Mikä on TUBEDU?

Tavoite

Tavoitteenamme on tuottaa uutta teoreettis-käsitteellistä tietoa ja ymmärrystä nuorten mielenterveyden lukutaidon ja vertaistuen välisestä kytköksestä sekä luoda nuorten elinympäristöt huomioivia ja kanssatutkimusta hyödyntäviä menetelmiä nuorten hyvinvoinnin tutkimiseen. Päätavoitteemme on vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia ja terveydenlukutaitoa.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Hankkeen teemat

Hanke jakautuu neljään tutkimuskysymysten ja aineistojen mukaiseen teemaan: 1) Nuorten mielenterveyden lukutaito ja vertaistuki digitaalisessa ympäristössä, 2) Tubettajien tavat rakentaa ja välittää mielenterveystietoa, 3) Nuorten vastaukset tubettajien mielenterveyteen liittyviin sisältöihin ja 4) Tubettajat nuorten mielen hyvinvoinnin vertaistukena.

Teema 1: Nuorten mielenterveyden lukutaito ja vertaistuki digitaalisessa ympäristössä

Ensimmäistä teemaa lähestytään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn keinoin. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, millaisia teoreettisia malleja on hyödynnetty aiemmassa tutkimuksessa, joka käsittelee nuorten terveydenlukutaitoa ja vertaistukea digitaalisessa ympäristössä, kuten sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa on tarkoituksena selvittää, millaisia tuloksia aihepiiriin liittyen aiemmassa tutkimuksessa on saatu. Kyselyn keinoin pyritään selvittämään suosituimpia tubettajia nuorten keskuudessa, sekä sitä millaiseksi nuoret kokevat tubettajien välittämän mielen hyvinvointiin liittyvän tiedon ja roolin tässä.

Teema 2: Tubettajien tavat rakentaa ja välittää mielenterveystietoa

Suomalaisten ja kansainvälisten tubettajien vlogien multimodaalisen laadullisen analyysin keinoin selvitämme miten ja mistä näkökulmista tubettajat puhuvat mielenterveydestä ja millaiset sisällöt ovat keskeisiä. Tarkastelemme tubettajien keinoja rakentaa rooliaan nuorten vertaistukijoina ja vaikuttajina sekä heidän tapojaan kuvata ja kertoa omista mielenterveyteen liittyvistä kokemuksistaan. Analysoimme myös sitä, millaisia ohjeita tai neuvoja tubettajat antavat sekä eroavatko tubettajien tavat viestiä mielenterveysasioista sukupuolen mukaan. Analyysien keskiössä on myös se, miten yksilön, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kontekstin merkitykset ja niihin kytkeytyvä vastuu rakentuvat osaksi tubettajien mielenterveysviestintää.

Teema 3: Nuorten vastaukset tubettajien mielen hyvinvointiin liittyviin sisältöihin

Kolmatta teemaa lähestytään tiedonlouhinnan ja koneoppimisen keinoin. Analyysissa tarkastellaan mielenterveysaiheisten vlogien kommenttikenttiä ja nuorten erilaisia aktiivisia tapoja reagoida, ottaa osaa keskusteluun ja olla vuorovaikutuksessa, kuten tykkäyksiä, kommentteja tubettajalle ja muille seuraajille, sekä sisällön jakoa. Kommentteja analysoimalla selvitetään myös sitä, mitkä mielen hyvinvointiin liittyvät sisällöt ja näkökulmat ovat suositumpia ja ajankohtaisimpia ja herättävät runsaasti kommentointia. Kommenttikenttien vuorovaikutusta tutkimalla on mahdollista tarkastella hiljaisia signaaleja, eli sitä, mitkä mielen hyvinvoinnin näkökulmat tai uudenlaiset teemat ovat nousemassa esiin ja joihin yhteiskunta voisi reagoida proaktiivisesti. Lisäksi kuvataan erilaisia kommentoijaryhmiä, heidän kiinnostuksen kohteitaan ja niiden muutosta ajan myötä.

Teema 4: Tubettajat nuorten mielen hyvinvoinnin vertaistukena

Neljättä teemaa lähestytään vertais- ja kanssatutkimuksen keinoin.  Vertais- ja kanssatutkimuksella pyritään selvittämään seuraajien kokemuksia ja näkemyksiä aiheeseen liittyen. Nuorten kanssa tarkastellaan tubettajilta mahdollisesti saatua tukea sekä tämän tuen merkitystä ja tehtäviä nuorten elämässä. Lisäksi selvitämme, miten tubettajien some-sisällöt toimivat tai eivät toimi vertaistukena mielen hyvinvoinnin kysymyksissä ja mielenterveystaitojen edistämisessä.​ Pohdimme myös, miten nuori nuorelle -vertaisasetelma auttaa meitä ymmärtämään näitä kysymyksiä paremmin.

Yhteistyökumppanit Suomessa ja ulkomailla

 • Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Informaatiotutkimus
 • Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
 • Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimus
 • GameCult Centre of Excellence
 • Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Yhdenvertaisuus-yksikkö
 • Järjestöt: Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry; Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry; ja Aseman lapset ry; Nyyti ry
 • Technical University Munich (TUM), Department of  Sport and Health Sciences, Germany
 • Queen’s University Belfast, School of Social Science, Education and Social Work.
 • University of Münster, Institute for Psychology in Education, Münster, Germany