Rekrytoi opiskelija

Tarvitsetko tuoretta näkökulmaa tai innostunutta osaajaa? Turun yliopiston opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden joukosta löydät asiantuntija-apua niin osa-aikaiseen kuin kokopäiväiseenkin tarpeeseen, sekä motivoituneita harjoittelijoita.

Voit rekrytoida opiskelijan jättämällä työpaikkailmoituksen portaaliimme tai hyödyntämällä kohdennettua hakua suoraan CV-pankistamme.

Ilmoita avoimesta työpaikasta

Hyödynnä CV-pankkipalvelua

Palkkaa harjoittelija

Työyhteisö saa harjoittelijan myötä tuoreita näkökulmia työelämään sekä arvokkaan työpanoksen. Tulevaisuuden osaaja on tämän päivän harjoittelija.

”Harjoittelija tuo myös työpaikalle uusia tuulia, uutta osaamista ja uusia ideoita. Harjoittelijan palkkaaminen on aina win-win -tilanne”
Työnantajien harjoittelupalaute

Rekry kerää säännöllisesti palautetta harjoittelussa olleilta opiskelijoilta ja harjoittelijoita palkanneilta työnantajilta. Tutustu vuoden 2020 harjoittelupalautteeseen!

Harjoittelijan rekrytoiminen

Harjoittelun tarkoitus on tutustuttaa opiskelija ohjatusti oman alansa käytännön tehtäviin. Työtehtävien tulee tukea harjoittelijan opintoja. Opiskelija tarkistaa oppiaineestaan työelämäyhdyshenkilöltä sopiiko harjoittelu sisällöllisesti opintoihin.

Harjoittelijan rekrytointi tapahtuu pitkälti organisaation normaalin rekrytointikäytännön mukaan.

Harjoittelun kestolle on koulutuskohtaisia vaatimuksia, mutta tyypillisimmin harjoittelujakso kestää 3-6 kuukautta. Joissain tutkinto-ohjelmissa myös kahden kuukauden harjoittelu on mahdollinen.

Harjoittelusta laaditaan harjoittelusitoumus työantajan, opiskelijan ja yliopiston välillä. Sitoumus allekirjoitetaan sähköisesti ja sisältää tiedot harjoittelun tavoitteista ja tehtävistä. Yliopisto kerää sitoumuksista myös opiskelijoille tarkoitettua tietokantaa harjoittelupaikoista ja esimerkkejä tehtäväkuvauksista. Sen avulla pyritään auttamaan opiskelijoita etsimään harjoittelupaikkoja ja huomaamaan opiskelun työelämäyhteydet ja tunnistamaan työelämässä tarvittavia taitoja.

Harjoittelijan palkka ja yliopiston tuki

Yliopistoharjoittelusta suositellaan maksettavaksi vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (1283 €/kk vuonna 2022). Yliopiston harjoittelu- ja työpaikkapalvelussa ei julkaista ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista.

Jos tarvitset harjoittelijan palkkakulujen kattamiseen yliopiston tukea, voit ilmoittaa tästä harjoittelupaikkailmoituksessa tai keskustella asiasta palkattavan opiskelijan kanssa. Turun yliopiston opiskelijoille on taattu 1800 €:n harjoittelutuki kerran opintojensa aikana (alkaen vuodesta 2022). Tuki maksetaan harjoittelutyönantajalle harjoittelun jälkeen.

Kun opiskelija on valittu harjoittelijaksi, hän voi hakea tiedekunnastaan harjoittelutukea. Opiskelija hakee tukeasähköisen harjoittelusitoumuslomakkeen kautta, johon myös työnantaja täyttää harjoittelun tiedot (mm. ajankohta, työtehtävät, osaamistavoitteet, palkkaus ja ohjaajan yhteystiedot). Opiskelija, tiedekunta sekä harjoittelutyönantaja hyväksyvät lomakkeen sähköisesti, jonka jälkeen työnantaja saa harjoittelutuen laskutusohjeet sekä allekirjoitetun harjoittelusitoumuksen sähköpostiinsa.

Tukea voi hyödyntää vain harjoitteluissa, joissa maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (1283 €/kk vuonna 2022). Harjoittelun tulee myös olla vähintään 2 tai 3 kuukauden mittainen kokopäivätyönä (tai vastaavasti pidempi jakso osa-aikatyönä) opiskelijan koulutuksesta riippuen. Lisäksi harjoittelulla tulee olla ohjaaja ja työtehtävien tulee soveltua opiskelijan opintoihin. Nämä kriteerit tarkistetaan harjoittelusitoumuksessa.

Harjoittelun jälkeen työnantaja sekä opiskelija täyttävät harjoittelua koskevan palautelomakkeen.  

Harjoittelijan ohjaus ja perehdytys

Harjoittelija tulee perehdyttää organisaation toimintaperiaatteisiin, toimialaan ja muihin käytännön asioihin. Harjoittelija kannattaa ottaa mukaan kokouksiin ja palavereihin, jotta hän pääsee sisälle organisaatioon mahdollisimman nopeasti.

Harjoittelijalla tulee aina olla harjoittelupaikassa nimettynä tehtäviin perehtynyt ohjaaja. Hyvään harjoitteluun kuuluu, että ohjaaja sitoutuu perehdyttämään opiskelijaa, ohjaamaan opiskelijaa koko harjoittelujakson ajan ja arvioimaan hänen oppimistaan. Lomien ja muiden pidempien poissaolojen ajaksi harjoitteluohjaajalle tulee olla nimettynä varahenkilö.

Onnistunut harjoitteluprosessi edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä, ja kokemuksen analysointia jälkikäteen. Harjoittelun loppuvaiheessa harjoittelijan ja harjoittelunohjaajan kannattaa varata aikaa loppukeskustelulle, jossa käydään läpi harjoittelun keskeiset sisällöt ja arvioidaan onko tavoitteissa onnistuttu.

Harjoittelijalle tulee aina kirjoittaa työtodistus, johon eritellään konkreettisesti harjoittelijalle kuuluneet työtehtävät. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että hän saa palautetta siitä mikä on mennyt hyvin, mutta myös siitä mitä opittavaa hänelle jäi harjoittelun jälkeen.

Harjoittelijan työsopimus ja vakuutus

Harjoittelusta laaditaan sopimus

Harjoittelija on aina palvelussuhteessa työnantajaan, joka maksaa palkan koko harjoittelun ajalta. Kun harjoittelupaikka on varmistunut, työnantaja ja opiskelija laativat määräaikaisen työsopimuksen työnantajan käyttämän sopimuspohjan mukaisesti.

 • Palvelussuhdemuotona voi olla joko työsuhde tai virkasuhde.
 • Harjoittelupaikka vastaa opiskelijasta työsopimuslain ja muiden työnantajan velvollisuuksien mukaisesti.

Työsopimuksesta tulee käydä ilmi mm. harjoittelun kesto, päivittäinen työaika ja maksettava palkka. Harjoittelijalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin muillakin työntekijöillä.

 • työsopimuksen osapuolet
 • työsuhteen alkamisajankohta
 • työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkka, muu vastike ja palkanmaksukausi
 • työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • lomaraha
 • sairausajan palkka.

Loma

 • Harjoitteluaika määritellään täysinä kuukausina (esimerkiksi 1.2. – 31.3. tai 15.2. – 14.3.).
 • Harjoittelija ansaitsee lomapäiviä työpaikan noudattaman työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti; yleensä kaksi päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vakuutussuoja harjoittelun aikana

Lähtökohtaisesti yliopisto ei vakuuta opiskelijoita. Työharjoittelussa on kuitenkin joitain poikkeuksia. Pääsääntönä on, että

 • opiskelija kuuluu opiskelijatapaturmavakuutuksen piiriin vain, jos harjoittelu on palkatonta ja harjoittelu täyttää opiskelijatapaturmalaissa määritellyt olosuhteet
 • opiskelija, joka saa harjoitteluajalta palkkaa, kuuluu työnantajan (palkanmaksajan) lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Vastuu (mahdollinen vastuuvakuutus) on ensisijaisesti aina työharjoitteluorganisaatiossa eli siellä, missä tapahtuu harjoittelijan työn ohjaus ja valvonta.

Etäharjoittelu

Korona-aikana monet yliopisto-opiskelijat tekevät harjoittelunsa etänä. Mitä harjoittelun ohjaajan olisi silloin hyvä huomioida? Katso yliopistojen urapalveluiden vinkit etäharjoitteluun.

Jätä ilmoituksia avoimista paikoista maksuttomasti

Yliopistot käyttävät JobTeaser ja Valojobs -palveluita avointen paikkojen välittämiseen. Turun yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet tavoitat ilmoittamalla työpaikasta yhdeksän suomalaisen yliopiston käyttämässä JobTeaser-palvelussa. Ensimmäisellä kerralla palveluun luodaan omat tunnukset. Samalla ilmoituksella tavoitat halutessasi myös muiden yliopistojen opiskelijoita.

Ilmoituksia voi jättää avoimista työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikoista ympäri vuoden . Harjoittelupaikkoja opiskelijat etsivät aktiivisimmin joulu-helmikuussa.

Opiskelijat selaavat ilmoituksia aktiivisesti JobTeaser-palvelussa.

 

Esittele organisaatiotasi JobTeaserissa

Turun yliopisto tarjoaa JobTeaser-palvelussa ilmaisen työnantajaesittelyn luomisen työnantajille. Työnantajaesittelyn avulla voit kertoa organisaatiostasi yliopisto-opiskelijoille.

Hyödynnä CV-pankkiamme

Jos avoimeen paikkaan on vaikea tavoittaa osuvia hakijoita tai jos haluat etsiä suoraan sopivia kandidaatteja, voit hyödyntää CV-pankkipalveluamme. Kerro meille, minkälaista osaamista tarvitset, niin me etsimme hakukriteeriesi mukaisia ehdokkaita suoraan CV-tietokannastamme.
Palvelu toimii näin:

 1. Käymme yhdessä toimeksiantajan kanssa läpi kriteerit, joilla ehdokkaita haetaan
 2. Rekryn henkilökunta tekee haun CV-pankista
 3. Löydetyiltä ehdokkailta pyydetään suostumus tietojen lähettämiseen
 4. Toimeksiantaja saa valikoitujen ehdokkaiden CV:t
 5. Toimeksiantaja voi pyytää valitsemiltaan henkilöiltä lisäksi hakemuskirjeet tai kutsua suoraan haastatteluun

CV-pankkipalvelun hinnoittelu:

 • 375 € (alv 0%) /rekrytointi
 • Useampien rekrytointien paketti, hakijoiden alkuhaastattelut tai Thomas-analyysit, pyydä erillinen tarjous.

CV-pankkipalvelun ehdot:

 • Palvelutakuu: Mikäli emme löydä yhtään hakukritereeihin sopivaa ehdokasta, laskutusta ei tehdä. Palvelun laskutus ei kuitenkaan ole riippuvainen rekrytointiprosessin lopputuloksesta.
 • Palvelu on tarkoitettu vain toimeksiantajaorganisaation omiin rekrytointeihin.