Ihmeelliset vuodet -menetelmä lasten myönteistä käyttäytymistä tukemassa 4op (moduuli II)

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäviä hoitavat varhaiskasvatuksen opettajat (vaka).

Tavoitteet

Koulutus tarjoaa ratkaisukeinoja ja käytännönläheisiä toimintamalleja lasten käyttäytymisen, tarkkaavuuden ja tunnetaitojen hankaluuksien ennaltaehkäisyyn ja korjaavaan tukeen.
Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • on tutustunut Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän keskeisiin periaatteisiin ja lähtökohtiin
 • tuntee ympäristön ja lapsen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksen lasten sosiaaliemotionaalisessa oppimisessa
 • kykenee opettamaan ja tukemaan lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja menetelmän toimintamallin mukaisesti
 • kykenee edistämään yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista osallisuutta lapsiryhmässä

Koulutus mahdollistaa osallistujan kehittymisen ryhmähallintamenetelmän (TCM) menetelmäosaajaksi. Koulutus toteutetaan ryhmäprosessina. Menetelmätodistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen koko koulutusprosessiin ja järjestettäviin työpajoihin. Osallistujaa tuetaan koko koulutusprosessin ajan. Osallistujat hankkivat itselleen tarvittavan kirjallisuuden.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää materiaaleihin tutustumista, kuusi (6) kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutteista työpajaa, vertaisoppimista ja omaa työhön liittyvien harjoitustöiden tekemistä. Koulutukseen otetaan 32 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujat valitsevat ilmoittautumisen yhteydessä ryhmän. Mikäli osallistujia ei saada riittävästi, ryhmät yhdistetään.

Sisällöt:

 • Myönteisten suhteiden luominen lapsiin ja heidän vanhempiinsa
 • Käytösongelmien ehkäiseminen ja ennakoiva suunnittelu
 • Myönteisen käyttäytymisen edistäminen lapsiryhmässä,  huomion, valmentamisen sekä kehumisen merkitys
 • Kannustimien käyttö lasten motivoinnissa
 • Häiritsevään ja hallitsemattomaan käyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä seuraamusten avulla
 • Itsesäätelyn, ongelmanratkaisun ja tunteiden hallinnan opettaminen lapsille
 • Lasten sosiaalisen, emotionaalisen kehityksen tukeminen lapsiryhmissä

Työpajat järjestetään Turun yliopiston Brahea-keskuksessa (ICT-talo).

Huom. koulutukseen ei voi osallistua verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen

Ryhmä  I koulutuspäivät klo 8.30-15.30

vko 3: 17.1.23, vko 7: 14.2.23, vko 10: 8.3.23, vko 13: 28.3.23, vko 17: 26.4.23, vko 19: 8.5.23

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ryhmä II koulutuspäivät klo 8.30-15.30

vko 3: 19.1.23, vko 6:  8.2.23, vko 9:  2.3.23, vko 13: 29.3.23, vko 16: 21.4.23, vko 19: 10.5.23

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujalle maksuton.