Girls sitting on a step, other children on the background pointing and laughing at her. Tyttö istuu portailla nojaten käsiinsä. Taustalla muut lapset osoittelevat häntä ja nauravat.

Hankkeesta

Koulussa tapahtuva kiusaaminen on yleinen ja vakava ongelma, josta aiheutuu kielteisiä seurauksia lapsille ja nuorille sekä huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Kiusaamisen interventioiden tutkimus on paljolti keskittynyt kiusaamista ennalta ehkäisevien toimenpideohjelmien keskimääräisiin vaikutuksiin.  Tämä onkin ollut tärkeää, mutta samalla on jäänyt vähemmälle huomiolle, miten kouluissa puututaan yksittäisiin kiusaamistapauksiin, ja milloin ja miksi puuttuminen ei johda toivottuun lopputulokseen.  CHALLENGE-projektissa on neljä työpakettia (work package, WP) joissa keskitytään seuraaviin kysymyksiin:

  • WP1:ssä selvitetään, missä määrin kiusaamiseen puuttumisen lopputulos vaihtelee koulujen välillä vs. kiusaamistapausten välillä.
  • WP2:ssa tutkitaan mekanismeja, jotka selittävät miksi kiusatuksi joutuvat oppilaat voivat erityisen huonosti silloin, kun he ovat luokassa tai koulussa, jossa kiusaamista esiintyy vain vähän (nk. healthy context paradox, Garandeau & Salmivalli, 2019).
  • WP3:ssa selvitetään oppilaiden kokemuksia erilaisista kohdennetuista interventioista ja niiden vaikuttavuudesta kahdella tavalla: 1) seuraamalla kahden vuoden ajan kaikkia kiusaamiseen puuttumisen interventioita 16 ala- ja 16 yläkoulussa sitä mukaa kun ne tapahtuvat ja keräämällä aineistoa kiusaamiseen puuttuvilta aikuisilta ja puuttumisen kohteena olevilta oppilailta 2) kokeellisessa tutkimuksessa, jossa hyödynnetään videoituja, kuviteltuja puuttumistilanteita. Tavoitteena on ensinnäkin tunnistaa tekijöitä, jotka lisäävät riskiä sille, että kiusaaminen jatkuu puuttumisesta huolimatta ja toiseksi testata, miten oppilaan yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten he reagoivat erilaisiin puuttumismalleihin.
  • WP4 hyödyntää molekyyligenetiikkaa selvittäessään, miten geneettiset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka responsiivinen oppilas on interventiolle.

Kaksi vuotta kestävä tutkimusaineiston kerääminen WP2 ja WP3 tutkimusta varten alkoi yhteistyökouluissamme syksyllä 2020. Aineiston kerääminen tarkoittaa, että oppilaat vastaavat kyselyihin kolme kertaa lukuvuodessa, kun taas vanhemmat ja opettajat vastaavat omiin kyselyihinsä kerran vuodessa. Lisäksi koulut pitävät rekisteriä kaikista tapauksista, joissa kiusaamiseen kahden vuoden (2020-21, 2021-22) aikana puututaan.

Tutkimusaineisto WP1 -tutkimusta varten on jo olemassa. WP4 -työpakettia varten pyrimme tavoittamaan nuoria aikuisia, jotka ovat vuosina 2007-2009 (peruskoululaisina) osallistuneet KiVa Koulun vaikuttavuustutkimukseen. Kutsumme heitä mukaan tähän jatkotutkimukseen, jossa mm. pyydämme DNA-näytteitä ja pyydämme täyttämään nykyistä elämää koskevan kyselyn.

A graph explaining the WP structure of the challenge project. Challenge-hankkeen työpaketteja selventävä kuvio

CHALLENGE on osa INVEST tutkimuksen lippulaivaa, joka tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen.