jos olet epävarma kuvista, pohditaan yhdessä!

Lisätietoja lehdestä saat päätoimittajilta: Päivi Leinonen (pailei@utu.fi) tai Hanna-Mari Kupari (hmknie@utu.fi)

 

Instruktioner för skribenten 

Publikationens roll och syfte 

Den humanistiska fakultetens nätpublikation Hiiskuttua rapporterar övergripande om fakultetens verksamhet inom och utanför universitetet. Den publicerar artiklar om forskning, projekt, evenemang, undervisning, studier, personer och diverse aktuella händelser i form av texter, videor och poddsändningar. Utöver temanumren publiceras innehåll under hela året. Vi tar emot innehåll på finska, svenska och engelska.

Publikationen tillhör kategorin D1 i UTUCRIS-systemet.

Instruktioner för skrivande och skapande av innehåll 

 1. Skicka texten i Word- eller rtf-format utan några särskilda formateringar till adressen: hiiskuttua@utu.fi. 
 2. Texten kan vara mellan 3000 och 7000 tecken lång, inklusive mellanslag. En kortare text av översiktstyp kan hållas kort, men en längre längd är lämplig för en reflekterande uppsats. 
 3. Publikationen riktar sig till en bred publik, så språket bör vara ett bra allmänspråk. Undvik svår fackjargong och komplicerade strukturer. 
 4. Inkludera en introduktion på högst tre meningar i början av texten. 
 5. Rubriker är viktiga – en attraktiv, fängslande (kort och koncis) huvudrubrik och informativa underrubriker som strukturerar texten fångar läsarens uppmärksamhet. 
 6. Det finns inget behov av att inkludera referenser till källan/litteraturen. Du kan istället inkludera några länkar till ytterligare material där det är lämpligt. 
 7. I slutet av texten finns en kort presentation av författaren med en mening (Författaren är…).
 8. Förutom traditionella artiklar kan vi även publicera fotoessäer, vetenskapsdikter eller audiovisuella artiklar.
 9. Kom ihåg att njuta av vetenskapskommunikation! 

Bilder:

 1. Ett bra antal bilder är 1-3, men beroende på ämnet kan du ha fler.
 2. Se till att du har rätt att använda bilderna. Till exempel: Tekijänoikeus – Kuvasto.
 3. Om bilderna innehåller personer föredrar vi bilder som tydligt visar personen eller aktiviteten. Allmänna bilder av klassrum eller seminarier är inte nödvändigtvis lämpliga.
 4. Skicka bilderna som separata JPEG filer, inte bifogade till ett textdokument. Om bilderna har en specifik plats i texten, ange detta inom parentes.
 5. Huvudbild: I början av berättelsen ska du välja huvudbilden som kommer att visas på Hiiskuttuas förstasida. Detta bör vara en horisontell bild. Eftersom bilden kommer att visas liten, kommer fina detaljer inte att sticka ut. Huvudbilden kan inte åtföljas av en bildtext. Bildens skapare kan läggas till i slutet av artikeln. Huvudbilden kan också vara en “illustrativ” typ av bild.
 6. Andra bilder: inkludera en kortfattad bildtext och bildskaparen.
 7. För att göra innehållet i bilden tillgängligt är det nödvändigt att inkludera alternativ text. På så sätt kan t.ex. användare av skärmläsare också få en överblick över bildernas innehåll. Texten behöver inte vara lång, det räcker med det viktigaste. Riktlinjer: Kuvien vaihtoehtoiset tekstit – Saavutettavasti.fi.
 8. Bildstorlek: huvudbilder alltid horisontella, minst 450×300 pixlar. Både horisontella och vertikala bilder, max. 1000 pixlar breda, kan användas för texten.
 9. Om du är osäker på bilderna, låt oss tänka tillsammans!

För mer information, vänligen kontakta endera chefredaktör Päivi Leinonen (pailei@utu.fi) eller Hanna-Mari Kupari (hmknie@utu.fi).

 

The Author’s Kit  

Role and aims of the publication 

The online publication of the Faculty of Humanities, Hiiskuttua, reports comprehensively of the faculty’s activities inside and outside the university. It publishes articles on research, projects, events, teaching, studies, persons and various current events in the form of texts, videos and podcasts. In addition to the thematic issues, content is published throughout the year. We accept content in Finnish, Swedish and English.

The publication belongs to category D1 in the UTUCRIS system.

Instructions for content writing and creations 

 1. Send the text in Word or rtf format without any special formatting in your message to: hiiskuttua@utu.fi. 
 2. The text can be between 3000 and 7000 characters long, including spaces. A shorter, overview-type text can be kept short, but a longer length is suitable for a reflective essay. 
 3. The publication is aimed at a wide audience, so the language should be good general language. Avoid difficult jargon and complex structures. 
 4. Include an introduction of no more than three sentences at the beginning of the text. 
 5. Headlines are important – an attractive, catchy (short and concise) main title and informative subheadings that structure the text will attract the reader’s attention. 
 6. There is no need to include references to the source/literature. Instead, you can include a few links to additional material where appropriate. 
 7. At the end of the text, write a short, one-sentence introduction to the author (The author is…). 
 8. In addition to traditional articles, we can also publish photo essays, science poems or audiovisual articles.
 9. Remember to enjoy science communication!

Images:

 1. A good number of images is 1-3, but depending on the topic, you can have more..
 2. Make sure you have the right to use the images. For example:  Tekijänoikeus – Kuvasto.
 3. If the images include people, we prefer images that clearly show the person or activity. General images of classrooms or seminars may not necessarily be suitable.
 4. Please submit images as separate jpeg files, not attached to a text document. If the images have a specific place in the text, please indicate this in parentheses.
 5. Lead image: Please select a lead image for the beginning of the story. It will be displayed on the front page of Hiiskuttua. This should be a horizontal image. As the image will appear small, fine details will not stand out. The lead image cannot be accompanied by a caption. The creator of the image can be added at the end of the article. The lead image can also be an “illustrative” type of image.
 6. Other images: include a concise caption and the creator of the image.
 7. To make the content of the image accessible it is necessary to include alternative text. In this way, for example, screen reader users can also get an overview of the image content. The text does not need to be long, the basics are sufficient. Guidelines: Kuvien vaihtoehtoiset tekstit – Saavutettavasti.fi.
 8. Image size: lead images are always horizontal, at least 450×300 pixels. Both horizontal and vertical images, max. 1000 pixels wide, can be used within the text.
 9. If you are unsure about images, let’s think together!

For more information, please contact either editor-in-chief Päivi Leinonen (pailei@utu.fi) or Hanna-Mari Kupari (hmknie@utu.fi).