Palkkaa harjoittelija

Työyhteisö saa harjoittelijan myötä tuoreita näkökulmia työelämään sekä arvokkaan työpanoksen. Tulevaisuuden osaaja on tämän päivän harjoittelija.

”Harjoittelija tuo myös työpaikalle uusia tuulia, uutta osaamista ja uusia ideoita. Harjoittelijan palkkaaminen on aina win-win -tilanne”
Työnantajien harjoittelupalaute 2018

Rekry kerää säännöllisesti palautetta harjoittelussa olleilta opiskelijoilta ja harjoittelijoita palkanneilta työnantajilta. Tutustu vuoden 2019 harjoittelupalautteeseen!

Harjoittelu

Harjoittelun tarkoitus on tutustuttaa opiskelija ohjatusti oman alansa käytännön tehtäviin. Työtehtävien tulee tukea harjoittelijan opintoja. Opiskelija tarkistaa oppiaineestaan työelämäyhdyshenkilöltä sopiiko harjoittelu sisällöllisesti opintoihin.

Harjoittelun kestolle on koulutuskohtaisia vaatimuksia, mutta tyypillisimmin harjoittelujakso kestää 3 kuukautta. Joissain tutkinto-ohjelmissa myös kahden kuukauden harjoittelu on mahdollinen.

Harjoittelusta laaditaan harjoittelusitoumus työantajan, opiskelijan ja yliopiston välillä. Yliopisto kerää sitoumuksista opiskelijoille tarkoitettua tietokantaa mahdollisista harjoittelupaikoista ja tehtäväkuvauksista. Sen avulla pyritään auttamaan opiskelijoita etsimään harjoittelupaikkoja ja huomaamaan opiskelun työelämäyhteydet ja tunnistamaan työelämässä tarvittavia taitoja.

Ilmoita harjoittelupaikasta

llmoita harjoittelupaikasta yliopistojen Aarresaari.net -palvelussa ilmaiseksi:

Samalla ilmoituksella tavoitat halutessasi opiskelijat 14 yliopistosta. Voit määritellä ilmoituksessa korkeakoulut ja opiskelualat, joille ilmoitus on suunnattu.

Ilmoituksia voi jättää ympäri vuoden. Aktiivisimmin opiskelijat etsivät harjoittelupaikkoja joulu-helmikuussa.

Harjoittelijan palkka ja yliopiston tuki

Yliopistoharjoittelusta suositellaan maksettavaksi vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (1236 €/kk vuonna 2020). Aarresaari-palvelussa ei julkaista ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista.

Turun yliopiston tiedekunnat jakavat opiskelijoilleen vuosittain loka-marraskuussa harjoittelutukiseteleitä.  Tukisetelin arvo on pääsääntöisesti 1300 € / opiskelija. Jos harjoittelijalla on tukiseteli, työnantaja voi laskuttaa tuen yliopistolta harjoittelun jälkeen. Tuki kattaa osan harjoittelun palkkakustannuksista.

Opiskelija hakee tukea ennen harjoitteluun hakeutumista. Tukea voi hyödyntää vain harjoitteluissa, joissa maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (1236 €/kk vuonna 2020).

Voit mainita harjoittelupaikkailmoituksessasi, mikäli toivot tai edellytät, että paikkaa hakeville opiskelijoille on myönnetty harjoittelutukiseteli.

Huomioithan kuitenkin, ettei harjoittelutukiseteleitä riitä kaikille opiskelijoille. Tämän vuoksi tukea edellyttäviin paikkoihin voi olla vaikeampi saada kattavasti hakijoita.

Harjoittelutukisetelin käyttämiseen on tiedekuntakohtaisia rajoituksia. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat eivät voi käyttää harjoittelutukea yksityisen sektorin paikkoihin. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijat eivät voi käyttää tukea yliopistopaikkoihin.

Harjoittelijan ohjaus ja perehdytys

Harjoittelija tulee perehdyttää organisaation toimintaperiaatteisiin, toimialaan ja muihin käytännön asioihin. Harjoittelija kannattaa ottaa mukaan kokouksiin ja palavereihin, jotta hän pääsee sisälle organisaatioon mahdollisimman nopeasti.

Harjoittelijalla tulee aina olla harjoittelupaikassa nimettynä tehtäviin perehtynyt ohjaaja. Hyvään harjoitteluun kuuluu, että ohjaaja sitoutuu perehdyttämään opiskelijaa, ohjaamaan opiskelijaa koko harjoittelujakson ajan ja arvioimaan hänen oppimistaan. Lomien ja muiden pidempien poissaolojen ajaksi harjoitteluohjaajalle tulee olla nimettynä varahenkilö.

Onnistunut harjoitteluprosessi edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä, ja kokemuksen analysointia jälkikäteen. Harjoittelun loppuvaiheessa harjoittelijan ja harjoittelunohjaajan kannattaa varata aikaa loppukeskustelulle, jossa käydään läpi harjoittelun keskeiset sisällöt ja arvioidaan onko tavoitteissa onnistuttu.

Harjoittelijalle tulee aina kirjoittaa työtodistus, johon eritellään konkreettisesti harjoittelijalle kuuluneet työtehtävät. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että hän saa palautetta siitä mikä on mennyt hyvin, mutta myös siitä mitä opittavaa hänelle jäi harjoittelun jälkeen.

Harjoittelijan työsopimus ja vakuutus

Harjoittelusta laaditaan sopimus

Harjoittelija on aina palvelussuhteessa työnantajaan, joka maksaa palkan koko harjoittelun ajalta. Kun harjoittelupaikka on varmistunut, työnantaja ja opiskelija laativat määräaikaisen työsopimuksen työnantajan käyttämän sopimuspohjan mukaisesti.

 • Palvelussuhdemuotona voi olla joko työsuhde tai virkasuhde.
 • Harjoittelupaikka vastaa opiskelijasta työsopimuslain ja muiden työnantajan velvollisuuksien mukaisesti.

Työsopimuksesta tulee käydä ilmi mm. harjoittelun kesto, päivittäinen työaika ja maksettava palkka. Harjoittelijalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin muillakin työntekijöillä.

 • työsopimuksen osapuolet
 • työsuhteen alkamisajankohta
 • työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkka, muu vastike ja palkanmaksukausi
 • työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • lomaraha
 • sairausajan palkka.

Loma

 • Harjoitteluaika määritellään täysinä kuukausina (esimerkiksi 1.2. – 31.3. tai 15.2. – 14.3.).
 • Harjoittelija ansaitsee lomapäiviä työpaikan noudattaman työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti; yleensä kaksi päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vakuutussuoja harjoittelun aikana

Lähtökohtaisesti yliopisto ei vakuuta opiskelijoita. Työharjoittelussa on kuitenkin joitain poikkeuksia. Pääsääntönä on, että

 • opiskelija kuuluu opiskelijatapaturmavakuutuksen piiriin vain, jos harjoittelu on palkatonta ja harjoittelu täyttää opiskelijatapaturmalaissa määritellyt olosuhteet
 • opiskelija, joka saa harjoitteluajalta palkkaa, kuuluu työnantajan (palkanmaksajan) lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Vastuu (mahdollinen vastuuvakuutus) on ensisijaisesti aina työharjoitteluorganisaatiossa eli siellä, missä tapahtuu harjoittelijan työn ohjaus ja valvonta.

Etäharjoittelu

Korona-aikana monet yliopisto-opiskelijat tekevät harjoittelunsa etänä. Mitä harjoittelun ohjaajan olisi silloin hyvä huomioida? Katso yliopistojen urapalveluiden vinkit etäharjoitteluun.