FI/EN MeriDiLogis

MeriDiLogis 1.11.2020-31.8.2023

MeriDiLogis pyrkii vähentämään kuljetusvahinkoja, edistämään kuljetusturvallisuutta ja lisäämään riskienhallintaa. Merikuljetuksiin liittyen ei ole pk-yritysten käytettäväksi ajan tasalla olevaa meripakkausohjetta. Riittämätön ja vääränlainen pakkaus saattaa aiheuttaa tuotteen vahingoittumisen matkan aikana. Virheellinen pakkaus saattaa myös olla este riittävälle kuorman varmistamiselle ja tukemiselle aiheuttaen vaaratilanteita kuljetusketjun aikana ihmisille, tavaroille ja ympäristölle. Virheellisestä pakkauksesta ja riittämättömästä kuomanvarmistuksesta johtuen tuotteita joudutaan valmistamaan ja kuljettamaan uudelleen, mikä rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa osapuolille ei-toivottuja seurannaisvaikutuksia. On sanottu, että virheellinen ja hajonnut pakkaus on kaikkein epäekologisin.

MeriDiLogiksen tavoitteena on myös tehostaa kuljetusyksiköiden täyttö- ja käyttöastetta ja sujuvoittamaan kuljetusyksikön lastausta. Erilaisia lastaussuunnitelmaohjelmia on olemassa, mutta ne eivät ole täysin soveltuvia alueellisiin olosuhteisiin. Puutteelliset lastaussuunnitelmat aiheuttavat kuljetuskapasiteetin ja resurssien vajaata käyttöä. Vaillinaiset suunnitelmat aiheuttavat myös lastauksessa käytettävien koneiden turhaa tyhjäkäyntiä. Nämä yhdessä aiheuttavat osaltaan ympäristörasitusta ja -haittoja. Lastaustilanteet saattavat olla erittäin nopeatempoisia ja lastauksen riittämätön ennakkosuunnittelu vaarantaa lisäksi työturvallisuuden.

MeriDiLogiksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuljetettavien tavaroiden pakkaamiseen ja suojaamiseen liittyvä meripakkausohje huomioiden kuorman varmistaminen ja merikuljetusten aiheuttamat haasteet ja rasitukset. Osana tätä toimintaa selvitetään kuljetusvahinkoja ja vaaratilanteita. Tavoitteena on myös tuottaa lastaussuunnitteluun ja lastaukseen ohjeistusta tehostamaan kuljetusyksiköiden käyttöastetta ja lastaustilanteita. Toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä kuljetusketjujen eri osapuolien kanssa. Hankkeen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Tältä pohjalta tavoitteena on käynnistää TKI-yhteistyötä ja jatkokehitystä tuotettavien materiaalien pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä.

Hanketoimenpiteissä tuodaan uusinta tietoa ja osaamista hyödyttämään Satakunnan pk-sektoria yli maakuntarajojen vahvistamaan elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä. Verkostojen vahvistamisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta edistetään satakuntalaisten yritysten ja toimijoiden verkostoitumista ja uusimman tiedon hyödyntämistä yritysten innovaatiotoimintojen vahvistamisessa. Hankkeen myötä Satakunnan logistiikan turvallisuus, tehokkuus sekä varmuus paranevat ja ympäristövaikutukset vähenevät.

MeriDiLogis on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen kehittämishanke (Hankekoodi: A76534). Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaa Turun yliopisto hankekoordinaattorina. Hanketoimenpiteisiin osallistuvat yritykset raportoidaan osana hankkeen toimintaa.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

MeriDiLogis Project aims at decreasing transport damages, enhancing transport safety, and increasing risk management. There are no up-to-date sea packaging instructions available to be used for SMEs. Inadequate or inappropriate packaging may cause damages to the product during the voyage. It may also prevent from appropriate cargo securing, which then causes danger to people, property, and the environment. This way, inadequate or inappropriate packaging together with insufficient cargo securing leads into re-production and re-transportation of goods, burdening the environment, and causing negative consequences.

MeriDiLogis Project aims at increasing the filling and utilization rates of transport units in order to smoothen the loading processes of the units. Even though there are some load planning software, none of those is fully compatible with the local or regional circumstances. Inadequate loading plans are causing deficiencies in the use of transport capacities and resources, as well as needless idling of work machines, which together are burdening the environment.

MeriDiLogis Project will produce up-to-date packaging instructions for maritime transport, examine transport damages and near misses, and create loading and load planning instructions. The project activities will be performed in tight cooperation with different actors of the transport chains. The project outputs will be freely available. MeriDiLogis will
also be boosting R&D cooperation and innovation for further development of the project outputs, taking advantage of gamification, digitalisation, automation and artificial intelligence.

The latest R&D cooperation and innovation will be made easily available for SMEs in the Satakunta region, promoting to vitality, competitiveness and sustainability of the region. Strengthening the networks on the regional level and beyond, as well as widening the international connections, will enhance the use of the latest technologies and promote to innovation activities of the SMEs in the region. The project will promote to the safety, efficiency, security and sustainability of logistics activities in the Satakunta region.

Contact: Anne E. Suominen, +358 40 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi