Abstraktikutsu ja kirjoitusohjeet artikkeleille


ABSTRAKTIKUTSU Yrittäjyyskasvatuspäivät 2023 – abstraktien määräaika on umpeutunut ja abstrakteja ei oteta enää vastaan

Tulevat Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestetään 27.-28.9.2023 Turussa. Konferenssin teemana on Kriittisiä ja reflektiivisiä näkemyksiä yrittäjyyskasvatukseen. Konferenssiin voi toimittaa arvioitavaksi a) tieteellisen abstraktin, b) käytännöllisen kehittämistyön tai c) ehdotuksen työpajasta.

Abstrakteja kutsutaan lähetettäväksi seuraaviin alateemoihin:

 • Yrittäjyyskasvatuksen kriittinen ja reflektiivinen tarkastelu
 • Yrittäjyyskasvatus ja arvot
 • Yrittäjyyskasvatus monitieteisenä tutkimusalana
 • Yrittäjämäisen kulttuurin rakentaminen yrittäjyyskasvatuksessa
 • Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia kokeiluja ja uusia käytänteitä
 • Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö
 • Yrittäjyyskasvatuksen arviointi
 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä
 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden oppimisen kansainväliset kysymykset
 • Digitaalisuus yrittäjyyskasvatuksessa
 • Kestävän kehityksen tavoitteet ja yrittäjyyskasvatus

Kirjoitusohjeet abstrakteille:

 • Enimmäispituus on 250 sanaa
 • Enintään 4 avainsanaa
 • Anonymisoitu abstraktiteksti lähetetään sähköpostin liitetiedostona Word-muodossa osoitteeseen: ykts2023(at)utu.fi
 • Ilmoita sähköpostin otsikkokentässä: YKTS2023 ja abstraktin otsikko
 • Sähköpostiviestistä tulee käydä ilmi:
  1. Käsitteleekö abstrakti tieteellistä tutkimusta, käytännöllistä kehittämistyötä/tapausta vai työpajaa
  2. Alateema
  3. Abstraktin otsikko (max 10 sanaa)
  4. Kirjoittajien nimet ja organisaatiot sekä vastaavan kirjoittajan sähköpostiosoite

Tieteellinen tutkimus:

 • Tutkimuksen tarkoitus
 • Tutkimuskysymykset
 • Teoreettinen viitekehys
 • Menetelmät
 • Keskeiset tulokset
 • Teoreettiset kontribuutiot ja käytännön implikaatiot

Käytännöllinen kehittämistyö/tapaus:

 • Kehittämistyön/tapauksen tarkoitus?
 • Mihin käytänteeseen haettiin parannusta/ratkaisua?
 • Mitä aiempia käytänteitä ja teorioita on huomioitu suunnitteluvaiheessa?
 • Millä tavalla kehittämistyö/tapaus on toteutettu?
 • Mitkä ovat keskeiset tulokset?
 • Tämän kehittämistyön/tapauksen merkittävimmät jatkoseuraamukset

Ehdotus työpajasta:

 • Työpajan tarkoitus
 • Työpajan toteutus
 • Keskeiset oppimistulokset/tulokset ja niiden hyödynnettävyys
 • Aiheeseen liittyvä tutkimus

Tärkeät päivämäärät & tiedot:

 • Abstraktiehdotusten määräpäivä on 3.5.2023 Huom! abstraktien jättöaikaa on jatkettu 14.5.2023 saakka
 • Ilmoitus abstraktin hyväksymisestä: 16.6.2023
 • Ilmoittautuminen avautuu: 16.6.2023
 • Artikkelin lähettäminen arvioitavaksi Word-tiedostona: 31.8.2023
 • Päivillä palkitaan paras paperi ja paras käytännöllinen kehittämistyö/tapaus
 • Lisätietoja: utu.fi/ykts2023

 

KIRJOITUSOHJEET ARTIKKELEILLE

Hyväksytyn abstraktin päiville toimittaneet voivat jättää artikkelinsa arvioitavaksi (ei välttämätön), jolloin se julkaistaan konferenssin konferenssijulkaisussa.

 • Artikkelin enimmäispituus on 20 sivua (ml. tiivistelmä, kuviot, taulukot, lähdeluettelo)
 • Kirjoittaja(t) huolehtii kirjoitusasun oikeellisuudesta ja oikeinkirjoituksesta
 • Suositeltava fontti tekstiin on Times New Roman 12 pt, otsikoissa fonttina bold, 12 pt
 • Käytä riviväliä 1,5 ja jätä kappaleiden väliin yksi rivi
 • Otsikon jälkeen kirjoittajan/kirjoittajien nimet ja affiliaatiot sekä vastuullisen kirjoittajan
 • sähköpostiosoite
 • Käytä APA (American Psychological Association) viittaustyyliä
 • Älä käytä tavutusta tai tee erityisiä muotoiluja tekstiosioon
 • Huomautuksia tai loppuviitteitä ei tule käyttää
 • Kuviot ja taulukot on pidettävä mahdollisimman pieninä
 • Kirjoittaja(t) huolehtii tekijänoikeuksista

Voit käyttää oheisia pää- ja alaotsikointeja:

 • Otsikko (maksimi 10 sanaa), jonka jälkeen kirjoittajatiedot
 • Tiivistelmä (maksimi 200 sanaa) ja avainsanat (4-6 asiasanaa)
 • Johdanto, joka sisältää tutkimuksen tavoitteen ja keskeisimmät tulokset
 • Teoreettinen viitekehys, jossa avataan keskeiset käsitteet ja aiemmat relevantit tutkimukset
 • Metodologia, joka sisältää aineiston esittely, analyysimenetelmät, eettisyyden ja luotettavuuden arvioinnin
 • Tulokset
 • Johtopäätökset ja pohdinta
 • Lähdeluettelo

Lähetä artikkeli arviointiin 31.8.2023 mennessä Word –muodossa (.doc, .docx tai .rtf) osoitteeseen ykts2023@utu.fi . Nimeä tiedosto kirjoittamalla vastuullisen kirjoittajan suku- ja etunimi sekä konferenssin lyhenne (Sukunimi_Etunimi_YKTS2023). Kirjoita viestin otsikkokenttään vastuullisen kirjoittajan nimi ja artikkelin otsikko