Suomi24 ja toiseuttava verkkokeskustelu

Suomi24  tarjoaa mielenkiintoisen läpileikkauksen suomenkieliseen verkkokeskusteluun, mutta millaista on foorumilla esiintyvä polarisoiva keskustelu ja miten sitä voi tutkia?

Vuodenvaihteessa 2017 liityin tutkimusavustajana mukaan suomalaista verkkokeskustelua erityisesti Suomi24:n kontekstissa tutkivaan Suomen Akatemian rahoittamaan Kansakunnan mielenliikkeet -hankkeeseen  ja niin myös pro gradu -tutkielmani osalta kurssini kääntyi kohti verkkokeskustelun tutkimusta. Katalyyttina tälle ajatukselle toimi aikaisemmin syntynyt uteliaisuus verkkokeskusteluissa syntyvää vastakkainasettelua kohtaan. Toisin sanoen minua kiinnosti verkon vihapuhe, mutta halusin lähestyä sitä harvemmin sovelletulla käsitteellä. Loppuvuodesta 2018 palauttamani tutkielman tavoitteena oli määritellä toiseuttavan verkkokeskustelun käsite sekä soveltaa sitä konsortiohankkeemme keskiössä olevan Suomi24-foorumin kontekstiin.

Mitä toiseuttava verkkokeskustelu on?

Suomi24-foorumilta kerätyn keskusteluaineiston diskurssi- ja käsiteanalyysin avulla määrittelin toiseuttavan verkkokeskustelun verkossa esiintyväksi kommentoinniksi, jolla määritellään tai vahvistetaan jonkin ihmisryhmän asemaa toisena sekä rajataan keskusteluun tervetulleita osallistujia. Varsinkin diskurssianalyyttisestä näkökulmasta toiseuttava verkkokeskustelu on vuorovaikutussuhteessa toteutuva diskursiivinen prosessi, jonka avulla rakennetaan toiseuttavia diskursseja.

Mihin toiseuttavaa verkkokeskustelua tarvitaan?

Vihapuheen, verkkovihan ja verkkorasismin käsitteitä käytetään selittämään toiseuttavan verkkokeskustelun kaltaisia ilmiöitä, mutta joskus ne ovat joko epäkäytännöllisen ylimalkaisia tai ahtaita. Verkkoympäristöjen ulkopuolelle ulottuvan vihapuheen määritelmä on muuttunut sanan arkipäiväistymisen myötä subjektiivisemmaksi ja verkkorasismin käsitettä käytettäessä sokeaksi pisteeksi saattavat muodostua esimerkiksi sukupuoleen tai ikään liittyvä toiseuttaminen.

Toiseuttavan verkkokeskustelun käsitteenkehittämisen taustalla oli vahva tahto kokeilla jotain erilaista. Toiseuden käsitettä on sovellettu verkkokeskustelujen kontekstissa toki aiemminkin, mutta käsiteanalyysin avulla pystyin muodostamaan käsitteelle tarkemman määritelmän ja toivon mukaan myös helpottamaan sen jatkokäyttöä. Tulevaisuudessa tavoitteeni onkin kehittää toiseuttavaan verkkokeskusteluun liittyvää teoriaa entistä pidemmälle ja luoda uusia työkaluja verkkokeskustelujen tutkimuksen tarpeisiin.

Elina Vaahensalo on tohtorikoulutettavana Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineessa. Väitöskirjassaan Vaahensalo tutkii verkkokeskustelukulttuurien tutkimukseen soveltujaa metodologiaa sekä toiseuttavaa verkkokeskustelua, jota hän käsitteli myös pro gradu -tutkielmassaan ”Minä, ne muut ja Suomi24. Toiseuttavan verkkokeskustelun määrittely ja tutkiminen”. Digitaalinen kulttuuri, Turun yliopisto, 2018.

Elina Vaahensalo palkittiin historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen vuoden 2018 humanistimaisteri -kunniamaininnalla Humanistipäivässä huhtikuussa 2019.