Valmista tekstiä kohti: kirjoittamisprosessin visualisointi uudenlaisella ohjelmalla

GenoGraphiX-Log (GGXLog) on vuosien aikana kahden eri tutkimuslaitoksen (ITEM, Pariisi ja GERAD, Montreal) välisessä yhteistyössä luotu ja soveltuvuusselvityksen läpäissyt kirjoittamisen tutkimiseen ja opettamiseen tarkoitettu ohjelma, jota on vuodesta 2020 jatkokehitetty Turun yliopistolta saadun apurahan ansiosta. Tietokoneohjelmalla on mahdollista tallentaa ja visualisoida kirjoittamista uudella tavalla. Vapaasti saatavilla olevaa ohjelmaa on jo hyödynnetty sekä kansainvälisissä että kansallisissa tutkimushankkeissa.

GenoGraphiX-Log (GGXLog) on kirjoittamis- ja käännösprosessin visualisointiin kehitetty avoin tietokoneohjelma, joka toimii tietokoneen näppäinpainallusten tallentamisen kautta.

Keskeistä GGXLog:issa on kirjoittamisprosessista saatavan datan visualisointi. Ohjelma on vapaasti saatavilla, ja se on suunnattu opettajille, opiskelijoille, tutkijoille ja työssään kirjoittaville. Tällä hetkellä ohjelma on saatavilla englanniksi, suomeksi, ranskaksi ja ruotsiksi (tulossa saksa, espanja ja italia).  GGXLog mahdollistaa kirjoittamisistunnon perusteellisen rekisteröimisen, istunnossa tuotetun datan tallentamisen, analysoinnin ja visualisoinnin. Lisäksi ohjelma tallentaa metadatan, muiden ohjelmistojen käytön ja valmiin tekstin.

GGXLog mahdollistaa kolmen erityyppisen kirjoittamisen tuottamisen ja tarkastelun:

  • Vapaan kirjoittamisen, jossa tuotetaan uutta tekstiä. Tätä vaihtoehtoa käytetään tyypillisimmin kirjoituksen ja yksikielisten tekstiskenaarioiden tutkimiseen.
  • Kääntämisen, jossa alkuperäisteksti saadaan kopioitua käyttöliittymään lukemisen helpottamiseksi.
  • Posteditoinnin, jossa voi muokata (automaattisesti) käännettyjä tekstejä rinnan alkuperäistekstin kanssa. Muutokset tehdään raakakäännökseen ja editointi-istunto voidaan tallentaa.

Matemaattisiin graafeihin perustuva visualisointi

Ohjelmassa käytetty graafipohjainen visualisointi yhdistää tekstigenetiikan ja matemaattisen graafiteorian.  Se tuottaa kirjoittamisistunnosta graafin, joka koostuu pisteistä (solmuista) ja viivoista (särmistä). Graafissa piste kuvaa kirjoittamistoimintoa, kuten merkin ja merkkijonon lisäämistä, poistamista tai taukoa kirjoittamisessa. Viiva puolestaan kuvaa pisteiden suhdetta toisiinsa, kuten ajallista järjestystä, tekstin polkua suhteessa lopulliseen tekstiin tai tekstin poistoa. Ohjelmassa pisteet on värikoodattu kirjoittamistoimintojen mukaisesti.

Niin ikään viivat on värikoodattu suhteiden kategorisoinnin esittämiseksi. Jatkuva viiva esittää kronologista järjestystä, kun taas katkoviiva esittää sijainnin yhteyttä. Värillinen viiva voi siis tarkoittaa samanaikaisesti ajallista suhdetta ja pisteiden välistä suhdetta tai vain toista näistä. Lisäys-pisteen kanssa samanväriset nuoliviivat esittävät lopullisen tekstin polkua.

Ajatuksena ohjelman käytössä on visualisoida kirjoittamisprosessissa toisiinsa yhdistyvät skenaariot. Graafit mahdollistavat skenaarioiden tunnistamisen kirjoittamisen edetessä sekä skenaarioiden välisten suhteiden hahmottamisen. Visualisointi on tärkeä osa digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa.

www.ggxlog.net

info@ggxlog.net

Christophe Leblay on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ranskan kielen yliopistonlehtori. Gilles Caporossi on päätöksentekotieteiden laitoksen professori (HEC Montréal, Canada), Hakim Usoof on tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen yliopistonlehtori (Peradeniyan yliopisto – Sri Lanka).

Tutustu GGXLogin käyttöön tässä aiemmin Hiiskutussa julkaistussa kirjoituksessa: Miten kirjoittamisen sujuvuutta tutkitaan? KISUVI-hanke sujuvan kirjoittamisen tutkimusmatkalla