Uudistuva VASU, inklusiivinen pedagogiikka ja erityisopetus 4op (moduuli I)

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo)

Tavoitteet
Koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee lapsen tukemiseen liittyvän säädöspohjan, on syventänyt inklusiivista pedagogiikkaa koskevaa osaamistaan sekä pystyy toteuttamaan ajanmukaisia pedagogisia ja erityisopetuksen käytänteitä omassa työssään.

Osallistujat laativat inklusiiviseen pedagogiikkaan ja omaan työn liittyvän toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma rakentuu koulutuksen aikana vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden, vertaisosallistujien ja oman kunnan varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Toimintamalli edistää omaa työtä sekä lapsen tuen toteutumista lapsen parhaaksi varhaiskasvatuksessa. Toimintamalli palautetaan kaikille osallistujille yhteiselle verkkoalueelle.

Sisältö ja toteutus
Koulutus sisältää materiaaleihin tutustumista, reaaliaikaisia asiantuntijaluentoja, vuorovaikutteisia reaaliaikaisesti toteutettavia työpajoja, verkkokeskustelua sisältöteemoista sekä koulutuksen aikana rakentuvan tarvelähtöisen toimintasuunnitelman toteutuksen ja ohjauksen.  Koulutuksen tueksi rakennettu verkkoympäristö sisältää osallistujien ohjauksen, materiaaleja, työkalut vertaistyöskentelyyn ja yhteyslinkit koulutukseen osallistumista varten.

Luennot (reaaliaikaisesti verkon välityksellä)
Luento 1 / 4.10.22 klo 12-15.30
Johdanto opintojaksolle, Inklusiivinen varhaiskasvatus ja sen arviointi
Luento 2 / 12.10.22 klo 14-15.30
Yhteenkuuluvuus inkluusion ytimessä
Luento 3 /31.10.22 klo 12-15.30
Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa uudistuu – mikä muuttuu?
Luento 4 / 14.12.22 klo 14-15.30
Inklusiivisen pedagogiikan johtaminen sekä johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan  yhteistyö

Työpajat (reaaliaikaisesti verkon välityksellä) ja verkkokeskustelu (koulutuksen verkkoalueella)

Työpaja 1 / 14.11.22 klo 12-15.30: Lapsen oikeus veon antamaan tukeen. Mitä vahvuuksia sinulla on osaamisessasi? Miten työsi muotoutuu lasten tarpeiden mukaan? Millaista osaamista veolla on inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen?

Työpaja 2 / 1.12.22/ klo 12-15.30: Veon rooli lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen suunnittelussa ja arvioinnissa. Millaista osaamisen veo tuo lapsen tuen tarpeen arviointiin sekä tuen toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin? Millainen työväline lasten vasu on veon työssä? Miten monialainen yhteistyö tukee veon työtä tuen tarpeen arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja tuen toteutumisen arvioinnissa?

Työpaja 3 / 16.1.23 klo 12-15.30: Veon antama erityisopetus. Millaisena veon antama erityisopetus työssäsi näyttäytyy? Millaisia toimivia käytäntöjä on samanaikaisopettajuuden ja yhteisopettajuuden toteuttamiseen?

Työpaja 4 / 30.1.23 klo 12-15.30: Veon antama konsultaatio. Millaisia toimivia konsultaation muotoja veon työssä voi hyödyntää? Millaisena sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön että huoltajien konsultointi näyttäytyy veon työssä?

Työpaja 5 / 15.2.23 klo 12-15.30: Veon työ esiopetuksessa. Millaisia piirteitä ja vastuita veon työhön tulee esiopetuksessa? Millainen rooli veolla on lapsen tuen jatkumon muodostumisessa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välille?

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osalllistujalle maksuton. Sitova ilmoittautuminen 18.9.2022 mennessä.