Taiteilijoiden työ ja arki -aineistonkeruu

Taidetyö ja talouden uudet muodot -tutkimushanke, Turun yliopisto / Koneen Säätiö (2020-2024)

Tutkimuksen kuvaus ja tavoitteet

Keräämme tutkimusaineistoa eri alojen taiteilijoiden työstä ja arjesta. Olemme kiinnostuneita taiteilijoiden omista, vapaamuotoisista työtään ja arkeaan koskevista kertomuksista. Haluamme tietää, millaisin tavoin ja termein taiteilijat itse kuvaavat työtilanteitaan sekä niiden suhdetta työelämän normeihin ja esimerkiksi  yrittäjyyteen, apurahoihin ja työttömyys- ja sosiaaliturvan yhdistämiseen taide- tai muuhun työhön.

Keräämämme kertomusaineisto pyrkii antamaan äänen taiteilijoiden todellisille kokemuksille. Täten se poikkeaa aiemmista pääasiallisesti kyselykaavakkeeseen perustuvista tiedonkeruista. Meitä kiinnostavat erilaisten töiden ja toimeentulon muotojen limittyminen, taiteilijoiden koulutus- ja harrastuspolut sekä ammattitaidon ja asiantuntijuuden karttuminen.

Tavoitteenamme on tuottaa uutta tutkittua tietoa taiteilijoiden käytännön työstä, ansaitsemisesta ja elämästä suhteessa työelämän ja yhteiskunnan laajempiin rakenteisiin sekä tehdä tämän tiedon pohjalta konkreettisia aloitteita taiteilijoiden aseman parantamiseksi työelämä- ja sosiaaliturvapalveluissa.

Kuka voi osallistua?

Tutkimuksessamme taidetyö määritellään laajasti siten, että se ulottuu taiteen ammattialoista (näyttelijä, orkesterimuusikko jne.) perinteisiin taidemuotoihin (kuvataiteilija, kirjailija jne.) sekä uudempiin taiteenaloihin (media-, käsite-, ympäristö- ja yhteisötaide, sarjakuvataiteilijat jne.). Myös erilaiset ala- ja erityiskulttuurit, kuten musiikin alakulttuurit punkista elektroniseen taidemusiikkiin, käsityö ja muotoilu, sekä digitaalisissa yhteisöissä ja erilaisissa ”katukulttuureissa” (skeittaus, graffititaide, urbaani tanssi jne.) tapahtuva uutta luova tekeminen edustavat taidetyötä. Aineistonkeruuseen voivat siten osallistua kaikki itsensä taiteilijoiksi kokevat toimijat, jotka pyrkivät hankkimaan elantonsa joko kokonaan tai osin taiteenteolla.

Aineistonkeruumme noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta. Sen mukaisesti aineistonkeruuseen vastanneille ei voida maksaa palkkiota, jotta vastausten riippumattomuus ja anonyymiys pystytään takaamaan.

Millaista aineistoa keräämme?

Keräämme laajaa ja monikäyttöistä kertomusaineistoa. Aineistonkeruun avulla haluamme antaa taidetyön tekijöille mahdollisuuden kertoa vapaamuotoisesti aihepiiriin liittyvistä omakohtaisista kokemuksistaan. Kokemusaineiston lisäksi keräämme taustatietolomakkeella yleisiä tietoja vastaajista. Tämä antaa tutkijoille perustietoa esimerkiksi kaikkien vastaajien tulotasosta, koulutuksesta ja toimeentulon eri muodoista. Halutessaan vastaaja voi jättää yhteystietonsa mahdollista myöhemmin toteutettavaa tutkimushaastattelua varten.

Miten kutsuun vastataan?

Vapaamuotoisen ja -mittaisen vastauksen lisäksi keräämme myös vastaajien taustatietoja monivalintalomakkeella. Tätä lomaketta ei ole pakko täyttää. Taustatietojen kerääminen tapahtuu nimettömänä ja eri lomakkeella kuin kertomuksesi, joten niitä ei voida yhdistää henkilöösi. Kaikkia tietojasi käsitellään anonyymisti. Varsinaiseen kertomusaineiston keruuseen voit osallistua vapaamuotoisella tekstillä tai äänitteellä (ohjeita äänitteen tekemiseen löydät täältä: iPhone, Mac, Android, Windows). Kokemuksesi voivat liittyä nykyiseen tilanteeseesi tai ne voivat kertoa jostain tietystä vaiheesta taiteilijanurallasi. Kertomus voi kuvata laajemmin koko taiteilijanpolkuasi tai keskittyä sen johonkin vaiheeseen. Kuvauksesi voi olla tyyliltään persoonallinen, ja voit käsitellä siinä joko kaikkia tai vain yhtä tutkimuksemme teemaa.

Mihin aineistoa käytetään?

Tutkimusaineistoa hyödynnetään Taidetyö ja talouden uudet muodot -hankkeen eri osatutkimuksissa. Aineistoa analysoidaan erilaisilla laadullisilla menetelmillä, ja analyysin pohjalta kirjoitetaan kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Tieteellisten julkaisujen tuella muotoillaan myös suosituksia taidetyötä koskevaa poliittista päätöksentekoa ja työvoimahallintoa varten. Lisäksi tutkimustuloksista kerrotaan mediassa esimerkiksi haastatteluiden yhteydessä sekä hankkeemme oman tiedeviestinnän keinoin.

Sähköiset aineistot säilytetään Turun yliopiston IT-palveluiden ylläpitämissä tietoturvallisissa palveluissa. Myöhemmin aineistoa voidaan käyttää myös Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta muiden tutkimushankkeiden ja akateemisten opinnäytteiden aineistona. Sinulta pyydetään erillinen lupa aineiston käyttöön näitä eri tarkoituksia varten.

Tutkimushankkeen esittely

Taidetyö ja talouden uudet muodot – yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin on monitieteinen tutkimusprojekti, joka kartoittaa ja analysoi taiteilijoiden työn muutoksia 2000-luvun Suomessa. Tutkimme erityisesti taiteilijoiden epätyypillistä työmarkkina-asemaa, taiteilijoiden yrittäjyyttä sekä erilaisia yhteisöllisiä tapoja työskennellä ja elää taiteen kentällä. Projekti sijoittuu Turun yliopistoon ja sen rahoittaa Koneen Säätiö (2020-2024). Tutkimushankkeen vastuullisina johtajina toimivat Katve-Kaisa Kontturi ja Milla Tiainen. Aineistonkeruun vastuullisena johtajana toimii Mikko Jakonen. Lisää tietoa osoitteesta: https://sites.utu.fi/artlabour/