Vapahtava humala

Alkoholismi eli päihderiippuvuus on yhteiskunnallinen ongelma, josta kärsivät yksilöt. Yhteiskunnallisena ilmiönä kyse ei ole vain yksilöiden sairaudesta, vaan sen kehittymiseen vaikuttavat kulttuuriset rakenteet. Hoitotyössä ja alkoholismin diagnosoinnissa juomisen yksilölliset syyt korostuvat, mutta miten päästä käsiksi sen taustalla piileviin rakenteisiin?

Kuva: Tommi Laitinen.
Kuva: Tommi Laitinen.

Haastattelin kesällä 2012 A-klinikan asiakkaita ja sain yhden kyselyvastauksen. Jokaisen päihteidenkäyttönsä vuoksi apua hakeneen tausta oli erilainen. Etsin vastauksista Clifford Geertzin symboli- ja rituaaliteoriaa tulkiten toistuvia ilmauksia, jotka paljastaisivat kenties jotakin kulttuurissa piilevistä arvoista eli mitkä sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat alkoholinkäytön aloittamiseen ja jatkamiseen.

Juomista motivoivat tekijät ovat yksilöllisiä, mutta samalla juominen itse mahdollistuu kulttuuristen rakenteiden vuoksi. Vaaditaan esimerkiksi järjestäytynyt alkoholiteollisuus tuottamaan ja elinkeinoelämä myymään alkoholia kuluttajien tarpeisiin. Tämä tausta tulee hyvin esiin puhuttaessa alkoholin saatavuudesta, anniskelupaikkojen ja Alkojen läheisyydestä sekä rahankäytöstä.

Tärkein yksittäinen tekijä juomisen taustalla on kuitenkin käsitys ja kokemus siitä, miten alkoholi ja vapautuminen liittyvät toisiinsa. Kiellot ja rajoitukset luovat alkoholille ja humaltumiselle niiden erityisen merkityksen. Alkoholi toimii symbolisena merkitsijänä siirtymässä yhdestä sosiaalisesta statuksesta eli rajatusta lapsuudesta toiseen eli vapaampaan aikuisuuteen. Raha liittyy tähän vapautumisen teemaan, koska raha vapauttaa lapsen tai nuoren vapaampaan kuluttajuuteen. Lisäksi alkoholia käytetään erilaisten sosiaalisten ja psyykkisten rajoitteiden tai kipujen lääkitsemiseen. Ujosta ja hiljaisesta voi tulla rohkeampi ja sosiaalisempi.

Alkoholinkäytön jatkuessa ja muuttuessa elämää hallitsevaksi, vapautumisen teema kyseenalaistuu. Keskeiseksi muodostuu se, mikä pysyy vaiettuna ja kyseenalaistamattomana. Humalassa eletystä elämästä tulee todempaa ja parempaa, koska selvin päin ihmiset joutuvat tekemisiin epämiellyttävän todellisuuden ja ajatustensa sekä tunteidensa kanssa. Vaikeneminen alkaa yleensä lapsuudesta ja kattaa koko juomishistorian. Vapautuminen vaietuista kokemuksista ja tunteista liittyy pääsääntöisesti terapiasuhteen aloittamiseen, kun alkoholiongelma on todettu ja tunnustettu. Tämä vapautuminen on tulkittavissa kääntymykseksi, jonka seurauksena myös alkoholin ja rahan merkitykset muuttuvat.

Tommi Laitinen on yhtä tenttiä vaille valmis filosofian maisteri, jonka pro gradu -tutkielma ”Vapauteen langenneet. Alkoholistisen merkitysjärjestelmän kulttuurinen rakentuminen” valmistui uskontotieteen oppiaineessa.