Människor, fästingar och miljöförändring

Inom projektet undersöks förhållandet mellan människor och fästingar utifrån historiens, kulturens och samhällets perspektiv.

Människor, fästingar och miljöförändring

Humans and Ticks in the Anthropocene (HUTI) är, så vitt vi vet, det första större forskningsprojektet som undersöker förhållandet mellan människor och fästingar ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Målet är att bidra med en bred analys av diskussionen kring fästingar i det finländska samhället från slutet av 1800-talet till nutid. Därtill undersöker vi formationen och cirkulationen av fästingrelaterad traditionskunskap, minneskunskap och vetenskaplig kunskap. Studien belyser hur ökningen av fästingar och kunskapen om dem påverkat människors natursyner, praktiker och vistelse i naturen överlag. Projektets forskare deltar i den humanistiska diskussionen och teoribildningen kring antropocen genom att studera fästingar som delar i en helhet där individer, samhälle, naturen och klimatförändringen samspelar.

Projektet finansieras av Finland Akademi 2020-2024.