Mitä ovat viitebudjetit?

Viitebudjetti on esimerkinomainen, viitteellinen, laskelma siitä, mitä hyödykkeitä tiettyyn elintasoon tarvitaan. Usein viitebudjetit laaditaan kuvaamaan elintasoa, joka mahdollistaa vähimmäisresurssit vähimmissään hyväksyttävään elintasoon.

Eri hyödykekorit

Tässä hankkeessa tutkimme erityisesti ihmisarvoisen elämän hintaa 2020-luvun Suomessa. Ihmisarvoisella elämällä tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua riittävästi yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi lapsen, puolison, vanhemman, työntekijän, yrittäjän, opiskelijan ja kansalaisen roolissa. Viitebudjeteissa ei ole kyse siitä, mitä ihmisillä Suomessa jo on, vaan siitä, mikä on ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätöntä.

Mihin viitebudjetteja hyödynnetään?

Viitebudjettitutkimuksesta saatavan tutkimustiedon lisäksi viitebudjeteilla on keskeinen rooli joka neljäs vuosi toteutettavassa perusturvan riittävyyden arvioinnissa.Tämän lisäksi viitebudjetteja voidaan hyödyntää esimerkiksi köyhyyden mittaamisessa tai talous- ja velkaneuvonnassa.

Viitebudjettien laadinta

Viitebudjetteja voidaan laatia eri tavoin. Tässä hankkeessa viitebudjettien laadinnassa sovelletaan eurooppalaisissa hankkeissa laadittua yhteistä metodologiaa. Viitebudjetit pohjautuvat useaan eri tietolähteeseen: viitebudjettien laadinnassa hyödynnetään sekä kansallisia että kansainvälisiä suosituksia ja ohjeistuksia, tieteellistä tietoa, asiantuntijatietoa kuin kansalaisten näkemyksiäkin. Kansalaisten näkemyksiä viitebudjetin sisällöstä kerätään muun muassa kyselyjen avulla.

Viitebudjetin laadinta

Olemme osa eurooppalaista viitebudjettiverkostoa, joka yhdistää viitebudjettien parissa työskenteleviä tutkijoita ja instituutioita. Viitebudjettiverkoston verkkosivut: https://www.referencebudgets.eu/