Harjoittelu kehittää työelämätaitoja – Tutustu vuoden 2020 harjoittelupalautteeseen!

Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut lähetti vuonna 2020 harjoittelussa olleille opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen harjoittelupalautekyselyn. Kyselyn mukaan niin opiskelijat kuin työnantajatkin olivat pääosin tyytyväisiä harjoittelujaksoon. 

Harjoittelupalaute 2020 on nyt koottu. Valtaosa palautteeseen vastaajista olivat yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta ja seuraavaksi eniten vastaajia oli luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta*. Suurimmalla osalla vastaajista (70%) opinnot olivat jo loppusuoralla eli heillä oli korkeintaan vuoden verran opintoja jäljellä.

Valtaosa harjoittelupaikoista löytyi kyselyn perusteella Rekryn nettisivuilta tai olemalla itse yhteydessä työnantajiin. Harjoitteluita tehtiin eniten julkisella sektorilla. Kolmen kuukauden mittaiset harjoittelujaksot ovat pysyneet edelleen yleisimpinä verrattuna kahden edellisen vuoden tietoihin.

Vuoden 2020 harjoittelukyselyn aikana opiskelijoilla on ollut käytössä vanha harjoittelutukimalli. Turun yliopisto on muun muassa aikaisempien harjoittelupalautteiden perusteella kehittänyt harjoittelutukijärjestelmää tasapuolisemmaksi ja helpommaksi opiskelijoiden näkökulmasta. Uusi harjoittelutukimalli astuu voimaan heti alkuvuodesta 2022.**

– Ennen harjoittelupaikan vastaanottamista kannustamme opiskelijoita miettimään, millä tavoin harjoittelu tukee opintoja sekä oman asiantuntijuuden kehitystä. Tiedekuntien on helpompi myöntää tuki, kun opiskelija on etukäteen miettinyt, millä tavoin harjoittelu on hänelle hyödyksi. Uusi harjoittelutukijärjestelmä antaa opiskelijalle myös enemmän vastuuta harjoittelun ajankohdan päättämisen suhteen, kertoo kotimaan harjoittelusta vastaava suunnittelija Lotta Metsärinne Rekrystä.

Harjoittelun myötä opiskelijat saivat paremman käsityksen työelämästä ja siellä tarvittavista käytännön taidoista. Tärkeimpinä harjoittelussa oppituista taidoista nousi esiin itsensä johtaminen, itseluottamuksen kasvu omiin kykyihin ja taitoihin, viestintä- ja tiimityötaitojen kehittyminen sekä teknisten taitojen lisääntyminen.

”Harjoittelu kehitti laaja-alaisesti erilaisia työelämätaitoja, kuten itseohjautuvuutta, joustavuutta, vastuun ottamista, esiintymisvalmiutta jne.”

  • Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2020

Harjoittelukyselystä nousi ilmi myös opiskelijoiden tyytymättömyyttä opetuksen vaillinaiseen sisältöön työelämätaitojen ja käytännön läheisen opetuksen suhteen. Selvä viesti opiskelijoilta liittyen yliopisto-opintojen soveltuvuudesta työelämään olikin konkreettisuuden lisääminen kursseille. Vaikka opintojen ei koettu täysin valmistavan työelämään, suurin osa vastanneista koki kyselyn perusteella pystyneensä käyttämään opintojaan hyödyksi ainakin jollain tasolla harjoittelussaan.

Harjoittelu toimi suurimmalla osalla vastaajista myös motivaattorina opintojen loppuun viemiseksi. Harjoittelu koettiin kaiken kaikkiaan onnistuneeksi niin opiskelijoiden kuin työnantajienkin puolesta. Opiskelijoiden mukaan harjoittelu selkeytti myös urasuunnitelmia.

– Harjoittelut auttavat selkeästi opiskelijaa tunnistamaan ja sanoittamaan omat työelämätaitonsa. Samalla näkemys omasta paikasta työelämässä kirkastuu. Turun yliopiston tarjotessa vuoden 2022 alusta harjoittelumahdollisuuden kaikille opiskelijoilleen, on mielenkiintoista nähdä, miten uudistus tulee vaikuttamaan opiskelijoiden työllistyvyyteen, pohtii johtava suunnittelija Sanna Tuominen Rekrystä.

Harjoittelu vaatii vastavuoroisuutta onnistuakseen

Työnantajien mukaan tärkeitä ominaisuuksia harjoittelijassa ovat erityisesti oma-aloitteisuus ja motivaatio. Muita työnantajien arvostamia työelämätaitoja olivat esimerkiksi uteliaisuus, rohkeus ja viestintätaidot. Esiin nousi myös työnantajien arvostus harjoittelijan osaamista kohtaan. Toisaalta he myös ymmärsivät asiantuntijuuden, tietojen ja taitojen kehittyvän työelämässä toimimisen kautta tulevaisuudessa.

”Työelämävalmiudet vaihtelevat, mutta eniten merkitystä on harjoittelijan asenteella – kaiken voi oppia ja omaksua, jos asenne on oikeanlainen ja myönteinen.”

  • Työnantajien harjoittelupalaute 2020

Opiskelijat olivat tyytyväisiä erityisesti työnantajalta saamaansa luottamukseen, käytännön kokemuksiin sekä mahdollisuudesta soveltaa opittua käytäntöön. Harjoittelun onnistumiseksi tarvitaan vastavuoroisuutta. Opiskelijan tulisi olla innokas, itseohjautuva ja omata ohjattavana olemisen taito, mutta myös työnantajan on kannettava kortensa kekoon harjoittelun onnistumiseksi. Työnantajien mukaan harjoittelijalle tulisikin nimittää ohjaaja, joka on aidosti kiinnostunut ohjattavastaan sekä on ammattitaitoinen.

Työnantajan näkökulmasta myös rekrytoinnilla on suuri merkitys harjoittelujakson onnistumiseen. Harjoittelijat nähdään alan tulevaisuuden tekijöinä, jotka tuovat uusia ajatuksia ja näkökulmia toimintaan. Työnantajilla on myös aito halu auttaa harjoittelunpaikan tarpeessa olevaa opiskelijaa ja yleensä työnantajilla onkin ollut positiivisia kokemuksia harjoittelijoista.

Korona vaikutti harjoitteluun esimerkiksi harjoittelun siirtyneenä ajankohtana, etätöinä, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vähäisyytenä tai jopa harjoittelupaikan peruuntumisena. Vaikka korona vaikutti moneen asiaan harjoittelun aikana negatiivisesti, kyselyn tuloksissa kävi ilmi, että etätyö nostettiin myös positiiviseksi asiaksi harjoittelussa opiskelijoiden näkökulmasta.

”Harjoittelu siirtyi etäharjoitteluksi, ja tehtävänkuva muuttui jonkin verran. Fyysiset kontaktit jäivät vähemmälle, eli verkostoituminen oli hankalaa. Toisaalta etäharjoittelu opetti paljon itsenäistä työskentelyä, itsenäistä tiedon etsimistä sekä oma-aloitteisuutta.”

  • Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2020

Koronasta huolimatta vastaajien tyytyväisyys harjoitteluun lähenteli sataa prosenttia niin työnantajilla kuin opiskelijoillakin. Työnantajien mukaan harjoittelijoiden tärkeimmät ominaisuudet korona-aikana olivat joustavuus muutostilanteissa, itseohjautuvuus, motivaatio, osaaminen ja oma-aloitteisuus.

*Vuodesta 2021 alkaen matemaattis-luonnontieteiden tiedekunta ja teknillinen tiedekunta.

**Voit tutustua uuteen harjoittelutukimalliin tästä.

Tutustu lisää kyselyn tuloksiin

Löydät yhteenvedon kyselyn tuloksista täältä.

Lisätietoja: suunnittelija Fanny Kurppa, suunnittelija Lotta Metsärinne ja harjoittelija Maria Jussila, Turun yliopisto, rekry@utu.fi