Hankkeen esittely

Tutkimushankkeen tavoitteet
Tässä hankkeessa kysymme, miten ja millä edellytyksillä sosiaalityöntekijät käyttävät harkintaa päättäessään lastensuojelun avohuollon palveluista ja tukitoimista. Lastensuojelun avohuollon palvelujen ja tukitoimien paikka palvelujärjestelmässä on muutoksessa johtuen esimerkiksi lastensuojelun asiakasmitoituksesta ja hyvinvointialueuudistuksesta. Lastensuojelun avohuollon palvelutarpeiden ja kustannusten kasvaessa on tärkeää tietää, millaisilla argumenteilla sosiaalityöntekijät perustelevat palveluvalintoja, millaiseen tietoon he perustavat päätöksensä, ja mitä he kokevat palveluilla saatavan aikaan. Tarkastelemme hankkeessa myös sitä, miten sosiaalityöntekijät toteuttavat lastensuojelun avohuollon palvelujen lapsikohtaista valvontaa.

 

Tutkimuskysymykset

Hankkeen kokonaisuus tuottaa tietoa siitä, miten ja millä edellytyksillä sosiaalityöntekijät käyttävät harkintaa päättäessään lastensuojelun avohuollon palveluista ja tukitoimista. Hankkeen tutkimuskysymykset ovat:

  1. Miten sosiaalityöntekijät valitsevat asiakasperheilleen myönnettäviä lastensuojelun avohuollon palveluja ja tukitoimia sekä millaiseen tietoon he perustavat päätöksensä?
  2. Miten sosiaalityöntekijät seuraavat ja arvioivat palvelujen sekä tukitoimien toimivuutta? Entä miten sosiaalityöntekijät toteuttavat avohuollon palvelujen lapsikohtaista valvontaa?
  3. Mitkä(makro-, meso- ja mikrotason) tekijät ovat yhteydessä edellytyksiin, joilla sosiaalityöntekijät toimivat päätöksentekijöinä, valvojina ja harkinnan käyttäjinä lastensuojelun avohuollossa?

OSATUTKIMUS 1: Tässä osatutkimuksessa tarkastelemme, miten lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät valitsevat asiakasperheilleen myönnettäviä avohuollon tukitoimia ja palveluja, kuten tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta, ja miten he seuraavat ja arvioivat tukitoimien toimivuutta. Analysoimme sitä, mitkä tekijät vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden päätöksentekoon, minkälaisen tiedon perusteella he valitsevat tukitoimia ja miten sosiaalityöntekijät perustelevat päätöksiään. Lisäksi selvitämme, miten sosiaalityöntekijät seuraavat ja arvioivat tukitoimien toimivuutta sen jälkeen, kun tukitoimi on perheessä käynnistynyt.

OSATUTKIMUS 2: Osatutkimus tuottaa tietoa lastensuojelun avohuollon palveluiden valvonnasta Suomessa. Kysymme osatutkimuksessa, miten lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät toteuttavat lapsikohtaista valvontaa? Hyvinvointialueille siirryttäessä kunnat organisoivat uudestaan toimintaansa ja samalla myös lastensuojelupalveluiden valvontaa. On tärkeää selvittää, miten lastensuojelupalveluiden valvontaa toteutetaan hyvinvointialueilla ja tuottaa tutkittua tietoa valvonnan käytännöistä ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän roolista hyvinvointialueiden valvonnassa.

KÄYTÄNTÖPAKETTI: Tuotamme tutkimustuloksiin ja aiempaan tutkimustietoon pohjautuvat mallit lastensuojelun avohuollon päätöksenteossa ja lapsikohtaisessa valvonnassa huomioitavista tekijöistä. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sosiaalityön koulutuksessa ja työntekijöiden perehdytyksessä hyvinvointialueilla.

Aikataulu

Hanke käynnistyy syyskuussa 2023 ja päättyy elokuussa 2025.

Tutkimusaineisto, tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö

Hankkeessa kerätään laadullinen aineisto haastattelemalla hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä fokusryhmähaastattelulla.

Hankkeessa kerätään laadullisen aineiston lisäksi määrällinen aineisto laatimalla kysely yhteistyökumppaneina olevien hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöille.

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle kahden vuoden rahoituksen, yhteensä 441 945 euroa.

Hankkeen tutkimussuunnitelma

Hankkeen tietosuojaseloste

Hankkeen videoesittely