Tanskan lippu liehuu tuulessa

Danska – ett nordiskt språk med stora skillnader mellan skrift och tal

Danska språkets historiska utveckling har delvis varit en annan i talspråket jämfört med skriftspråket. Detta gör det problematiskt för andra nordbor att förstå talad danska.

I danska är kontrasten mellan tal och skrift mycket större än i svenska. De stora skillnader som förekommer mellan det danska skrift- och talspråket gör att det kan uppfattas som lite svårt att förstå talad danska.

De många skillnaderna beror på att det danska skriftspråket under tidens gång har förändrats mindre än det danska talspråket. Talspråket har genomgått flera uttalsförändringar. Som följd av förändringarna har ljuden blivit allt färre, vilket gör att ord ofta smälter samman och ordgränser försvinner. Till exempel innebär reducering av obetonade vokaler eller så kallad infortisförsvagning att ändelsevokalerna a, i och u försvagas i tal till ett ljud som kallas schwa eller [ə]. I skrift motsvaras schwa vanligtvis av ett e. Det som heter gata, gammal och läsa på svenska heter således gade, gammel och læse på danska.

Skriftspråket är däremot relativt konservativt i danska. Exempelvis har flera traditionella regler gällande stavning behållits eller ändrats bara i liten utsträckning. De stavningsreformer som genomförts har dessutom haft som syfte att minska skillnader mellan de nordiska språken. Därför ersattes till exempel aa med bokstaven å och stor begynnelsebokstav med liten i substantiv 1948.

Inverkan på grannspråkskommunikation

På grund av att skriftspråket har förändrats mindre än talspråket är det mycket lättare för svenskspråkiga att första skriven än talad danska. Detta är en utmaning vid så kallad grannspråkskommunikation. Att talad danska är svårbegriplig gör det lite mindre enkelt för nordbor att kommunicera på sitt eget modersmål med varandra. I fråga om svenskan är detta intressant eftersom svenska historiskt sett är det närmast besläktade språket med danska. Båda språken härstammar från östnordiska medan de andra nordiska språken har utvecklats från västnordiska. Det nära släktbandet mellan danskan och svenskan är med andra ord synligare i skrift där de två språken i skrift liknar varandra i stor utsträckning.

Samtidigt är det dock bra att poängtera att det på inget sätt är omöjligt att förstå talad danska. Den undersökning jag genomfört för min avhandling pro gradu visar att ju mera kontakt finlandssvenskarna har med danska desto bättre upplever de sig förstå språket. Därtill kan jag utifrån egen erfarenhet intyga att man oftast blir positivt överraskad av hur mycket man egentligen förstår om man inte tänker för mycket på att det är svårt.

Mera information

Antola, Artturi (u.a.). Internordisk språkförståelse hos finlandssvenskar. Avhandling pro gradu. Åbo: Åbo universitet.

Delsing, Lars-Olof & Lundin, Katarina (2005). Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

Skribenten studerar nordiska språk vid Åbo universitet och är intresserad av nordiskt samarbete. Denna text är den andra texten i den tredelade serie om Norden som ingår i hans projektpraktik.

Bild: Danmarks flagga Dannebrogen (Källa: Jacob Bøtter / Wikimedia Commons CC-BY-4.0)

23.3.2023 vietetään Pohjolan päivää. Lue lisää!