Hankkeesta

Taloussosiaalityö on talouteen ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön työorientaatio, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen. Taloudellinen toimintakykyisyys sisältää sekä kyvyn toimia että mahdollisuuden olla osallisena yhteiskunnassa. Taloussosiaalityö todentuu sosiaalityön käytännöissä taloudellisena ohjauksena ja neuvontana, psykososiaalisena sekä rakenteellisena työnä. Tutkimme hankkeessamme sitä, miten taloussosiaalityön keinoin voidaan tukea lapsiperheitä, joilla on vaikeuksia taloudenhallinnassa sekä sitä, miten taloussosiaalityön interventio vaikuttaa lapsiperheiden vanhempien taloudelliseen toimintakykyyn. Tutkimusaihe on tärkeä, sillä taloudelliset ongelmat, velkaantuminen, pienituloisuus ja köyhyys rasittavat yhä useamman lapsiperheen arkea. Toimeentulo-ongelmilla on moninaisia vaikutuksia, ne muun muassa lisäävät vanhempien uupumusta ja ahdistusta sekä voivat heijastua parisuhteen laatuun ja kokemuksiin vanhemmuudesta. Perheiden toimeentulo-ongelmat vaikuttavat negatiivisesti myös lasten hyvinvointiin, lisäävät lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä sekä ylisukupolvista huono-osaisuutta.

Sosiaalityön tutkimuskentällä on toteutettu toistaiseksi vain vähän kokeelliseen näyttöön perustuvaa tutkimusta niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Vastaamme hankkeessamme tähän tutkimustarpeeseen. Teemme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lapsiperheiden parissa toteutettavista taloussosiaalityön interventiomalleista ja rakennamme tämän tiedon pohjalta oman, suomalaiseen kontekstiin soveltuvan interventiomallin. Toteutamme intervention pilotin lapsiperhesosiaalityössä ja tutkimme, miten sillä pystytään vaikuttamaan perheiden taloudelliseen päätöksentekoon, käyttäytymiseen ja talouden suunnitteluun sekä miten vanhemmat kokevat intervention. Intervention lähtökohtana on systeemiteoreettinen näkemys perheestä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella oletamme, että taloussosiaalityön interventio parantaa osallistujien taloudellista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä taloudellisiin huoliin liittyvää ahdistusta.

Tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa taloussosiaalityön vaikuttavuudesta lapsiperheiden keskuudessa. Tutkimushankkeella vastataan vaikuttavuuden mittaamisen tarpeeseen sosiaalityössä sekä kehitetään työtapa sosiaalityön lapsiperheasiakkaiden taloudenhallinnan ongelmiin. Tutkimustiedolla kykenemme vahvistamaan näyttöön perustuvaa käytäntöä sosiaalipalveluissa ja sosiaalityössä. Samalla rakennamme sosiaalityön osaamisperustaa sekä varmistamme vaativimpiin tilanteisiin erikoistunutta osaamista sosiaalityössä. Kaksivuotinen hanke on käynnistynyt syksyllä 2021, ja sen rahoittajana on sosiaali- ja terveysministeriö (VTR-rahoitus).