I projektet MultiFluency studeras flerspråkiga personers flyt med ögonspårning

Projektet MultiFluency (”Fluency across Multilingual Speakers”), vars första fas inleddes hösten 2020, börjar snart lida mot sitt slut. Målet med projektet är att undersöka hur det individuella sättet att tala på sitt eller sina första språk (svenska/finska) påverkar flyt i främmande språk (engelska/svenska) från olika vinklar.

I den tredje och sista fasen av projektet ligger fokus på förhållandet mellan talflyt och de underliggande kognitiva processer som studeras genom att kombinera talproduktion på svenska, finska och engelska med ögonspårning. Tidigare forskning har visat att ögonspårning, eller eye-tracking, kan användas för att belysa tankeprocesserna bakom talproduktion hos förstaspråkstalare, men det finns lite forskning om sambandet mellan blick och tal hos andra- eller tredjespråkstalare.

Projektets tredje fas påbörjades med en pilotstudie

Ögonspårningsstudien som genomförs i projektet består av korta taluppgifter där deltagare beskriver bilder på svenska, finska och engelska medan deras ögonrörelser registreras. Eftersom deltagare i projektet pratar svenska som antingen första- eller tredjespråk, finska som förstaspråk och engelska som andraspråk, var det en viktig utgångspunkt för urvalet av bilder att de skulle vara så jämförbara som möjligt på de tre språken men också lämpliga för både förstaspråkstalare och språkinlärare på olika nivåer. För att kontrollera att de utvalda bilderna för studien var ändamålsenliga med tanke på målgrupperna och syftet med studien, testades den planerade datainsamlingen på en pilotgrupp som motsvarade målgrupperna.

Ögonspårningstesterna i projektet MultiFluency genomförs med en ögonrörelsekamera vid Turku EyeLabs. Bild: Elina Lehtilä.
Ögonspårningstesterna i projektet MultiFluency genomförs med en ögonrörelsekamera vid Turku EyeLabs. Bild: Elina Lehtilä.

Studier av flerspråkiga talare kräver också detaljerad information om talarnas språkliga bakgrund och språkkunskaper. Av detta skäl översattes ett validerat språkbakgrundsformulär från engelska till finska och testades i samband med pilotstudien. För att mäta ordförrådets storlek i svenska hos svenskinlärare samarbetade vi med Anna Ingves, som arbetar som doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon nyanlända ungdomars ordförrådsutveckling i svenska. Projektet MultiFluency har alltså öppnat nya möjligheter för samverkan som har potential att gagna båda projekten.

Talprov på olika språk

Att transkribera deltagarnas tal har varit en stor del av arbetet i den tredje fasen. Aapo Rauha har arbetat som forskningsbiträde inom projektet på hösten 2023 och ansvarat för transkribering av talmaterialet. Uppenbarligen varierar en talares flyt mycket mellan modersmålet och andra- eller tredjespråket, men det är också intressant att notera talegenskaper som förblir desamma trots språket. De som tar långa pauser på sitt modersmål tar dem ofta på sitt andra- eller tredjespråk också.

Å andra sidan förändras uttrycket för tvekan med flyt. Ju mer flytande man är i ett främmande språk, desto naturligare blir till exempel tvekljuden. Finska yttranden som ”öö tota” utelämnas i svenskt och engelskt tal när det blir mer flytande. Genom att kombinera tal- och ögonrörelsedata på de tre språken får vi mer omfattande och mångsidig information om flerspråkiga språkinlärare än i tidigare undersökningar.

Projektet MultiFluency finansieras av Svenska kulturfonden. Mer information om projektet finns på projektets hemsida (på engelska och på finska): https://sites.utu.fi/flowlang/projects/multifluency/

 

Elina Lehtilä är doktorand i läroämnet engelska vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet och var projektforskare i projektet MultiFluency från 2021 till 2023.

Aapo Rauha är magister i engelska och var forskningsbiträde i projektets tredje fas.

Projektledaren Pekka Lintunen är professor i engelska vid Åbo universitet.