Vanhemmille

Challenge-tutkimuskoulujen vanhemmat: pääsette täyttämään sähköisen tutkimussuostumuslomakkeen suoraan täältä.

Katso tutkimushankkeen vastuullisen johtajan Christina Salmivallin lyhyt esittely Challengesta ja sen tärkeästä tehtävästä.

OPPILASKYSELYT KOULUSSA: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Ketkä vastaavat kyselyyn?

Kyselyihin vastaavat ne oppilaat, joiden vanhemmat ovat antaneet lapselle tutkimusluvan (lapsen oman suostumuksen lisäksi). Oppilaskyselyihin vastataan koulussa oppitunnin aikana. Oppilaalla on halutessaan oikeus kieltäytyä yksittäisiin kysymyksiin tai koko kyselyyn vastaamisesta.

Miksi kyselyt tehdään?

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kiusaamistapausten haastavuuteen ja miksi kiusaaminen ei aina lopu puuttumisesta huolimatta. Toivomme, että tulokset auttavat meitä löytämään entistä tehokkaampia keinoja puuttua kiusaamiseen ja takaamaan yhä useammalle lapselle turvallisen oppimisympäristön. Tämä on tärkeää, sillä kiusaaminen vie ilon monen lapsen koulunkäynniltä ja sillä voi olla vakavia seurauksia, jotka joskus ulottuvat aikuisikään asti. Tutkimusprojektin aikana lapsi vastaa kyselyyn kolme kertaa lukuvuoden aikana eli yhteensä kuusi kertaa kahden kouluvuoden aikana; tämä johtuu siitä, että olemme kiinnostuneita muutoksista, emme ainoastaan tilanteesta tietyllä hetkellä lapsen elämässä.

Jos lapsesi kertoo kyselystä kotona, tämä on hyvä tilaisuus keskustella hänen kanssaan kaverisuhteista ja kiusaamisesta ja myös siitä, miten vakavasta asiasta kiusaamisessa on kysymys!


Mitä kyselyt sisältävät?

Kyselyt sisältävät kysymyksiä, joissa oppilaista pyydetään kertomaan kaverisuhteistaan, mahdollisista kiusaamiskokemuksistaan, hyvinvoinnistaan, sekä tunteistaan ja ajatuksistaan eri asioiden suhteen: mm. empatia ja muiden tunteiden huomiointi; surut ja huolet; reilu kohtelu. Oppilas vastaa näihin kysymyksiin valitsemalla annetuista vaihtoehdoista parhaiten sopivan. Kyselyistä on omat versiot 1.-3., 4.-6. ja 7.-9. -luokkalaisille, ja kysymyksiä on sitä vähemmän mitä nuorempi vastaaja on. Kaikki yllä mainitut asiat eivät siis sisälly pienimpien lasten kyselyihin!

Lisäksi oppilaalle esitetään kysymyksiä, joissa hän arvioi luokkatovereita. Näitä kysymyksiä kutsutaan toveriarvioinneiksi. Toveriarvioinnit ovat kehityspsykologiassa erittäin yleinen tutkimusmenetelmä. Esim. googlaamalla hakusanoilla ”toveriarviointi” tai ”toveriarvio” löytää tietoa suomalaisista tutkimushankkeista, joissa tätä menetelmää on käytetty.

Joskus meille on esitetty kysymys, voiko lapsesta tuntua pahalta tehdä jostain luokkatoverista kielteinen arvio, esim. klikata hänen nimeään väittämän ”hän kiusaa muita” kohdalla. Siksi nostamme esiin pari huomiota tästä asiasta:

Kyselyssä ei minkään kysymyksen kohdalla tarvitse nimetä ketään, eli aina on mahdollista valita vaihtoehto ”ei kukaan”. Oppilas voi myös jättää kokonaan vastaamatta tiettyyn kysymykseen (tai toki koko kyselyyn, osallistuminenhan on täysin vapaaehtoista).

Sitä, voivatko toveriarviokysymykset aiheuttaa konflikteja ja ongelmia, on tutkittu varsin paljon, eikä ole löydetty viitteitä kielteisistä vaikutuksista esimerkiksi nuorten vuorovaikutukseen, luokan suhteisiin tai nuorten itsetuntoon. Kaikenlaisissa kyselyissä on aina pohdittava mahdollisia haittoja suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, ettei kyselyistä aiheudu haittoja tai riskejä. Siksi tätäkin asiaa on toveriarviointien kohdalla selvitetty varsin paljon, meidän ja muiden toimesta, ja uskallamme luottaa siihen, ettei tällaisia kielteisiä vaikutuksia ole.

Pari esimerkkiä näistä tutkimuksista löytyy täältä:

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Lopuksi: joskus on esitettävä lievää epämukavuutta aiheuttavia kysymyksiä, jotta asioista saadaan tietoa. Tutkimushankkeemme tavoitteena on löytää keinoja tehokkaampaan kiusaamiseen puuttumiseen. Kiusatuksi joutuminen tuntuu aivan varmasti pahalta, ja sillä voi olla hyvin kauaskantoisia ja dramaattisia vaikutuksia ihmisen elämään. Tämä tutkimus tuottaa tietoa, jolla näitä ongelmia voidaan vähentää.

CHALLENGE-hanke on käynyt läpi erittäin tiukan eettisen ennakkoarvioinnin: se on arvioitu sekä Euroopan tutkimusneuvoston eettisessä toimikunnassa, että Turun yliopiston ihmistieteellisen tutkimuksen eettisessä toimikunnassa. Eli olemme joutuneet miettimään tutkimuseettisiä kysymyksiä poikkeuksellisen tarkkaan.

Ketkä näkevät oppilaiden vastaukset? Tiedot tallentuvat nimettöminä!

Kaikki meille tutkijoille tallentuva tieto kyselyistä tallentuu nimettömänä, oppilaiden ”koodinumeroiden” avulla. Sama koskee tietysti kyselyssä olevia luokkatoverien nimiä: nekään eivät tallennu tutkimusaineistoomme, vaan ainoastaan oppilaiden ”koodit” (ja nekin vain niiden oppilaiden osalta, joilla on sekä vanhempien lupa osallistua tutkimukseen, ja jotka itse haluavat osallistua tutkimukseen).

Myöhemmin tulemme pyytämään myös vanhempia vastaamaan omaan kyselyynsä. Toivomme, että mahdollisimman monet vanhemmat suhtautuvat asiaan myönteisesti! Vanhempien vastaukset yhdistetään heidän lastensa vastauksiin yllä mainittujen koodinumeroiden avulla, eli hankkeen tutkijatkaan eivät tiedä keiden tietoja he käsittelevät.

Kukaan koulussa ei luonnollisestikaan saa tietää lasten tai vanhempien vastauksia, eikä myöskään sitä, miten luokkatoverit ovat arvioineet tiettyä oppilasta.

Toivomme, että otatte rohkeasti yhteyttä, jos jokin kyselyissä mietityttää!

Yhteystiedot challenge@utu.fi

Challenge oppilaskyselyjen skaalat loka-marraskuu 2020

Challenge oppilaskyselyjen skaalat helmikuu 2021

Challenge oppilaskyselyjen skaalat huhti-toukokuu 2021

Challenge oppilaskyselyjen skaalat lokakuu 2021

Challenge oppilaskyselyjen skaalat helmikuu 2022