TVT-taitoja opettamassa

Tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat olennainen osa nykyihmisen arkipäivää. Yliopistossa näiden taitojen opettamiseen on toistaiseksi kiinnitetty varsin vähän huomiota. Suomen historian oppiaine päätti ottaa haasteen vastaan ja lukuvuosien 2014–2016 aikana oppiaineen opetuksessa hyödynnetään sähköistä ViLLE-oppimisympäristöä. ViLLE on suunniteltu ja toteutettu Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella, ja Suomen historia on humanistisen tiedekunnan oppiaineista ensimmäinen, joka on ottanut sähköisten oppimisympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet osaksi omaa opetustarjontaansa.

Opettajan apu

ViLLE on kehitetty ensisijaisesti helpottamaan opettajan työtaakkaa. Sen tarkoituksena on helpottaa opetusta tarjoamalla monipuolisen kattauksen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöitävissä olevia sähköisiä työkaluja, jotka myös tehostavat oppimistuloksia. Opiskelijoille järjestelmä tarjoaa joustavuutta ja helppokäyttöisen tavan suorittaa kurssien tehtäviä omien aikataulujensa mukaisesti.

Oppimistulosten tehostaja

Tehokkaampien oppimistulosten lisäksi ViLLE tarjoaa opettajille ja opiskelijoille muita yleisesti käytössä olevia järjestelmiä monipuolisempia ja visuaalisempia tapoja opetuksen toteuttamiseen. Tehtävät voivat olla monivalintatehtäviä, avoimia kysymyksiä, järjestelytehtäviä, sanaristikoita tai vaikkapa kuva- tai tekstianalyyseja. ViLLEn kautta voi vaivattomasti antaa esimerkiksi ennakkotehtäviä seuraavia opetuskertoja silmällä pitäen, tai syventää jo käsiteltyä asiaa, ilman että siihen pitäisi käyttää lisäaikaa. Useimmat tehtävätyypit mahdollistavat automaattisen arvioinnin, joista opiskelija saa välittömän palautteen. Palaute puolestaan kasvattaa motivaatiota, opiskeluaktiivisuutta sekä ennen kaikkea tehostaa oppimistuloksia. Myös tehdyt suoritukset kirjautuvat ViLLEen automaattisesti. Näin ollen opettaja voi opetuksessaan keskittyä olennaiseen.

ViLLE on vaivaton

ViLLE on erittäin helppokäyttöinen. Ongelmatilanteessa tukea saa muun muassa sähköpostitse erillisiltä tukihenkilöiltä. Järjestelmää on myös mahdollista käyttää täydentämään muita sähköisiä opetusjärjestelmiä, kuten Moodle-ympäristöä, jota valtaosa opettajista käyttää kurssiensa opetusmateriaalin jakoalustana.

ViLLEstä on moneksi

ViLLE on tällä hetkellä käytössä peruskouluissa, lukioissa ja yliopistossa. Se taipuu siis eri-ikäisten ja eritasoisten opiskelijoiden opettamiseen. Suomen historian oppiaineessa ViLLEä kokeillaankin pilottiluonteisesti osana perus-, aine- ja syventäviä opintoja. ViLLE on toiminut kahden viimeisen lukukauden aikana muun muassa läsnäolon valvontajärjestelmänä, jolloin jokaisella luennolla läsnä olleet ovat saaneet automaattisesti yhden lisäpisteen kurssin tenttiin. Opiskelijat ovat myös suorittaneet luentokurssin tentin salissa omilla tietokoneillaan. Osa tentin kysymyksistä on korjannut itsensä automaattisesti. Tämän lisäksi opiskelijat ovat tehneet ViLLEssä luentokurssin oheismateriaaliin liittyviä ennakko- tai syventäviä tehtäviä. Näistä ensimmäisen ajatuksena on testata kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden lähtötaso, jotta kurssin opettaja voi painottaa opetuksessaan oikeita asioita. Jälkimmäisessä tapauksessa tehtävien suorittaminen on ollut ehto luentokurssin tenttimisoikeudelle.

Luentokurssien ohella oppiaineen opettajat ovat käyttäneet ViLLEä pienryhmäopetuksessa. Muun muassa vanhojen käsialojen harjoituskurssilla opiskelijat ovat voineet harjoitella tekstien tulkintaa oman aikataulunsa mukaisesti ViLLE-järjestelmässä. Sähköisen oppimisympäristön käyttö onkin mahdollistanut aikaisempaa paremmat oppimistulokset, sillä kurssin opettaja on pienryhmätapaamisten aikana voinut ottaa esille juuri niitä asioita, jotka ovat tuottaneet opiskelijoille eniten vaikeuksia.

ViLLE kehittää viestintäteknisiä taitoja

Kaiken kaikkiaan opiskelijoilta saatu palaute on ollut innostuneen positiivista. Erityisesti maistereiksi valmistuneet ovat jo pitkään kaivanneet yliopisto-opintoihin lisää tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, joita tarvitaan nykyään kaikissa työpaikoissa. ViLLEn käyttö tarjoaa tähän yhden mahdollisuuden sähköisten oppimisympäristöjen kasvavassa maailmassa.

Käy itse testaamassa, miten ViLLE toimii. Olemme tehneet Hiiskuttua lehden lukijoita varten muutaman esimerkkitehtävän, joihin pääsee alla olevasta linkistä. Esimerkkikurssin avain on hiiskuttua.

Hiiskuttua-kurssin tehtävät

ViLLEn käyttöohje

ViLLEn verkkosivut

ViLLEn tiimin kotisivu

 Suvianna Seppälä on Suomen historian tutkijatohtori ja Jarkko Keskinen yliopisto-opettaja.