Sarvesta gradua – sanasta sanaan

Graduntekoon liittyy monesti ahdistuksen tai jopa pelon tunteita. Myös näiden epämääräisten tuntemusten sanoittaminen saattaa auttaa itse opinnäytteen kirjoittamisessa.

Kuinka paljon on riittävästi? Sisällön tuottamiseen kuuluu myös lukeminen. Se mitä graduun tehdystä työstä jää, onkin usein ”jäävuoren huippu”.
Kuinka paljon on riittävästi? Sisällön tuottamiseen kuuluu myös lukeminen. Se mitä graduun tehdystä työstä jää, onkin usein ”jäävuoren huippu”.

Ison Geen selätys pöydän ääressä

Graduntekijä on opiskelun vaiheessa, jolloin kontakti yliopistoon vähenee ja samalla paineet oman ajattelun käsitteellistämisestä ja oppineisuuden osoittamisesta kasvavat.

Uskontotieteessä on pidetty nyt neljä vuotta gradutyöpajaa. Se on vapaaehtoinen ohjattu vertaisryhmä graduntekijöille. Graduseminaarin ohjaaja pysyy opiskelijan työn sisällöllisenä ohjaajana.

Työpaja kokoontuu kerran viikossa käsittelemään opiskelijan tekstiä, joka voi olla luku gradusta, aineiston analyysinäyte tai muu työhön liittyvä työpaperi. Tutkimustekstin tekemisen lisäksi ryhmässä harjoitellaan palautteen antamista eli tieteellistä argumentaatiota.

Elämä laittaa kapulaa rattaisiin

Graduntekijä on epämääräisen projektin yksityisyrittäjä, jonka jo tulisi osoittaa taitoja, joita vasta projekti tuottaa. Gradutyöpajan menetelmänä on vertaisryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaiset neuvottelut pajan ohjaajien kanssa. Niissä opiskelijan omat tavoitteet aikataulutetaan kuukausitöiksi ja etsitään hänelle sopivia työtapoja.

Gradu on kirjoitusprosessi, joka ei ole irrallaan kaikesta muusta, mitä ympärillä tapahtuu, niin lähipiirissä, tieteellisessä yhteisössä tai yhteiskunnassa. Gradu sijoittuu elämänvaiheeseen, jossa opiskelijan elämässä muuttuvat myös monet muut tekijät. Gradutyöpaja auttaa sitoutumaan yhden kaaoksen hallintaan.

Työelämätaitojen hiomista

Kun työpajassa yksi kehuu ja toinen kysyy, kirjoittaja erottaa vähitellen omat painotuksensa, oman tapansa kirjoittaa ja pystyy myös perustelemaan ajatuksiaan. Löytyy oma tutkijan ääni.

Gradu tehdään opiskelijan kirjoitustavasta riippuen vaihe vaiheelta ­– ei aina luku luvulta johdannosta yhteenvetoon. Näin opitaan tutkimustekstin lajityypilliset ominaisuudet ja sen kirjoittamiseen liittyvät ratkaisut itse tekemällä. Teen ja kahvinjuonnin lomaan huokaillaan teoriaosuuden hankaluutta tai litteroinnin hitautta.

Hiiskutun kirjoituskutsun innoittamina gradutyöpajalaiset kirjoittivat myös gradupelostaan, joista tässä Hiiskutun numerossa julkaistaan Eero Karhun, Hanna Lehtisen ja Elina Ranteen kirjoitukset.

Jaana Kouri vetää uskontotieteen gradutyöpajaa yhdessä Anna Haapalaisen kanssa ja ensi syksystä lähtien koko hkt-laitoksen opiskelijoille tarkoitettua avointa gradutyöpajaa.