Harjoittelu yhdistää opinnot työelämään – Tutustu vuoden 2018 harjoittelupalautteeseen!

Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut lähetti viime vuoden lopulla palautekyselyn vuonna 2018 harjoittelussa olleille opiskelijoille sekä harjoittelutyönantajille. Kyselyyn osallistuneet työnantajat ja opiskelijat olivat pääosin erittäin tyytyväisiä harjoittelujaksoihin. Vastanneista työnantajista liki 97% ja opiskelijoista lähes 95% pitivät harjoittelua onnistuneena. Kyselyyn vastanneet opiskelijat arvostivat etenkin harjoittelusta saatua oman alan työkokemusta, monipuolisia työtehtäviä sekä harjoittelupaikan työyhteisöä.

Kyselyyn vastasi opiskelijoita eniten luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta sekä humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Työnantajista suurin osa oli puolestaan julkisen sektorin edustajia, joista suurimpina harjoittelijoiden työllistäjinä olivat valtionhallinto, Turun yliopisto sekä Turun kaupunki. Harjoittelupaikka löytyi useimmin Aarresaari.net –sivustolta tai ottamalla itse yhteyttä työnantajaan.

Harjoittelu on win-win-win –tilanne, siitä hyötyvät opiskelija, työnantaja ja yliopisto

Opiskelijoiden harjoittelupalautteessa korostui harjoittelun merkitys etenkin osaamisen kasvun ja tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Opiskelijat mainitsivat harjoittelun positiivisina puolina muun muassa oman alan käytännöntyöhön tutustumisen ja ammatillisen itsevarmuuden kasvun. Peräti 93% vastanneista opiskelijoista koki harjoittelujakson myös selkeyttäneen urasuunnitelmia.

Harjoittelutyönantajille harjoittelijat toivat kaivattuja lisäresursseja organisaatioon, mutta myös tuoreita näkemyksiä organisaation toimintaan ja mahdollisuuden tutustua alan tulevaisuuden tekijöihin tulevia rekrytointeja ajatellen. Lähes 70% vastanneista kertoi palkkaavansa harjoittelijan myös vuonna 2019.

Yliopistojen uraseurannoista on myös havaittavissa, että harjoittelu on merkittävä tekijä monen valmistuneen työllistymisessä. Harjoittelupalautteesta ilmenee, että jopa 28% harjoittelujaksoista johti työsuhteeseen harjoitteluorganisaatiossa.

Opintoihin opiskelijat toivoivat selvästi lisää käytännönläheisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Opiskelijat esittivät toiveita mm. työelämäkursseista ja työpaikkavierailuista, projektityöskentelystä sekä ohjelmistojen ja muiden käytännön taitojen opetuksesta. Myös harjoittelujaksojen määrän lisäämistä ja harjoittelun pakollisuutta toivottiin.

– Työelämälähtöisyyden sisällyttäminen opintoihin on jo monien vuosien ajan ollut opiskelijoiden toiveena. Tilanne on parantunut monin osin oppiaine- ja tiedekuntatasolla. Työelämästä tulevat vaatimukset eivät ainakaan vähennä työelämälähtöisyyden vaatimusta tulevaisuudessa, joten monimuotoiseen ja käytännönläheiseen opintotarjontaan tulee edelleenkin panostaa, kertoo johtava suunnittelija Sanna Tuominen Turun yliopiston työelämäpalveluista.

Sekä kyselyyn osallistuneet työnantajat ja opiskelijat pitivät yliopiston harjoittelutukijärjestelmää pitkälti toimivana ja työnantajat näkivät tukijärjestelmän madaltavan kynnystä palkata harjoittelija. Opiskelijoiden keskuudessa tuen hakuaika koettiin kuitenkin liian aikaiseksi ja tukijärjestelmän nähtiin laittavan Turun yliopiston opiskelijat eriarvoiseen asemaan harjoittelupaikkoja haettaessa. Opiskelijat kehittäisivätkin tukijärjestelmää esimerkiksi myöntämällä harjoittelutukea useammalle hakijalle, siirtämällä tuen hakuajan samalle vuodelle harjoittelun suorittamisen kanssa sekä mahdollistamalla tuen saamisen jo kandivaiheessa.

– Harjoittelutukijärjestelmän suurimpana ongelmana on, että tukea ei riitä kaikille opiskelijoille kaikissa tiedekunnissa ja toisaalta se, ettei jaettu tuki tule käytettyä harjoittelupaikan puutteessa tai harjoittelusuunnitelmien muuttuessa. Viime syksynä käytiin keskustelua tiedekuntien kanssa siitä, miten järjestelmää voitaisiin kehittää. Osa tiedekunnista pyrki nostamaan tuen käyttöastetta jakamalla tukea yli varsinaisen budjetin. Keskustelua täytyy jatkaa myös tämän palautteen valossa esimerkiksi erilaisista kriteereistä tuen saamiselle. Tukijärjestelmästä käydään keskustelua myös kansallisella tasolla Aarresaari -ryhmässä. Turun yliopisto harjoittelutyönantajana pyrki viime syksystä alkaen edistämään sitä, ettei harjoittelutuki ole edellytys yliopiston tarjoamissa harjoittelupaikoissa. Onkin hyvä muistaa, että on harjoittelumahdollisuuksia myös ilman yliopiston tukea, vinkkaa kotimaan harjoitteluasioista vastaava suunnittelija Susanna Niiniö.


Löydät yhteenvedon palautekyselyn tuloksista täältä

Lisätietoja: rekry@utu.fi

Fanny Kurppa
projektiassistentti
Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut