Sauna on suomalaisten aikakone

Lauteilla hämärässä kyyristelee saunoja, kiuas sihahtaa, ulkona tuulen huojuttama koivun oksa kampaa pientä ikkunaa. Ollaan niin kuin ennenkin oltiin.

Saunominen sitoo suomalaiset muistoihin ja maisemaan. Tarkastelin maisemantutkimuksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessani (2018) saunomista kehollisena kokemuksena, jossa sekoittuvat kokijan omat muistot, kulttuurilliset merkitykset ja luontosuhde. Tutkimuksessa sauna määrittyy paikaksi, jossa meillä on mahdollista saunoa itsellemme menneisyys.

Saunominen on säilynyt Suomessa osana arkea, mutta sen rooli on myös toimia tunteikkaan nostalgian ja jopa myyttisen menneisyyden ja ikiaikaisuuden paikkana, jossa luonto on voimakkaasti läsnä. Rakennan tutkimuksessani kuvan saunomisesta kehollisena ja aistimellisena kokemuksena, jossa tässä hetkessä koettu sekoittuu kokijan muistoihin ja kulttuurin yhteisiin arvoihin ja merkityksiin.

Menneisyyttä tehdään kiuasmainoksissa näkyväksi asettamalla kuvaan yksityiskohtaisia viitteitä. Tässä tuohivirsut. Kuva Seesmeren tutkimusaineistosta.

Kokemukset kerrottuina ja kaupiteltuina

Tutkimusaineistokseni poimin 1900-luvun alusta nykypäivään ajoittuvaa kokemuksellista kerrontaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sauna-aiheisista keruista. Näiden kertomusten kokemuksellisuuden asetin vuoropuheluun toisen aineistokokonaisuuteni, suomalaisten kiuasmainosten kanssa. Kiukaita on valmistettu teollisesti Suomessa jo 1930-luvulta alkaen ja niiden mainonta kattaa lähes koko suomalaisen mainonnan historian.

Analysoimalla kokemuskerrontaa ja mainosten välittämää kulttuurista kuvaa tavoiteltavista kokemuksista tutkimuksessa selvisi, että saunasta kerrotaan poeettissävyisesti ja kerrottuun kokemukseen sekoittuu erilaisia aikatasoja. Sauna on monelle esteettinen kokemus, jossa aisteilla on keskeinen asemansa. Aistimellista tunnepitoista kokemuksellisuutta korostavat sekä kokemuksiaan muistelevat saunojat että kiuasmainostajat, jotka yrittävät houkutella kuluttajaa aidon kokemuksen äärelle.

Kiuasmainoksissa saunan maisemaksi esitetään usein kesäinen ranta. Kuva Seesmeren tutkimusaineistosta.

Saunan menneisyys on sen tulevaisuus

Saunan moneen haaroittuva aikatasollisuus on osa sen suhdetta maisemaan. Saunakokemuksissa korostuvat luontosuhde ja maisema moniaistisesti. Äänet ja tuoksut virittävät saunojan kokemaan niin kuin ennenkin koettiin.

Myös kiuasteknologia käyttää hyväkseen menneisyyttä ja sitoo mainonnassaan uuden teknologian vahvasti perinteisiin. Mainoksissa voidaan esimerkiksi tarjoilla savusaunamaisia löylyjä, jotka on helppo saavuttaa napin painalluksella.

Laura Seesmeri: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 2018.

Teoksen esittely kustantajan verkkosivustolla

Laura Seesmeri työskentelee projektitutkijana Turun yliopistossa maisemantutkimuksen oppiaineessa.