Piirros, kuvituskuva: kolme lääkäriä

Den svenskbetonade läkar- och tandläkarutbildningen vid Åbo universitet – innovativt samarbete över fakultets- och universitetsgränser 

Studier i det andra inhemska språket ingår i alla högskoleexamina i Finland. Därmed studerar också blivande läkare och tandläkare vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet svenska i sina kandidatstudier. I praktiken ingår dock endast 3 studiepoäng obligatoriska studier i svenska i examen. Många studerande upplever att det inte räcker till för att kunna betjäna patienter på svenska, speciellt när kurserna i svenska avläggs i ett så tidigt skede av studierna. Läkarstuderande är oftast positivt inställda till svenskan och förstår varför den är viktig. För att kunna använda svenska i arbetet måste de studerande emellertid själva ta ansvar för att upprätthålla de språkkunskaper som de får under sina studier. Samtidigt är ca 5 % av befolkningen i Åbo svenskspråkig och i den omgivande skärgården är andelen ännu större. Alla kan inte finska och enligt lagstiftningen har man rätt till betjäning och vård på sitt modersmål inom den offentliga sektorn. 

Samarbete med Åbo Akademi

För att svara på behovet av svenskkunniga läkare i västra Finland startade en svenskbetonad läkar- och tandläkarutbildning vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet hösten 2023. Projektet finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet och genomförs i samarbete med Åbo Akademi. Ansvarspersoner är biträdande professor Janek Frantzén från Åbo universitet och universitetslektor Malin Åkerfelt från Åbo Akademi. De första deltagarna på linjen valdes bland studenterna på den årskurs som inledde sina studier i höstas. Intresset för den nya utbildningen var stort: till linjen sökte 42 studenter, varav 17 läkarstuderande och tre tandläkarstuderande blev valda.  

Inom den svenskbetonade linjen följer studerandena det finskspråkiga utbildningsprogrammet, men en del av studierna och aktiviteterna erbjuds på svenska. Det är alltså inte fråga om en tvåspråkig utbildning som vid Helsingfors universitet, utan snarare om valbara studier som studenterna avlägger som del av sina studier (jfr forskarlinjen och biomedicin). Studenterna deltar regelbundet i föreläsningar på svenska som ordnas i samarbete med Åbo Akademi. De samlas också för att diskutera på svenska de vetenskapliga teman som de studerar på finska (s.k. journal clubs). Dessa övningar och föreläsningar pågår under hela studietiden. Därtill avlägger studenterna sin praktik antingen i det tvåspråkiga Vasa eller vid Ålands centralsjukhus där de får använda sina språkkunskaper i en enspråkigt svensk miljö. 

Forskning om utvecklingen i svenska  

Lärare och forskare i nordiska språk samt svenska vid Centrum för språk och kommunikation vid Åbo universitet deltar nu i forskningssamarbete kring den svenskbetonade läkarutbildningen. Nordiska språk bidrar med forskningsbaserad kunskap om svenskan och tvåspråkighet i offentliga sammanhang. Centrum för språk och kommunikation bidrar med pedagogiskt kunnande och kännedom om kunskapsnivåer och språkbruk i arbetslivet. Språkcenterlärarna har också deltagit i planeringen av undervisningen och studentintagningen där de totalt 42 sökandenas språkkunskaper evaluerades utifrån motivationsbrev och intervjuer.  

Samarbete mellan olika fakulteter och universitet

Det tvärvetenskapliga samarbetet kring den nya svenskbetonade läkarutbildningen är ett exempel på fruktbart samarbete mellan olika fakulteter och universitet i Åbo. Åbo Akademi medverkar i den svenskbetonade linjen genom att erbjuda studerande vid Åbo universitet prekliniska kurser på svenska. Studerandena får en egen mentor vid Åbo Akademi som hjälper dem och tar med dem på fritidsaktiviteter. I samarbetet ingår även språktestning av en examinator som är universitetslärare vid Språkcentrum vid Åbo Akademi.  

I det nystartade forskningssamarbetet som nätverket Svenskan i Åbo deltar i utreder vi vilken inverkan den nya svenskbetonade utbildningen har på läkarstudenternas språkkunskaper och deras upplevelser av att använda svenska. Svenskan i Åbo är ett samarbete mellan läroämnet nordiska språk och Centrum för språk och kommunikation vid Åbo universitet. I samarbetet deltar även Janek Frantzén som leder den svenskbetonade läkarutbildningen, och Wiveka Kauppila som är koordinator för svenskspråkig service vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). 


Mer information:
 

 

Författarna deltar i nätverket Svenskan i Åbo vid Åbo universitet. Hanna Saloranta och Annmari Sahlstein undervisar i svenska vid Centrum för språk och kommunikation (Kievi). Sahlstein är också doktorand i läroämnet nordiska språk där Camilla Wide arbetar som professor och fil.dr Eveliina Tolvanen är forskare. Janek Frantzén är biträdande professor i neurokirurgi.