Bloomin taksonomia

Bloomin taksonomia

Bloomin taksonomia on hierarkinen luokittelu ajattelun eri tasoista. Sen tärkeä tehtävä oli tuoda yhteistä kieltä opettajille opetuksen kehittämiseen; tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin. Anderson ja Krathwohl ovat tehneet vuonna 2001 päivitetyn version Bloomin (1956) taksonomiasta. Sitä voidaan käyttää mm. tavoitteiden asettamiseen, kysymysten laatimiseen, arvioinnin laatimiseen, opetuksen suunnitteluun, opetussuunnitelmien pohjaksi ja itsearviointiin. ACTS-projektissa kehitellyt työvälineet perustuvat tähän päivitettyyn versioon taksonomiasta.

Andersonin ja Krathwohlin mukaan Bloomin taksonomia sisältää kuusi ajattelua  (kognitiota) kuvaavaa tasoa: muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysoiminen, arvioiminen ja luominen. Jokainen ajattelun taso merkitsee tietynlaista toimintaa:

Muistaa: Osoittaa käyttävänsä muistia ennen opituista asioista palauttamalla mieleen faktoja, käsitteitä ja vastauksia.

Ymmärtää: Osoittaa ymmärtävänsä faktoja vertailemalla ja järjestämällä, pyrkien antamaan kuvauksia pääasiasta.

Soveltaa: Ratkaisee ongelmia käyttämällä jo opittuja tietoja, taitoja ja faktoja uudella tavalla.

Analysoida: Tutkii ja analysoi informaatiota pyrkien löytämään motiiveja ja syitä. Tekee päätelmiä ja löytää todisteita, jotka vastaavat yleistyksiä.

Arvioida: Esittää ja puolustaa mielipiteitään tekemällä harkittuja päätelmiä informaatiosta tai työn laadusta.

Luoda: Kokoaa oppimansa tiedot uudella tavalla yhdistämällä elementtejä uuteen muottiin tai ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja.

 

Jokaisella ajattelun tasolla on myös omat tavoitteensa, joita kuvataan erilaisilla verbeillä. Esimerkiksi muistamisen tavoitteena on, että oppilas tunnistaa tai palauttaa mieleen, kun taas luomisen tavoitteena on, että oppilas tuottaa tai kehittää uutta.

Kognitiivinen tasoEsimerkkejä kognitiivista prosessia kuvaavista verbeistä
Muistaminenlistaa, määrittelee, tunnistaa, löytää
Ymmärtäminenluokittelee, erottelee, muokkaa, selittää, tehdä yhteenvetoja
Soveltaminensoveltaa, laskea, muuttaa, luokitella, rakentaa, yleistää,
Analysointianalysoida, arvioida, yhdistää, kritisoida
Arviointiperustella, vertailla, selittää, tulkita, suhteuttaa
Luominenlaajentaa, yleistää, kehittää suunnitella, muuttaa

Ajattelun tasojen lisäksi Bloomin taksonomia sisältää Andersonin ja Krathwohlin mukaan neljä tiedon tasoa:

 1. Perustieto (factual knowledge)
  1. terminologian tietäminen
 2. Käsitteellinen tieto (conceptual knowledge)
  1. Tieto kategorioista ja luokitteluista
  2. Tieto yleistämisestä
  3. Tieto teorioista, malleista, rakenteista
 3. Tieto prosesseista (procedural knowledge)
  1. Tieto ainekohtaisista tiedoista ja algoritmeista
  2. Tieto ainekohtaisista tekniikoista ja metodeista
  3. Tieto siitä milloin käyttää tiettyä menettelyä, esimerkiksi teorian soveltaminen käytäntöön
 4. Metakognitiivinen tieto (metacognitive Knowledge)
  1. Tieto strategioista
  2. Tieto omasta tiedosta
  3. Tieto erilaisista kognitiivisista vaatimuksista, joita tarvitaan tietyn tehtävän ratkaisemiseen

 

 

Lähteet

Anderson, W, L. & ym. (2014). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom´s. Harlow: Pearson Education Limited.

Bloom, B.S. (toim.) 1956. Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. A Committee of College and University Examiners. New York: David McKay Company

 

Alex Blacks' Article on Bloom

Lue myös Alex Blackin kirjoittama artikkeli Bloomin taksonomian haasteista ja miten Bloomin taksonomiaan voidaan käyttää:

”This article will explore some of the limitations  of the original  Bloom’s Taxonomy  (Bloom, et al 1956) already long discussed by Bloom and his associates (Furst, 1981),  (Anderson, 1999) and (Krathwohl, 2002) and how their revision led to the creation of a fruitful framework for the ambitious  goals Rauma had set themselves.” – Alex Black

ACTS & BlOOM by Alex Black