Rakennusta esittävä vanha valokuva, jota henkilö tarkastelee nykyhetken rakennusta vasten

Karttoja ja räppiä – miten porilaisia lähiöitä tutkittiin

Turun yliopiston maisemantutkimuksen Kulttuurisuunnistelu-hankkeessa tehtiin kulttuurikartoitus porilaisiin Väinölän ja Pihlavan lähiöihin. Paikkatiedon ja taidelähtöisten menetelmien yhdistäminen osallistavassa kulttuurikartoituksessa osoittautui hedelmälliseksi hiljaisen tiedon esille saamisessa ja alueellisen identiteetin vahvistamisessa. 

Turun yliopiston maisemantutkimuksen hankkeessa Kulttuurisuunnistelu tähdättiin lähiöiden kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen kehitykseen, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Hanke oli osa ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020–2022. Teimme kulttuurikartoituksen porilaisiin lähiöihin, Väinölään ja Pihlavaan. Kulttuurikartoitus hyödyntää useampia aineistokokonaisuuksia ja se mahdollistaa uudenlaisten kulttuurillisten voimavarojen löytämisen.

Taidelähtöisten menetelmien ja paikkatiedon avulla pystyimme nostamaan esille paikkasidonnaista kokemuksellisuutta ja paikkojen merkityksiä. Paikkoihin liitettyjen tuntemusten ja muistojen jakaminen vahvisti paikallisidentiteettiä ja ylpeyttä omasta asuinalueesta. Asukkaiden kanssa teimme yhdessä kuva–runonäyttelyn, runovideoita, uusia kuvitteellisia katukylttejä, piirilaulun sanoituksen ja räpin. Taiteelliset lopputulokset toivat kohdelähiöille myönteistä julkisuutta ja synnyttivät vilkasta paikallista keskustelua.

Rakennusta esittävä vanha valokuva, jota henkilö tarkastelee nykyhetken rakennusta vasten
Heijastumia on menetelmä kahden ajallisen tason näkymään. Menetelmä yhdistelee taidelähtöisyyttä ja paikkatietoa. Kuvassa havainnoidaan Porin Pihlavan liikekeskustan nykytilaa ja menneisyyttä. Kuva: Laura Seesmeri

Paikkatietoa keräsimme haastatteluilla, muistelutilaisuudessa, laajalla karttakyselyllä sekä erilaisissa asukastilaisuuksissa. Menetelmillä kykenimme nostamaan lähialueista esille sellaisia piirteitä, kokemuksellisuutta, tunnekarttoja, identiteettejä ja toivetiloja, jotka eivät perinteisimmissä aineistonkeruun tavoissa kielellisty. Yksittäiseen kokemukseen perustuvat paikat tulivat kartoitustiedossa jaetuksi kokemuksellisuudeksi ja ne toistuivat myös taiteellisissa tuotoksissa.

Tutkimuksemme vahvisti molemmissa lähiöissä aikaisemmin tunnistettuja luonto- ja kulttuuriarvoiltaan merkityksellisiä paikkoja. Kulttuurikartoituksen myötä paikkojen monimerkityksellisyys sai uusia muotoja ja merkitykset nivoutuivat selkeämmin alueiden asuttuun maisemaan sekä teollisen kulttuuriympäristön paikkoihin.

Yhdistämällä taidelähtöisiä menetelmiä ja paikkatietoa löysimme paikkoihin sidottuja tunnesidonnaisia muistoja. Tämä monimenetelmällinen ote loi myös pitkäaikaista vaikutusta alueelle. Pystyimme luomaan asukkaiden kanssa yhdessä uutta kokemuksellisuutta avaamalla paikkojen merkityksiä. Menetelmien yhdistelmällä saimme selville, että lähiöissä on paljon uinuvaa potentiaalia ja intoa paikallisen kulttuurin ja luontoyhteyksien kehittämiseen.

Kulttuurisuunnistelu-hankkeen tutkimusjulkaisut ja raportit: https://utu.fi/kulttuurisuunnistelu

Laura Seesmeri (FT) on tutkijatohtori Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on taidelähtöinen etnografia menetelmänä affektiivisen maisemasuhteen ja kehollisen kulttuuriperinnön tutkimisessa.

Katrina Virtanen (FM) on väitöskirjatutkija Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa. Hänen tutkimusaiheenaan on kokemuksellinen paikkatieto, ja muina asiantuntijuusalueinaan paikkatietomenetelmien kehitys sekä maisema- ja ympäristöhistoria.