Henkilö tietokoneen ruudun edessä kuulokkeet korvilla suorittamassa puheen sujuvuusarviointia

Miten äidinkielen puhetyyli vaikuttaa vieraan kielen sujuvuuteen?

Puheen sujuvuus merkitsee erityisesti puheen helppoutta ja vaivattomuutta, ja se on keskeinen osa suullista kielitaitoa. Svenska kulturfondenin rahoittamassa Fluency across Multilingual Speakers (MultiFluency) -hankkeessa tutkitaan henkilökohtaisen puhetyylin vaikutusta vieraiden kielten puheen sujuvuuteen ja siihen, miten kuulijat sujuvuutta arvioivat.

Puheen sujuvuutta tutkitaan yleensä mittaamalla esimerkiksi puhenopeuteen ja taukoihin liittyviä puheen piirteitä ja vertaamalla niitä kuulijoiden arvioihin puheen sujuvuudesta. Usein sujuvuustutkimuksessa kuitenkin unohdetaan, että vieraskielisen puheen piirteet saattavat heijastaa kielitaidon tason lisäksi myös oppijan luontaista tapaa tuottaa puhetta.

Kieltenvälisiä yhteyksiä monikielisten puhujien sujuvuudessa

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella toteutettavassa MultiFluency-hankkeessa henkilökohtaisen puhetyylin yhteyttä vieraan kielen puheen sujuvuuteen tutkitaan monikielisestä näkökulmasta. Hanke on kolmivaiheinen, ja jokainen vaihe keskittyy monikielisten oppijoiden puheen sujuvuuteen omasta näkökulmastaan.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2020–2021) tarkasteltiin suomenkielisten ja suomi–ruotsi-kaksikielisten yliopisto-opiskelijoiden puheen sujuvuutta suomen, ruotsin ja englannin kielissä. Englanti oli molemmille ryhmille vieras kieli, mutta ruotsi oli toiselle ryhmälle äidinkieli, toiselle taas vieras kieli.

Tutkimustulosten perusteella erityisesti äidinkielisen tai -kielisten ja englanninkielisen puheen sujuvuuden piirteiden välillä oli voimakkaita yhteyksiä, kun taas yhteydet suomen ja vieraana kielenä puhutun ruotsin välillä olivat heikompia suomenkielisten ryhmässä. Sekä äidinkielen puhetyyli että taitotaso vieraassa kielessä vaikuttavat siis kielten välisiin yhteyksiin sujuvuudessa.

Henkilökohtainen puhetyyli vaikuttaa vieraan kielen sujuvuuden arviointiin

Hankkeen toisessa vaiheessa (2021–2022) tarkastellaan henkilökohtaisen puhetyylin vaikutusta puheen sujuvuuden arviointiin eri vieraissa kielissä (ruotsi, englanti). Vaikka tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että puhujan henkilökohtainen puhetyyli saattaa vaikuttaa vieraan kielen puheen sujuvuuden arviointiin, ei vaikutusta ole empiirisesti tutkittu.

Sujuvuusarvioinneissa puolet arvioijista kuulee vieraan kielen puhenäytteen lisäksi myös puhenäytteen puhujan äidinkielellä, kun taas puolet arvioijista perustaa arviointinsa pelkästään vieraan kielen puheeseen. Ryhmiä vertailemalla pystytään tutkimaan sitä, miten tieto puhujan puhetyylistä hänen äidinkielessään vaikuttaa vieraan kielen puheen sujuvuuden arviointiin. Tulosten pohjalta voidaan kehittää erityisesti suomea äidinkielenään puhuvien ja suomi–ruotsi-kaksikielisten oppijoiden suullisen kielitaidon arviointia.

Hankkeen kolmannessa, vuonna 2023 käynnistyvässä vaiheessa tutkitaan monikielisten puhujien kognitiivista sujuvuutta katseenseurantamenetelmän avulla.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset on julkaistu Nordand-lehden numerossa 1/2022. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin sen verkkosivuilla.

Elina Lehtilä työskentelee MultiFluency-hankkeessa projektitutkijana ja Pekka Lintunen hankkeen vastuullisena johtajana. Pauliina Peltonen toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston englannin kielen oppiaineessa ja työskenteli projektitutkijana hankkeen ensimmäisessä vaiheessa.