BIIDEA – innovaatiot laajennetun todellisuuden tiloissa

BIIDEA (Blended Interactive Innovation Distance Ecosystem Architectures) tarkastelee innovaatioprosesseja yhdistetyn todellisuuden tiloissa. Fokuksessa on, miten innovaatiot syntyvät ja kehittyvät virtuaalisessa (VR), lisätyssä (AR) ja tehostetussa todellisuudessa (MR) sekä näiden yhdistelmissä laajennetun todellisuuden (XR) hybriditiloissa, joissa fyysinen ympäristö, ihmiset ja tehostettu todellisuus kohtaavat ja sekoittuvat toisiinsa tuottaen jotain uutta ja hyödyllistä innovaatioprosesseihin.

  • VR (virtual reality) on virtuaalitodellisuus eli simuloidun maailman kokeminen digitaaliteknologian laitteiden avulla, esimerkiksi VR-laseilla.
  • AR (augmented reality) on lisätty todellisuus eli todellisen fyysisen ympäristön täydentäminen digitaalisilla 3D hahmoilla ja muilla elementeillä.
  • MR (mixed reality) on tehostettu todellisuus, joka yhdistää virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden.
  • XR (extended reality) on laajennettu todellisuus, jossa fyysinen ympäristö, ihmiset ja tehostettu todellisuus kohtaavat ja sekoittuvat.

Projektin tavoitteet

  • luodaan malli tiedon jalostumisesta (ideoista innovaatioksi) ja sitä tukevista prosesseista VR+AR+XR-ympäristöissä,
  • kartoitetaan aihepiirin yritysekosysteemi eli keskeiset suomalaiset aihepiirin yritykset ja tiivistetään niiden välistä yhteistyötä,
  • hahmotetaan yhdessä yritysten kanssa innovaatioiden syntyä ja jalostumista ja sekoittunutta yhdistettyä todellisuutta tehokkaasti tukevien teknisten alustojen perusedellytykset,
  • kartoitetaan aihepiirin tuotteiden ja palveluiden markkinapotentiaali,
  • verkostoidutaan kansainvälisten toimijoiden kanssa ja luodaan monialainen kansainvälinen verkosto tukemaan Business Finlandin Co-innovation vaihetta,
  • työstetään sitoutuneiden yritysten kanssa Business Finlandin Co-innovation jatkoprojektin suunnitelmat ja rahoitushakemukset.

Projektissa valmistuu myös tieteellisiä ja soveltavia artikkeleita ja raportteja suomeksi ja englanniksi.

Projektin rahoitus

BIIDEA:a rahoittavat Business Finlandin Co-creation instrumentti ja Turun yliopiston maantieteen osasto vuosina 2020–2021. Projekti toteutetaan Turun yliopiston maantieteen osastolla.

Projektin tuloksia

Raportti (suomeksi): Virtuaalialustat yritys- ja innovaatiotapahtumissa –
SHIFT Suomessa lokakuussa 2020 VirBELA:n virtuaalialustalla

Virtuaalialustat innovaatiotapahtumissa

Raportti (englanniksi): Virtual 3D platforms in entrepreneurship and innovation
events during the COVID-19 pandemic. The case of SHIFT in Finland in October 2020 on the VirBELA platform.

Virtual platform in innovation events


Raportti (englanniksi): Entrepreneurship and Innovation Events during the COVID-19 – SHIFT and VirBELA

Entrepreneurship and Innovation Events during the COVID-19 – SHIFT and VirBELA


Raportti (suomeksi): VR, AR ja XR Suomessa: virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja laajennetun todellisuuden (XR) yritykset, kysyntä ja tarjonta Suomessa

VR, AR ja XR Suomessa

Raportti (englanniksi): VR, AR and XR enterprises and related demand and supply in Finland

VR, AR and XR in Finland


Raportti (suomeksi): Tapahtumateollisuus ja muut tapahtumatoteuttajat Suomessa: koronapandemiasta kohti kestävää kehitystä ja virtuaalitodellisuuksia

Tapahtumateollisuus ja muut tapahtumatoteuttajat Suomessa

Raportti (englanniksi): Event industries and other event organizers in Finland: From the COVID-19 pandemic towards sustainable development and virtual realities

Event industries and other event organizers in Finland

Yhteystiedot

Jos sinua kiinnostaa hanke tai VR/AR/MR/XR innovaatioprosesseissa, ota yhteyttä!

Professori Jussi S. Jauhiainen (projektin johtaja), jusaja@utu.fi, 050 448 1208

Johanna Junnila, johanna.j.junnila@utu.fi, 029 450 4111

Ada Virnes, ada.e.virnes@utu.fi, 050 352 7006